Jak w sposób prawidłowy zaktualizować lub napisać statut i regulamin organizacyjny samorządowych instytucji kultury

Cele i korzyści

nabycie umiejętności redagowania i sporządzania statutów i regulaminów, zaktualizowanie wiedzy w tym zakresie, zapoznanie się z najnowszym orzecznictwem sądów

zwiń
rozwiń
Program
 1. Podstawy prawne funkcjonowania instytucji kultury, jakie przepisy stosujemy przy tworzeniu tych aktów, na jakie podstawy prawne się powołujemy.
 2. Osobowość prawna samorządowych instytucji kultury i jej wpływ na zapisy statutów i regulaminów.
 3. Rejestr instytucji kultury i elektroniczna księga rejestrowa – jakie obowiązki ma dyrektor instytucji kultury a jakie organizator w kontekście prawidłowego prowadzenia rejestru.
 4. Statut jako podstawa działania instytucji kultury. W jaki sposób stworzyć prawidłowy statut. Jakich zapisów nie można umieszczać w statucie a jakie bezwzględnie winny się w nich znaleźć. Jak zapisać w statucie:
  • nazwę, teren działania i siedzibę instytucji kultury;
  • zakres działalności;
  • organy zarządzające i doradcze oraz sposób ich powoływania;
  • określenie źródeł finansowania;
  • zasady dokonywania zmian statutowych;
  • postanowienia dotyczące prowadzenia działalności innej niż kulturalna, jeżeli instytucja zamierza działalność taką prowadzić;
  • cele i zadania biblioteki;
  • organy biblioteki i jej organizację, w tym zakres działania i lokalizację filii oraz oddziałów;
  • nazwę jednostki sprawującej nadzór merytoryczny nad działalnością biblioteki - w odniesieniu do biblioteki wchodzącej w skład ogólnokrajowej sieci bibliotecznej;
  • Omówienie przykładowego statutu.
 5. Regulamin organizacyjny w samorządowych instytucjach kultury. Procedura wprowadzenia regulaminu. Jakich błędów unikać aby regulamin nie był nieważny i wszedł w życie.
 6. Jak powinny wyglądać prawidłowe zapisy regulaminu organizacyjnego.
 7. Omówienie przykładowego regulaminu organizacyjnego.
 8. Dyrektor samorządowej instytucji kultury a jego pozycja w stosunku do organizatora a zapisy w statutach i regulaminach.
 9. Orzecznictwo sądów nt. statutów i regulaminów samorządowych instytucji kultury.
 10. Dyskusja.
zwiń
rozwiń
Adresaci

dyrektorowie samorządowych instytucji kultury, ośrodków i centrów kultury, bibliotek i innych

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Radca prawny, ekspert z zakresu prawa administracyjnego, prawa pracy oraz przepisów prawnych dotyczących ochrony danych osobowych. Doświadczona trener, prowadzący szkolenia podnoszące kwalifikacje pracowników administracji publicznej. Autor komentarzy i opinii prawnych.

zwiń
rozwiń