Obowiązkowe przeglądy obiektów budowlanych z uwzględnieniem nowelizacji przepisów prawa budowlanego

Cele i korzyści

Zapoznanie się właścicieli oraz zarządców obiektów budowlanych z obowiązkami jakie nałożyło na nich prawo budowlane z uwzględnieniem nowelizacji obowiązującej od 19 września 2020 roku. Omówiona zostanie kontrola stanu technicznego obiektów budowlanych zapewniająca utrzymanie wymogów podstawowych i bezpieczeństwa użytkowników ich z uwzględnieniem placów zabaw oraz sposób prowadzenia dokumentacji obiektu (książka obiektu budowlanego). Stwierdzenia naruszenie ustawy przez osoby dokonujące kontroli w imieniu administracje nadzoru budowlanego i wynikających z nich konsekwencji (przepisy karne).

zwiń
rozwiń
Program

1. Podstawowe pojęcia obowiązujące w prawie budowlanym.
a. Obiekt budowlany.
b. Budowla.
c. Budynek.
d. Remont.
e. Obiekt liniowy.
2. Obowiązki właściciela lub zarządcy obiektu budowlanego w utrzymaniu prawidłowego stanu technicznego nieruchomości.
a. Pojęcie zarządcy obiektu budowlanego zgodnie z prawem budowlanym.
b. Pojęcie zarządcy zgodnie z ustawą o gospodarowaniu nieruchomościami.
3. Obowiązkowe przeglądy i obiekty budowlane wyłączone z tego obowiązku.
a. Przegląd roczny.
b. Przegląd pięcioletni.
c. Przeglądy roczne obiektów wielkopowierzchniowych.
d. Dodatkowe obowiązkowe przeglądy związane z bezpieczeństwem użytkowników obiektów budowlanych.
4. Przegląd estetyki otoczenia.
a. Mała architektura.
b. Place zabaw.
5. Przydatność poszczególnych elementów obiektu do dalszego użytkowania.
a. Pięcioletni plan remontów (od przeglądu do przeglądu).
b. Modyfikowanie zadań remontowych wynikające z rocznych przeglądów elementów narażonych na największe zużycie.
6. Obiekty dla których należy prowadzić książkę obiektu budowlanego.
7. Książka obiektu budowlanego.

a. Cel książki obiektu budowlanego.
b. Forma książki obiektów.
c. Osoby upoważnione do prowadzenia książki i dokonywania wpisów (upoważnienie od właściciela).
d. Sposób prowadzenia i dokonywania wpisów zgodnie z rozporządzeniem wydanym na podstawie prawa budowlanego.
8. Przepisy karne w budownictwie

zwiń
rozwiń
Adresaci

Osoby odpowiedzialne za utrzymanie techniczne obiektów budowlanych bez względu na ich rodzaj i funkcję oraz zarządców nieruchomości skarbu Państwa, samorządy jak i wspólnoty, gdzie zarządzanie i dbałość o stan techniczny wpisane jest w statut jednostki budżetowej, lub w umowie o zarządzanie. Także właściciele będą mieli okazję zapoznać z obowiązkami ciążącymi na nich po nowelizacji prawa budowlanego i wynikających z tego konsekwencjach również karnych.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Wieloletni pracownik największych publicznych zarządców nieruchomości; praktyk w tematyce związanej z zarządzaniem nieruchomościami, funkcjonowaniem podmiotów zobowiązanych do utrzymania w należytym stanie techniczno-użytkowym obiektów budowlanych.

zwiń
rozwiń
Inne terminy szkoleń
Łódź
Sala Konferencyjna FRDL Centrum Szkoleniowego w Łodzi
Termin
27 października 2020
Czas trwania
10:00 - 15:00