W Otwartym Konkursie Grantowym na Granty Interwencyjne w ramach projektu „Building Bridges – Civic Capital in Local Communities” w 3 naborze do 12.09.2023 wpłynęło łącznie 9 wniosków. Zakończyliśmy ich ocenę formalną.


Do oceny merytorycznej skierowano 8 wniosków. Wyniki oceny merytorycznej ogłosimy do 12 października 2023 r.

Do pobrania: lista wniosków ocena formalna 2 nabór.

Karty oceny formalnej wniosków ocenionych negatywnie zostaną przesłane do Wnioskodawców drogą mailową w dniu 15 września 2023.

  • Wnioskodawcy mają możliwość odwołania się od oceny formalnej (zgodnie z procedurą opisaną w Regulaminie konkursu w § 11. Procedura i kryteria oceny formalnej wniosków pkt 8. Od oceny formalnej przysługuje odwołanie. 
  • Wnioskodawca, którego wniosek nie został dopuszczony do oceny merytorycznej, otrzymuje mailem od Operatora Kartę oceny formalnej z informacją o powodach odrzucenia.
  • W ciągu 3 dni roboczych od dnia wysłania przez Operatora informacji o odrzuceniu wniosku, Odwołanie powinno zawierać numer wniosku, nazwę organizacji (Wnioskodawcy) i uzasadnienie.
  • Wnioskodawca może odwołać się od tej decyzji, przesyłając odwołanie mailem na adres: konkursy.bb@frdl.org.pl
  • Odwołania nadesłane po tym terminie nie będą rozpatrywane. 
  • Odwołania zostaną rozpatrzone przez Operatora w ciągu 5 dni roboczych od daty ich otrzymania.
  • Decyzję o przyjęciu lub odrzuceniu odwołania od oceny formalnej podejmuje Kierownik ds. procedur grantowych.