Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej w Zielonej Górze zaprasza na bezpłatne szkolenie pn. Prawo zamówień publicznych w praktyce dla przedstawicieli podmiotów ekonomii społecznej potencjalnych oferentów
w ramach projektu pn.: „Rozkręcamy społeczny biznes!” - Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Zielonej Górze współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020.

Szkolenie przeznaczone jest dla przedstawicieli przedsiębiorców z terenu województwa lubuskiego w powiatach: krośnieński, zielonogórski, wschowski, żarski, sulęciński, słubicki, nowosolski, świebodziński, żagański oraz miasto Zielona Góra.

Data szkolenia:
25.09.2023  Prawo zamówień publicznych w praktyce dla przedstawicieli podmiotów ekonomii społecznej potencjalnych oferentów program

Miejsce: sala szkoleniowa w siedzibie FRDL Al.Niepodległości 16/9  Zielona Góra

Tomasz Kowalewski - specjalizuje się w tematyce zamówień publicznych, kontroli projektów oraz funduszy unijnych, jak również kontroli zarządczej i funkcjonowania administracji publicznej. Aktywny doradca zamawiających i wykonawców w procesie udzielania zamówień publicznych oraz beneficjentów funduszy unijnych w zakresie realizacji projektów. Od 2008 r. trener prowadzący szkolenia z zakresu zamówień publicznych, kontroli zarządczej i zarządzania w administracji publicznej oraz finansów publicznych i funduszy unijnych. Przez 17 lat związany z administracją publiczną – doświadczenie na stanowisku audytora wewnętrznego, wieloletni kierownik komórek weryfikacji wniosków o dofinansowanie projektów oraz kontroli projektów w ramach funduszy unijnych.

Program szkolenia:

25.09.2023  Prawo zamówień publicznych w praktyce dla przedstawicieli podmiotów ekonomii społecznej potencjalnych oferentów

Aktualny stan prawny
Opis przedmiotu zamówienia
1. Wymagania dotyczące opisu przedmiotu zamówienia 
2. Zakazy dotyczące opisu przedmiotu zamówienia
3. Wymagania i możliwości związane ze stosowaniem klazul społecznych
Warunki udziału wykonawców w postępowaniu i ocena spełnienia przez nich ustalonych warunków.
1. Aspekty społeczne w warunkach udziału w postępowaniu
2. Dokumenty składane przez wykonawcę w odpowiedzi na postępowanie.
Kryteria oceny ofert
Tryby postępowania.
II. Pozycja wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 
IV. Umowa o zamówienie publiczne.
V. Środki ochrony prawnej.
1. Odwołanie.
2. Skarga.
VI. Dokumentacja postępowania.
VII. Protokół postępowania.
VII. Przykłady stosowania klauzul społecznych w zamówieniach w kraju.
VIII. Sposób przygotowania ofert,
IX. gdzie szukać informacji o zamówieniach
X. jak przygotować ofertę – praktyczne przykłady

 

JAK SIĘ ZGŁOSIĆ:

Wypełnij formularz zgłoszeniowy elektroniczny: Rekrutacja do 21.09.2023
25.09.2023  Prawo zamówień publicznych w praktyce dla przedstawicieli podmiotów ekonomii społecznej potencjalnych oferentów

FORMULARZ ELEKTRONICZNY

Na szkolenie należy dostarczyć niezbędne dokumenty oryginały:

  1. dokumenty uczestnika: załącznik nr 2załącznik nr 5 oraz do udzielenia pomocy de minimis załącznik nr 6, załącznik nr 7 
  2. Załączniki powinny być podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentowania podmiotu.
  3. W przypadku pytań prosimy o kontakt z Iwona Szablewska tel. 693 128 557

INSTRUKCJA dostarczenia załączników

Uczestnik pierwszy raz uczestniczący w działaniach OWES

Uczestnik biorący udział kolejny raz w działaniach OWES (dotyczy to osób z podmiotów, które uzyskały dotację i podawały wszystkie dane do projektu)

1. dokumenty uczestnika projektu
Załącznik nr 2 x 1 egzemplarz
Załącznik nr 5 x 1 egzemplarz

2. Dokumenty dotyczące udzielenia pomocy de minimis
Załącznik nr 6 x 1 egzemplarz
Załącznik nr 7 x 1 egzemplarz


Dokumenty dotyczące udzielenia pomocy de minimis
Załącznik nr 6 x 1 egzemplarz
Załącznik nr 7 x 1 egzemplarz

O zakwalifikowaniu się do danej formy wsparcia uczestnicy zostaną powiadomieni e-mailem/ telefonicznie.
Ilość miejsc ograniczona organizator zastrzega sobie prawo do zakwalifikowania maksymalnie dwóch osób z danej instytucji.
Uczestnicy szkolenia zobowiązani są do wypełnienia i dostarczenia dokumentów wskazanych przez organizatora szkolenia, w tym umowy szkoleniowej.

w przypadku pytań zapraszamy do kontaktu:
Iwona Szablewska tel. 693 128 557 iwona.szablewska@frdl.org.pl