OFERTA SZKOLEŃ ZAMKNIĘTYCH DEDYKOWANYCH JEDNOSTKOM ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

PROPONUJEMY ZORGANIZOWANIE NA TERENIE PAŃSTWA URZĘDU LUB W INNYM WYBRANYM MIEJSCU ZAMKNIĘTYCH SZKOLEŃ I WARSZTATÓW Z NASTĘPUJĄCYCH OBSZARÓW TEMATYCZNYCH

 

Problem doręczeń papierowych i elektronicznych w postepowaniu administracyjnym w czasie pandemii - celem szkolenia jest pokazanie w jaki sposób doręczać pisma w czasie pandemii z wykorzystaniem narzędzi zarówno papierowych jak i elektronicznych. Uczestnicy uzyskają wiedzę na temat założeń ustawy o doręczeniach elektronicznych. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą.

Oświadczenia majątkowe - zasady ich prawidłowego wypełniania - szkolenie ma na celu wypracowanie prawidłowych regulacji dot. trybów działania i współpracy organów JST, na podstawie obowiązujących przepisów, co skutkować winno ich prawidłowym i sprawnym działaniem, zgodnym z ustawowymi kompetencjami organów gminy. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą.

Przeciwdziałanie dyskryminacji i mobbingowi w miejscu pracy, wraz z uwzględnieniem najnowszych zmian w przepisach obowiązujących od 7 września 2019 r. - szkolenie, w trakcie którego uczestnicy dowiedzą się, czym są zjawiska mobbingu i dyskryminacji oraz jak im zapobiegać. Informacje uzyskane podczas szkolenia pozwolą na stworzenie skutecznej polityki antymobbingowej i antydyskryminacyjnej w urzędach administracji publicznej, jst lub jednostkach powiązanych oraz wdrożenie działań mających na celu jej monitoring i wyeliminowanie ewentualnych nieprawidłowości. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą.

Przekazywanie i rozliczanie dotacji w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - szkolenie ma na celu wyjaśnienie problematycznych kwestii dotyczących przygotowania do zlecania zadań publicznych na rok 2019 w trybach przewidzianych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wyjaśnienie bieżących problemów dotyczących rozliczania przyznanych środków i zmian temu towarzyszących. Omówienie sposobu postępowania przez samorząd przy kontroli oraz zwrocie udzielonych dotacji, a także omówienie zmian jakie nastąpiły we wzorach ofert, umów i sprawozdaniach do konkursów i małych grantów. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą.

Fundusz sołecki -  szkolenie ma na celu przybliżenie zasad funkcjonowania funduszu sołeckiego poprzez zapoznanie słuchaczy z zasadami funkcjonowania funduszu sołeckiego, m.in. na jaki cel można przeznaczyć fundusz, kto jest dysponentem i jakie są zasady gospodarowania funduszem sołeckim. Omówione zostaną zasady organizacji zebrań wiejskich dotyczące przyjęcia zadań realizowanych z funduszu sołeckiego. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą.

Profesjonalna obsługa klienta, komunikacja z klientem. Jak radzić sobie w trudnych sytuacjach z klientem, rozwiązanie konfliktów i sporów - to szkolenie, które pozwoli Państwu wypracować standardy obsługi klienta w urzędzie oraz asertywne zachowanie podczas obsługi „trudnych klientów”, udoskonalić warsztat komunikacji podczas obsługi „trudnych klientów”, poznać techniki odpierania zarzutów oraz ochrony przed manipulacją ze strony „trudnych klientów”. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą.

SIO2 - Wprowadzanie danych do nowego Systemu Informacji Oświatowej w 2019 roku - warsztaty praktyczne – Prawidłowość wprowadzanych danych zagwarantuje prawidłowe pozyskanie subwencji, nieprawidłowe dane mogą stać się przyczyną zaniżenia subwencji, a zgodnie z obecnym stanem prawnym w takiej sytuacji JST nie przysługuje dodatkowe wyrównanie subwencji. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą.

Oraz każdy inny temat, który jest organizowany w formie szkolenia otwartego w naszej ofercie.

  • Szkolenia zamknięte każdorazowo dostosowujemy do potrzeb i możliwości grupy docelowej. Program szkolenia zostaje uzgodniony z zamawiającym, może zostać przeprowadzona szczegółowa analiza potrzeb szkoleniowych. Istnieje możliwość zorganizowania szkolenia we wskazanym przez Państwa ośrodku konferencyjnym. Do nas należy obsługa organizacyjna i merytoryczna szkolenia.
  • Szczegóły programu pobytowego zostają uzgodnione z zamawiającym.
  • Uczestnicy na szkoleniach otrzymują materiały szkoleniowe, materiały robocze oraz certyfikaty ukończenia szkolenia.
  • Każde szkolenie kończy się badaniem satysfakcji ze szkolenia.
  • Ankiety wypełnione przez uczestników pozwalają nam doskonalić się i stale dostosowywać ofertę szkoleniowo – doradczą do potrzeb uczestników.

Szkolenia prowadzą profesjonaliści, praktycy, eksperci z instytucji sprawujących nadzór nad samorządem, osoby z dużym doświadczeniem szkoleniowym. Jednocześnie zorganizujemy szkolenie z trenerami poleconymi przez Państwa. Interesuje Państwa inny temat szkolenia? Prosimy o kontakt z Ośrodkiem, aby poznać pełną ofertę.

Na Państwa życzenie przedkładamy referencje z wykonanych usług potwierdzające należyte wykonanie szkolenia lub doradztwa.

Szkolenia zamknięte
KPA i INSTRUKCJA KANCELARYJNA
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
ROZWÓJ OSOBISTY
KADRY I PŁACE. SPRAWY PRACOWNICZE.
FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ. PODATKI I OPŁATY LOKALNE.
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
SZKOLENIA DLA RADNYCH
ORGANIZACJA I CYFRYZACJA PRACY URZĘDU
Kontakt
Anna Szumkowska
Koordynator szkoleń
tel . 68 453 22 09
anna.szumkowska@frdl.org.pl
Agnieszka Badurek
Koordynator szkoleń
tel . 68 453 22 09
agnieszka.badurek@frdl.org.pl