7 grudnia (w formule on-line) odbyło się kolejne spotkanie przedstawicieli Krajowej Rady Forów Skarbników JST przy Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego.

Program spotkania:
1. Szczegółowa informacja o pracach Zarządu KRF Skarbników
2. Dyskusja o budżecie 2023
3. Propozycja zmian PZP w zakresie waloryzacji kontraktów pow. 6 miesięcy
4. Sprawy bieżące

Na początku Przewodnicząca przekazała informację o stanie bieżących prac zarządu szczególnie o przygotowanych wystąpieniach i otrzymanych odpowiedziach przez przedstawicieli administracji rządowej. Przypomniała że całość prac Zarządu jest dostępna na stronie internetowej FRDL w zakładce Krajowa Rada Skarbników. Bardzo ważne by na bieżąco śledzić prace zarządu i składać ewentualne wnioski o kolejne działania.

W najbliższym czasie powstanie kolejne pismo zawierające wnioski zmian w finansach publicznych i bardzo ważne by do tego pisma wszystkie fora zgłosiły swoje zastrzeżenia lub konstruktywne uwagi.

Druga część spotkania dotyczyła przygotowanego budżetu na 2023 rok – wniosków i przemyśleń. Do takich wskazano elementy które bardzo mocno wpływają na budżet:

  • Zarządzanie długiem – w szczególności w dużych miastach
  • Obsługa związana z obsługą inwestycji
  • Dodatkowe dochody własne
  • Deficyt bieżący
  • Wskaźniki kredytów

Bardzo ważne by pamiętać, że audyty, które są często planowane w samorządach i dotyczą określonych obszarów np. oświaty, komunikacji miejskiej to nie są działania, których efekt widać od razu – to jest proces rozciągnięty w czasie.

Patrząc na wszystkie złożone uwagi i dyskusje wniosek jaki przyświeca to fakt zmuszenia samorządów do tego że mają sobie poradzić. Pierwszy raz samorządy mają w budżetach deficyt (jest to deficyt rzeczywisty a w budżecie pokazany jest planowany).

Plany z PIT a plany kosztów pogłębia trudną sytuację w samorządzie. Bardzo trudno sobie wyobrazić że w 2023 rząd nie przekaże konkretnych środków dodatkowych do samorządu. Skarbnicy zwracali uwagę na fakt, że budżet Państwa jest powiązany z budżetem samorządów i na pewno MF zobaczy trudną sytuację samorządów.

Pytanie czy na pewno można mówić o rozwoju samorządu mimo środków na te działania a brak środków na realizację działań i zadań bieżących. Bardzo ważny był temat dyskusji. W tym miejscu głos zabrali przedstawiciele szczególnie małych gmin, które dostały bardzo dużo środków na zadania inwestycyjne a nie mają środków na wkład własny – niestety kredyty tego problemu nie rozwiązują ze względu na koszt z
tym związany.

Bardzo ważne by wystąpić do MF z potwierdzeniem w liczbach trudności w kontekście realizacji budżetów. Ciągle zmniejszający się udział w PIT oraz dodatkowy VAT na gaz i prąd. Bardzo potrzebne jest zbiorcze sprawozdanie o naliczonych podatkach dla wszystkich samorządów – zarząd KRFS zobowiązał się pozyskać takie sprawozdanie.

Kolejny temat dotyczył gospodarki odpadami. Najważniejsze pytanie dotyczyło kwestii czy gospodarka odpadami się bilansuje w gminach. Temat poruszony ze względu na wiele sytuacji w Polsce gdzie rady gminy nie dopuściły zmian - podwyżek opłat za odpady. Zastanawiano się nad udziałem RIO w ustalaniu wysokości stawek.

Skarbnicy ocenili spotkanie jako bardzo ważne i dobre. Było okazją do podzielenia się doświadczeniami w przygotowaniu i realizacji budżetów 2022 i 2023 szczególnie w gminach małych, wiejskich i dużych.

Kolejnym tematem jakim zajęli się Skarbnicy był temat waloryzacji umów zawartych w ramach prawa zamówień publicznych. Niestety wielu wykonawców zwraca się o zwiększenie kwot jakie zostały określone w umowach ze względu na inflację, koszty wynikające jeszcze z pandemii i działań wojennych.

Bardzo ważne by dokonać weryfikacji czy waloryzacji ma podlegać cała umowa czy tylko wartość niewykonanej części umowy dla której koszty wykonawca dopiero ma ponieść.

Należy oczekiwać skrupulatnego wyliczenia od wykonawców. Kolejne kroki powinny dotyczyć sposobu przeprowadzenia samego procesu wnioskowania o zwiększenie – waloryzację kwot. Ważna jest rozmowa, mediacje. Zastosowanie podejścia indywidulanego na wniosek wykonawcy – szczególnie przy dużych usługach inwestycyjnych, realizowanych od dłuższego czasu gdzie nie było możliwe założenie wzrostu cen na poziomie jaki dzisiaj nastąpił oraz analiza wg jakiego wskaźnika należy obliczać waloryzację: średnioroczny wskaźnik cen usług czy średniomiesięczne wynagrodzenie.

Spotkanie zakończono krótką informacją o postępach prac przy Krajowym Kongresie Skarbników – czyli wyboru hotelu, który musi spełniać określone logistyczne wymagania i określenia kosztów udziału w wydarzeniu.

Podsumowanie:

  • Bardzo ważne jest pismo i spotkanie w Ministerstwie Finansów z Dyrektorem Wiewiórą na temat ochrony dochodów samorządu.
  • Zobowiązuje się zarząd do przygotowania pisma dotyczącego zwiększenia dochodów w 2023 roku.
  • Pozyskanie informacji z MF o dochodach w ramach PIT każdego samorządu.
  • Przygotowanie katalogu zadań zleconych i analiza ich finansowania przez Państwo. Pochylenie się nad zagadnieniem odzyskiwania środków na zadania zlecone od Państwa.

Więcej o pracach Krajowej Rady