Oświata w samorządzie w ujęciu praktycznym: zadania, kadry, finansowanie. Kompleksowy kurs dla pracowników ds. zadań oświatowych w jst lub jednostce obsługującej - KURS 16, 18, 23.09

Cele i korzyści
 • Dostarczenie kompleksowej wiedzy i umiejętności w zakresie prawidłowego realizowania zadań oświatowych w jst.
 • Doskonalenie kompetencji pracowników samorządowych odpowiedzialnych za realizację zadań oświatowych wynikających z prowadzenia i finansowania oświaty, w szczególności osób rozpoczynających pracę.
 • Kompleksowe omówienie kwestii związanych z prowadzeniem oświaty, w zakresie merytorycznym, formalno-prawnym, kadrowym i finansowym.
 • Wskazanie zakresu realizowanych zadań, odpowiedzialności i uprawnień organu wykonawczego i stanowiącego.
 • Wskazanie działań jst w zakresie ewidencji, nadzoru, rekrutacji, kształtowania sieci szkół i placówek, kontroli realizacji obowiązku szkolnego i nauki, realizacji konkursu na stanowisko dyrektora szkoły, przygotowania informacji o stanie realizacji zadań oświatowych.
 • Omówienie ustawowych zadań jst w zakresie prawa pracy, wynikających z zapisów prawa oświatowego, Karty Nauczyciela, a także ustawy o pracownikach samorządowych.
 • Zdobycie lub usystematyzowanie wiedzy w zakresie finansowania oświaty, w tym naliczenia i wydatkowania subwencji, dotacji dla jst a także dotacji przekazywanej przez jst placówkom oświatowym, przygotowania i zatwierdzania arkuszy organizacyjnych oraz zmian w organizacji, wydatkowania środków na uczniów niepełnosprawnych, zarówno przez jst jak i innepodmioty prowadzące szkoły i placówki oświatowe. Omówienie zasad wprowadzania, przekazywania i weryfikacji danych w Systemie Informacji Oświatowej oraz powiązania SIO z subwencją oświatową.
 • Poznanie zasad finasowania dowozu uczniów, wnioskowania i rozliczania dotacji podręcznikowej, dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli, rozliczania kosztów wychowania przedszkolnego między gminami.

Kurs jest doskonałą okazją do poznania zagadnień oświatowych od strony teoretycznej i praktycznej. Zespół ekspertów prowadzący kurs to osoby z dużym doświadczeniem praktycznym w zakresie realizacji spraw oświatowych w jst.

zwiń
rozwiń
Program

DZIEŃ I. 16.09 - ZAKRES ZADAŃ OŚWIATOWYCH W JST ORAZ ICH REALIZACJA:

