Instytucje kultury w 2020 roku. Kompendium wiedzy głównego księgowego. Problemy COVID-19

Cele i korzyści

W sposób praktyczny wskazanie zmian w przepisach rachunkowych, podatkowych, finansowych wprowadzonych przez ustawodawcę i mających wpływ na działalność instytucji kultury. Obszerny materiał, który został dla Państwa przygotowany wyjaśnia wiele problemów, które budzą wątpliwości interpretacyjne i są przedmiotem kontroli oraz odpowiedzialności w zakresie naruszenia dyscypliny finansów publicznych. Jako dodatek, zostanie Państwu przekazana przygotowana wzorcowa dokumentacja (procedury, zarządzenia, instrukcje związane z przedstawionymi tematami) oraz wskazówki.

zwiń
rozwiń
Program

1. Zasady rachunkowości, gospodarka finansowa i zakładowy plan kont - po nowelizacjach wprowadzonych od 1 stycznia 2019 r.:
a. Ujęcie w świetle KSR 7 w księgach rachunkowych i sprawozdaniu:
• Zdarzeń mających miejsce po dniu bilansowym.
• Błędów z lat poprzednich.
• Zdarzeń dotyczących zamykanego roku po dniu sporządzenia i zatwierdzeniu sprawozdania.
b. Prezentacja uproszczeń w rachunkowości a zasada istotności.
c. Zachowanie porównywalności sprawozdań finansowych;
d. Wiarygodność sprawozdań finansowych i obowiązek ich publikacji.
2. Źródła finansowania działań kulturalnych w dobie kryzysu.
3. Wprowadzenie do ksiąg rachunkowych wszystkich operacji gospodarczych i finansowych, w tym osiągniętych w roku przychodów i kosztów: przychody (w tym: dotacje podmiotowe, celowe, inwestycyjne), koszty (księgowanie w układzie rachunku zysków i strat) i fundusze w Instytucji Kultury – schematy księgowań z wyjaśnieniami:

• Przychody i koszty działalności operacyjnej.
• Pozostałe przychody i koszty operacyjne (w tym: kary, sponsoring, darowizny, zdarzenia losowe - COVID-19).
• Przychody i koszty finansowe.
• Wynik finansowy – przeksięgowanie sald na konto 860.
4. Koszty według zadań, miejsc powstawania i ich rozliczenie (koszty bezpośrednie i koszty pośrednie działań kulturalnych - księgowanie w zespole „5”).
5. Rozliczenia międzyokresowe przychodów i kosztów - zasady ujmowania operacji, zdarzenia na przełomie okresów i lat, rozliczania wg. prawa bilansowego i prawa podatkowego.
6. Należności i zobowiązania oraz odsetki:

a. Naliczanie odsetek od należności, zobowiązań i transakcji (obowiązek ustawowy) i ich odpisy aktualizacyjne (w tym - zmiany od 1.01.2020 r.)
b. Aktualizacja należności - zasady dokonywania odpisów aktualizujących należności i ich ewidencja w księgach.
7. Ewidencja księgowa materiałów, towarów, wydawnictw - oraz ich odpisy aktualizacyjne.
8. Środki trwałe wysoko i nisko cenne, wartości niematerialne i prawne, środki trwałe w budowie (Inwestycje) - źródła ich finansowania oraz ujęcie i ich ewidencja do 10 tys. i powyżej 10 tys. (w tym: umorzenie i amortyzacja) - po zmianach.

9. Wpływ kosztów stanowiących koszty uzyskania przychodów oraz NKUP na podatek dochodowy - ustalenie podstawy do opodatkowania podatkiem od osób prawnych.
10. Zasady wypełniania CIT -8 i CIT- 8 /0 za 2019 r.
11. Konsultacje w zakresie przedstawionych zagadnień.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Główni księgowi instytucji kultury, CUW oraz pracowników organów nadzorczych i kontrolnych.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Wykładowca wyższych uczelni, wieloletni praktyk administracji skarbowej w tym Naczelnik Urzędu Skarbowego, główna księgowa jednostek sektora finansów publicznych i spółek, autor kilkunastu pozycji książkowych, oraz kilkudziesięciu publikacji o tematyce rachunkowej, podatkowej, finansów publicznych. Prowadząca jest znanym i cenionym szkoleniowcem z zakresu tematyki podatkowej, finansów publicznych i rachunkowości, szkoląca zarówno pracowników jednostek organizacyjnych sektora finansów państwowych i samorządowych, również pracowników RIO, NIK, Ministerstw i innych ważnych Urzędów państwowych i samorządowych.

zwiń
rozwiń