Poprawność językowa w Internecie. Redagowanie pism urzędowych i kultura komunikacji elektronicznej. Upraszczanie tekstów pod kątem potrzeb osób niepełnosprawnych

Miejsce
Internet
Termin
17 listopada 2020
Czas trwania
10:00 - 14:00
Cena
290 zł
Cele i korzyści

Zapoznanie słuchaczy z podstawowymi zasadami poprawnego redagowania pism urzędowo-kancelaryjnych oraz doskonalenie kompetencji językowej i komunikacyjnej potrzebnych w życiu zawodowym – poprawności, sprawności, skuteczności i estetyki posługiwania się językiem polskim w Internecie. Wiedza zdobyta podczas warsztatów pozwoli ich uczestnikom na świadomy, optymalny dobór zwrotów, form gramatycznych i środków stylistycznych. W efekcie będą potrafili przygotowywać teksty będące wzorem jasności, precyzji i zwięzłości. Program zajęć dotyczy szeroko rozumianej poprawności językowej (obejmującej najtrudniejsze zagadnienia gramatyczne, ortograficzne, interpunkcyjne, leksykalno-stylistyczne) ze szczególnym uwzględnieniem przykładów pochodzących z dokumentów i pism urzędowych.
Podczas zajęć są omawiane najbardziej typowe i najczęstsze błędy językowe, pojawiające się zarówno w komunikacji internetowej, jak i tradycyjnej. Dzięki temu z jednej strony szkolenie jest wykładnią normy językowej, a z drugiej - prezentuje najważniejsze tendencje rozwojowe współczesnej polszczyzny.

zwiń
rozwiń
Program

1. Poprawność gramatyczna i ortograficzno-interpunkcyjna:
• Wprowadzenie. Zapoznanie z podstawowymi elementami wzorcowego tekstu urzędowego. Poprawność językowa i kultura języka polskiego a wizerunek urzędu. Polszczyzna w Internecie.
• Ortografia (użycie wielkich i małych liter, pisownia łączna i rozdzielna, pisownia partykuły przeczącej nie, pisownia cząstki by z różnymi częściami mowy) i interpunkcja, najnowsze zmiany w zakresie ortografii, zapis liczb, dat, nazw i tytułów aktów prawnych, zasady przywoływania ustaw i rozporządzeń.
• Odmiana wyrazów kłopotliwych (m.in. odmiana nazwisk i nazw miejscowości).
• Składnia – związek zgody, związek rządu, zasady używania wyrazów funkcyjnych, szyk wyrazów w zdaniu, użycie imiesłowowych równoważników zdań.
• Kompozycja zdania złożonego – głównie zasady porządkowania treści, skróty składniowe.
• Skróty i skrótowce w zdaniu – skrótowce naruszające normę, różnica między skrótem a skrótowcem.
2. Poprawność leksykalno-stylistyczna (cechy stylu komunikatywnego):
• Dobór wyrazów i związków frazeologicznych – zgodność ze znaczeniem, zharmonizowanie z kontekstem, wieloznaczność, użycie synonimów, łączliwość.
• Ekonomiczność treściowa (pleonazmy i tautologie), szablon językowy, wyrazy nadużywane.
• Styl tekstów urzędowych – cechy stylu komunikatywnego a styl ciężki, struktury opisowe i rozwlekłe, nieuzasadniona podniosłość, nieuzasadniona potoczność.
• Analiza tekstu pod względem celowości, przydatności i stosowności użytych w nim środków językowych.
• Spójność i kompozycja tekstu.
• Środki stylistyczne w tekstach użytkowych.
• Najnowsze polskie słownictwo (m.in. zapożyczenia, wyrazy modne).
• Upraszczanie wypowiedzi pod kątem potrzeb osób niepełnosprawnych.
3. Etykieta językowa i komunikacja w Internecie:
• Korespondencja oficjalna (pisma urzędowe, okolicznościowe, informacje) – struktura, budowa i standaryzacja tekstu, najważniejsze elementy pisma, zwroty grzecznościowe, formuły rozpoczynające i kończące.
• Nowoczesne sposoby komunikowania się, komunikacja elektroniczna a komunikacja drukowana.
• E-urząd - zasady netykiety (savoir- vivre w Internecie) – e-maile, strona www, komunikatory, forum dyskusyjne.
• Specyfika komunikacji w sieci.
• Normy językowe w Internecie.
• Tytulatura – sposoby zwracania się w mowie i w piśmie do osób pełniących funkcje publiczne.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy urzędów i instytucji szczególnie publicznych odpowiedzialni za przygotowanie pism urzędowych, notatek, listów, zaproszeń, artykułów prasowych, komunikatów, pracownicy instytucji kultury i sportu przygotowujący informacje na temat wydarzeń kulturalnych i sportowych, pracownicy działów kadrowych, pracownicy działów organizacyjnych, pracownicy działów administracyjnych, pracownicy działów kontroli i audytu, osoby zainteresowane zagadnieniami zawartymi w programie szkolenia.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Językoznawca, redaktor, wykładowca kultury języka na kwalifikacyjnych studiach podyplomowych dla kontrolerów wewnętrznych. Kilkanaście lat pracowała jako dziennikarka i redaktorka, m.in. w: „Życiu Warszawy”, „Gazecie Prawnej”, a także w wydawnictwach naukowych i edukacyjnych. Jest współautorem dziewięciu książek wydanych w kolekcji „Rzeczpospolitej”, „Dziennika” i „Newsweeka”. Otrzymała ogólnopolską nagrodę dziennikarską przyznaną przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Specjalizuje się w szkoleniach i warsztatach z zakresu: poprawności językowej i komunikatywności tekstów urzędowych oraz dokumentacji konkursowej FE, kultury komunikacji urzędowej, etykiety językowej i skutecznej komunikacji w urzędzie, korespondencji w administracji publicznej, prostej polszczyzny w urzędzie, komunikacji medialnej, wystąpień publicznych i budowania autorytetu.

zwiń
rozwiń
Metody szkoleniowe

Szkolenie ma charakter konwersatoryjno-warsztatowy. Prowadzone jest z użyciem materiałów multimedialnych. Wszystkie analizowane zdania są autentyczne. Zawierają błędy językowe i nielogiczne sformułowania, które czasem wywołują komiczny efekt albo bywają niejednoznacznie rozumiane. Ich nieporadność ma stanowić pewnego rodzaju ostrzeżenie – pomaga uzmysłowić uczestnikom warsztatów, jakie mogą być konsekwencje niesprawnego posługiwania się językiem.

zwiń
rozwiń
Lokalizacja
Internet

Szkolenia organizowane w formule on-line

Koordynatorzy
Anna Szumkowska
Agnieszka Badurek
Lidia Kaczmarek