 1. Najważniejsze zadania i kompetencje organu stanowiącego- rady gminy, miasta, zarządu powiatu, zarządu województwa dotyczące oświaty oraz zadania oświatowe realizowane przez wójta, burmistrza, prezydenta, starostę, marszałka województwa.
 2. Struktura zadań oświatowych w jst: wydział edukacji, referat odpowiedzialny za zadania oświatowe, CUW/ZEAS, stanowiska jednoosobowe wyznaczone do realizacji określonych zadań oświatowych.
 3. Regulacje dotyczące funkcjonowania szkół i przedszkoli, w tym w czasie pandemii- procedury lokalnych systemów oświaty, współdziałanie ze szkołami i przedszkolami.
 4. Czytelność przepływu informacji, sposobu realizacji zadań oświatowych między komórkami/wydziałami urzędu, a organem stanowiącym, szkołami i placówkami oświatowymi. Zakres i obowiązek informacji publicznej.
 5. Realizacja zadań związanych z zakładaniem, prowadzeniem, przekształcaniem i likwidacją samorządowych jednostek oświatowych.
 6. Kształtowanie systemu nagradzania, motywowania i oceniania w aktach prawa miejscowego- możliwości wpływu jst na jakość funkcjonowania lokalnej oświaty.
 7. Zasady przydziału godzin zajęć dodatkowych oraz realizacja efektywnej pomocy psychologiczno- pedagogicznej.
 8. Prowadzenie ewidencji gminnych/miejskich/powiatowych jednostek oświatowych, prowadzenie ewidencji niepublicznych i publicznych jednostek prowadzonych przez osoby inne niż jst - przedszkoli/szkół i placówek oświatowych funkcjonujących na terenie danej jst.
 9. Prowadzenie spraw związanych z ustalaniem zawodów, w których kształcą szkoły,z uwzględnieniem potrzeb miasta/powiatu/regionu.
 10. Działania JST dotyczące rekrutacji do gminnych/miejskich przedszkoli i szkół wszystkich typów.
 11. Zadania organu prowadzącego w zakresie prowadzenia postępowania administracyjnego dot. nadawania nauczycielom kontraktowym stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego oraz możliwość uczestnictwa jst wpostępowaniu na poszczególne stopnie awansu zawodowego nauczycieli.
 12. Przekazywanie dyrektorom publicznych szkół podstawowych funkcjonujących na obszarze danej jst informacji o aktualnym stanie i zmianach w ewidencji dzieci i młodzieży w wieku 3-18 lat.
 13. Kontrola spełniania obowiązku nauki przez młodzież powyżej 16 roku życia, zamieszkałą na terenie danej jst oraz prowadzenie ewidencji w tym zakresie.Prowadzenie postępowań administracyjnych i egzekucyjnych wzwiązku z nierealizowaniem obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki przez uczniów zamieszkałych na terenie danej jst.
 14. Prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem nagrody Wójta, Burmistrza, Prezydenta, Starosty nauczycielom gminnych, miejskich, powiatowych jednostek oświatowych.
 15. Prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem stypendiów dla uczniów za szczególne osiągnięcia.
 16. Analiza wniosków z rocznego nadzoru dyrektorów szkół przedszkoli i placówek oświatowych i ich wykorzystanie w informacji o stanie realizacji zadań oświatowych i uchwalejst dot. planowania środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli.
 17. Współpraca z instytucjami zewnętrznymi: krajowymi, regionalnymi, lokalnymi oraz organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz edukacji; inicjowanie, wdrażanie programów i projektów zewnętrznych służących edukacji.
 18. Realizacja zadań związanych z konkursem na stanowisko dyrektora szkoły, przedszkola, placówki oświatowej prowadzonej przez jst.
 19. Prowadzenie spraw kadrowych dyrektorów gminnych, miejskich, powiatowych jednostek oświatowych.
 20. Sprawowanie nadzoru merytorycznego i przeprowadzanie kontroli działalności jednostek oświatowych, pozostającej w zakresie kompetencji organu prowadzącego.

DZIEŃ II. 18.09 - PRAWO PRACY W ZADANIACH OŚWIATOWYCH JST:

 1. Ustawowe zadania jst wynikające z zapisów prawa oświatowego obejmujące prawo pracy:
  • wykonywanie czynności w sprawach z zakresu prawapracy w stosunku do dyrektora szkoły i przedszkola. Powierzanie stanowiska dyrektora szkoły i przedszkola,
  • opiniowanie, kandydatury na stanowisko wicedyrektora lub inne stanowisko kierownicze w szkole iwprzedszkolu,
  • odwołanie nauczyciela ze stanowiska kierowniczego wrazie: złożenia przez nauczyciela rezygnacji, zatrzymiesięcznym wypowiedzeniem albo przy ustaleniu negatywnej oceny pracy nauczyciela,
  • dokonywanie w porozumieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny oceny pracy dyrektora szkoły i przedszkola oraz nauczyciela, któremu czasowo powierzono pełnienie obowiązków dyrektora szkoły,
  • opiniowanie wniosku dyrektora szkoły w sprawie przeniesienia nauczyciela zatrudnionego na podstawie mianowania do innej szkoły,
  • podejmowanie decyzji w przypadku możliwości nałożenia na nauczyciela obowiązku podjęcia pracy winnej szkole lub szkołach na tym samym – lub za zgodą nauczyciela – na innym stanowisku w celu uzupełnienia tygodniowego wymiaru zajęć,
  • zawieszenie w pełnieniu obowiązków dyrektora szkoły, przeciwko któremu wszczęto postępowanie karne lub złożono wniosek o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego, jeżeli ze względu na powagę iwiarygodność wysuniętych zarzutów celowe jest odsunięcie dyrektora od wykonywania obowiązków w szkole.
 2. Zatrudnianie pracowników samorządowych w oświacie:
 • nabór na stanowiska pracownicze i urzędnicze zajmujące się oświatą, czas pracy i uprawnienia pracownika samorządowego w urzędzie i jednostce oświatowej,
  • zasady wynagradzania pracowników samorządowych,
  • rozwiązywanie stosunków pracy z pracownikami.

