Specjalista ds. podatku VAT w samorządzie. Jak prawidłowo rozliczyć podatek VAT w 2020 z uwzględnieniem zmian

Cele i korzyści

W kompleksowy i praktyczny sposób omówione zostaną zasady rozliczania podatku VAT z uwzględnieniem wprowadzonych i planowanych zmian. Podczas szkolenia wskazane zostaną etapy rozliczeń podatku VAT, stosowania stawek VAT oraz dokonywania płatności i sprawdzania podatników.  
Zagadnienia zostały tak dobrane, aby w przystępny i praktyczny sposób przybliżyć niełatwy temat podatku VAT oraz wskazać praktyczne rozwiązania.

Dzięki szkoleniu osoby uczestniczące poznają zasady opodatkowania transakcji podatkiem VAT. Poznają planowane zmiany, które pozwolą dużo wcześnie przygotować się do omawianych zagadnień. Po zakończeniu szkolenia uczestnicy pozyskają wiedzę jak przygotować się do bardzo ważnych i trudnych zmian oraz ewentualnych planowanych kontroli.

zwiń
rozwiń
Program

Dzień I
1. Przepisy ustawy i rozporządzeń jako podstawa prawna.
2. Przedmiot opodatkowania i wysokość podatku VAT:

a) Czynności opodatkowane, czynności zwolnione i czynności niepodlegające
b) Usług najmu, dzierżawy, problem refaktury mediów
c) Usługi w zakresie opieki nad dziećmi i młodzieżą oraz dostawa towarów ściśle z tymi usługami związana w tym sprzedaż posiłków uczniom oraz pracownikom szkoły – czy podlega VAT w świetle wyroków NSA i najnowszej interpretacji ogólnej MF?
d) Organizacja obozów, kolonii przez szkołę – w jakich przypadkach w VAT a w jakich poza VAT w świetle najnowszej interpretacji ogólnej MF?
e) Usługi zakwaterowania w bursach i internatach – w jakich przypadkach w VAT a w jakich poza VAT w świetle najnowszej interpretacji ogólnej MF?
f) Pomoc społeczna – zasady opodatkowania – w jakich przypadkach w VAT a w jakich poza VAT w świetle najnowszej interpretacji ogólnej MF?
g) Obrót nieruchomościami – zasady opodatkowania w tym obrót gruntami i terenami zabudowanymi w różnych przypadkach. Znaczenie planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Przykłady
h) Czynności nieodpłatne – kiedy samoopodatkowanie.
3. Rozpoznanie momentu podatkowego powiązanie z zasadami i terminem wystawiania faktur:
a) Zasady ogólne i szczególne rozpoznawania momentu podatkowego.
b) Faktury (rodzaje, terminy wystawiania, elementy obowiązkowe).
4. Kasy rejestrujące, kiedy i kto powinien posiadać kasy rejestrujące (online, zwolnienia, NIP na paragonach a faktury):
a) Zasady stosowania zwolnień z kas fiskalnych w 2020 r.
b) Kasy fiskalne online – obowiązkowe dla wybranych branż.
c) Sposoby wysyłki e-paragonu.
d) Sankcje za brak e-paragonów.
e) Zmiany w zakresie obowiązków związanych z kasami fiskalnymi: zgłaszanie, serwisowanie, itp.
f) Sankcje przewidziane za nieprawidłowe wystawianie faktur do paragonów.
5. Nowe stawki podatkowe od 01.07.2020 r. w tym Wiążąca Informacja Stawkowa (WIS).

Dzień II
1. Zasady rozliczania dotacji przy OZE, azbest (utylizacja, demontaż) – najnowsze orzecznictwa, kiedy usługa a kiedy działania statutowe, kiedy samoopodatkowanie w tym stawka VAT na OZE – zasady stosowania stawki preferencyjnej.
2. Zasady szczególne w stosowaniu MPP na podstawie wyjaśnień MF:

a) Płatności na rzecz komorników, w ramach postępowań egzekucyjnych, sądowych postanowień o zajęciu należności, płatności w ramach likwidacji szkód.
b) Potrącenia, kompensaty, faktoring, płatności na rzecz podmiotów innych niż dostawca, cesje należności.
c) Płatności zaliczkowe.
d) Faktura i korekty faktury – jak płacić, jak rozliczać.
3. Biała Lista Podatników – zasady stosowania przepisów od 01.2020 r.:
a) Funkcjonowanie w praktyce rachunków bankowych w ramach tzw. białej listy po wyjaśnieniach Ministerstwa Finansów.
b) Rachunki bankowe wirtualne, wewnętrzne, subkonta i inne a biała lista.
c) Potwierdzanie i dokumentowanie weryfikacji kontrahentów.
d) Zawiadomienie o zapłacie należności na rachunek inny niż zawarty na dzień zlecenia przelewu w wykazie podmiotów – druk ZAW NR – analiza wniosku z objaśnieniami.
4. Nowy schemat JPK_VDEK, zasady sporządzania i przesyłania:
a) Nowy schemat JPK-VAT.
b) Nowe dane do raportowania w JPK w części ewidencyjnej i deklaracyjnej – szczegółowe omówienie obowiązkowych i fakultatywnych danych.
c) Kasy rejestrujące a JPK – prowadzenie ewidencji, wykazywanie danych, kiedy paragon a kiedy faktura.
d) Jak korygować dane w JPK przed i po wejściu w życie przepisów na wezwanie i bez wezwania.
e) Kary porządkowe za błędy i nieprawidłowości w JPK.
5. Odliczenia podatku VAT – kiedy zaniechanie odliczenia podatku VAT zarzutem niegospodarności:
a) Zasady odliczeń na wprost w 100%.
b) Cząstkowe prawo do odliczenia wskaźnikiem i proporcją.
6. Panel dyskusyjny.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Zapraszamy na szkolenie skarbników, księgowych, kierowników jednostek, osoby, które są lub będą zobowiązane rozliczać lub brać udział w rozliczeniu podatku VAT oraz wszystkich zainteresowanych tematem.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Ekspert w zakresie proponowanego tematu szkolenia, doradca jednostek samorządowych z zakresu rozliczania i ewidencjonowania projektów UE, wykładowca na szkoleniach służb cywilnych. Doświadczony praktyk z zakresu finansów, podatku VAT, podatku PIT, księgowania i rozliczania dotacji UE oraz podatku VAT. Od 2010 właścicielka kancelarii rachunkowo-podatkowej.

zwiń
rozwiń