DZIEŃ III. 23.09 - DZIAŁANIA JST W FINANSACH OŚWIATOWYCH:

 1. Finansowanie oświaty-skąd się biorą pieniądze na funkcjonowanie oświaty?
 2. Dochody jst a subwencja oświatowa, dotacje dla jst, inne dochody własne.Różnice pomiędzy podziałem a naliczeniem subwencji oświatowej.
 3. Zadania oświatowe subwencjonowane i niesubwencjonowane.
 4. Udział części oświatowej subwencji ogólnejw subwencjonowanych wydatkach oświatowych samorządu.
 5. Arkusze organizacyjne dokumentem okołobudżetowym?
 6. Zatwierdzanie organizacji gminnych, miejskich, powiatowych jednostek oświatowych: przygotowanie i zatwierdzanie arkuszy organizacyjnych oraz zmian w organizacji (aneksy) szkół, przedszkoli i placówek oświatowych prowadzonych przez jst.
 7. SIO – wprowadzanie, przekazywanie i weryfikacja danych. Wpływ danych SIO na naliczenie subwencji oświatowej.
 8. Wydatkowanie środków jst na uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
 9. Udzielanie dotacji dla innych niż jst podmiotów prowadzących szkoły i placówki oświatowe, w tym w sytuacji zawieszenia zajęć.Wydatkowanie i rozliczanie dotacji na uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych przez inne niż jst podmiotyprowadzące szkoły i placówki oświatowe.
 10. Rozliczanie kosztów wychowania przedszkolnego między gminami.
 11. Zasady ustalania i rozliczania kosztu dowozu uczniów, w tym umowy dowożenia uczniów z niepełnosprawnościami.
 12. Dofinansowanie doskonalenia zawodowego pracowników młodocianych w czasie hybrydowej realizacji systemu kształcenia.

Dotacja podręcznikowa.

zwiń
rozwiń
Adresaci

pracownicy jednostek samorządu terytorialnego odpowiedziani za  realizację zadań oświatowych, wydziałów oświaty, referatów, ZEAS-ów, CUW-ów, wszyscy zainteresowani tematyką szkolenia.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

DZIEŃ I:

Trener, edukator, praktyk w realizacji zadań zarządczych w oświacie z pozycji organu nadzoru i samorządu. Posiada doświadczenie zawodowe w nadzorze pedagogicznym oraz na stanowisku doradcy prezydenta i naczelnika wydziału edukacji. Współpracuje z uczelniami wyższymi, gminami i innymi podmiotami w zakresie planowania, zarządzania i optymalizacji lokalnych systemów edukacyjnych.

 

DZIEŃ II:

Dr nauk prawnych, specjalista z zakresu prawa pracy i  prawa oświatowego, autor wielu publikacji w tej tematyce, wykładowca na kursach, szkoleniach i studiach podyplomowych z zakresu prawa pracy w szkołach i placówkach oświatowych. Wieloletni pracownik w jst. Obecnie prowadzi kancelarię prawną zajmującą się m.in. obsługą prawną jednostek oświatowych.

 

DZIEŃ III:

Prawnik, doświadczony wykładowca i ekspert zakresie prawa dotyczącego opieki nad dziećmi do lat 3 oraz zarządzania edukacją, autor wielu publikacji i trener szkoleń dedykowanych pracownikom administracji samorządowej oraz dyrektorom jednostek żłobkowych i oświatowych. Wykładowca uczelni wyższej.

zwiń
rozwiń
Inne terminy szkoleń
Internet
Internet
Termin
16-23 września 2020
Czas trwania
10:00 - 14:30