Krajowy Fundusz Szkoleniowy stanowi wydzieloną cześć Funduszu Pracy, przeznaczoną na dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców, podejmowanego z inicjatywy lub za zgodą pracodawcy. KFS adresowany jest zarówno do pracowników jak i pracodawców, którzy chcieliby skorzystać z różnych form kształcenia ustawicznego.

Pracodawcy zatrudniający do 10 osób, ze środków KFS mogą sfinansować 100% kosztów kształcenia ustawicznego, pracodawcy zatrudniający powyżej 10 osób muszą wnieść wkład własny w wysokości 20% kosztów. Całość dofinansowania środkami KFS nie może przekroczyć wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika.

Wzory dokumentów oraz terminy naborów znaleźć można na stronach internetowych Powiatowych Urzędów Pracy. Terminy naborów mogą się różnić w poszczególnych powiatach.

Aby uzyskać dofinansowanie wniosek pracodawcy dotyczący dofinansowania kształcenia ustawicznego musi wpisywać się w określane corocznie priorytety. Priorytety na rok 2021 zostały określone następująco:

Priorytety tzw. „puli Ministra”, czyli kwota 205 444 tys. zł

 1. wsparcie kształcenia ustawicznego osób zatrudnionych w firmach, które na skutek obostrzeń zapobiegających rozprzestrzenianiu się choroby COVID-19, musiały ograniczyć swoją działalność;
 2. wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników służb medycznych, pracowników służb socjalnych, psychologów, terapeutów, pracowników domów pomocy społecznej, zakładów opiekuńczo-leczniczych, prywatnych domów opieki oraz innych placówek dla seniorów/osób chorych/niepełnosprawnych, które bezpośrednio pracują z osobami chorymi na COVID-19 lub osobami z grupy ryzyka ciężkiego przebiegu tej choroby;
 3. wsparcie kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych;
 4. wsparcie kształcenia ustawicznego osób po 45 roku życia;
 5. wsparcie kształcenia ustawicznego osób powracających na rynek pracy po przerwie związanej ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem;
 6. wsparcie kształcenia ustawicznego w związku z zastosowaniem w firmach nowych technologii i narzędzi pracy, w tym także technologii i narzędzi cyfrowych;
 7. wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które nie posiadają świadectwa ukończenia szkoły lub świadectwa dojrzałości;
 8. wsparcie realizacji szkoleń dla instruktorów praktycznej nauki zawodu bądź osób mających zamiar podjęcia się tego zajęcia, opiekunów praktyk zawodowych i opiekunów stażu uczniowskiego oraz szkoleń branżowych dla nauczycieli kształcenia zawodowego.

Priorytety Rady Rynku Pracy tzw. rezerwy KFS czyli kwota 51 361 tys. zł

 1. wsparcie kształcenia ustawicznego skierowane do pracodawców zatrudniających cudzoziemców;
 2. wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników zatrudnionych w podmiotach posiadających status przedsiębiorstwa społecznego, wskazanych na liście przedsiębiorstw społecznych prowadzonej przez MRiPS, członków lub pracowników spółdzielni socjalnych lub pracowników Zakładów Aktywności Zawodowej;
 3. wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej;
 4. wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników Centrów Integracji Społecznej, Klubów Integracji Społecznej, Warsztatów Terapii Zajęciowej;
 5. wsparcie kształcenia ustawicznego osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności;
 6. wsparcie kształcenia ustawicznego osób dorosłych w nabywaniu kompetencji cyfrowych.

Nasz Fundacja pomoże Państwu w przygotowaniu wniosków, zawierających m. in. ramowe programy szkoleń oraz ich terminy.

Wykaz szkoleń online dla pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej możliwych do sfinansowania z KFS w 2021 roku:

 

Termin

Temat

Cena

09.03.2021 r.

Rodzinny wywiad środowiskowy. Aktualności i zmiany

285 zł

16.03.2021 r.

KPA w pomocy społecznej z uwzględnieniem zmian dotyczących doręczeń i pism elektronicznych. Kpa a ustawa „Covidowa”, zmiany z grudnia 2020r. Eliminowanie najczęściej popełnianych błędów

305 zł

19.03.2021 r.

Przeprowadzanie czynności kontrolnych nad podmiotami organizującymi pracę z rodziną i pieczę zastępczą

285 zł

29.03.2021 r.

Zachowania seksualne dzieci i młodzieży. Norma a patologia. Ocena poziomu ryzyka krzywdzenia dziecka i podejmowanie interwencji

295 zł

06.04.2021 r.

Pomoc społeczna - zmiany w 2021r. oraz aktualne problemy w realizacji świadczeń z pomocy społecznej

299 zł

08.04.2021 r.

Rewolucja w dodatkach mieszkaniowych. Procedura administracyjna jako obowiązujący tryb wydawania decyzji związanych z przyznawaniem dodatków mieszkaniowych

300 zł

15.04.2021 r.

Ustawa o wspieraniu rodziny

305 zł

19.04.2021 r.

Skierowanie i umieszczanie w domu pomocy społecznej Ustalanie odpłatności za dom pomocy społecznej

-najnowsze regulacje prawne i orzecznicze

305 zł

21.04.2021 r.

Świadczenie pielęgnacyjne w teorii, praktyce i orzecznictwie

295 zł

10.05.2021 r.

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie. Procedura „Niebieskie Karty”

290 zł

11.05.2021 r.

Ustawa o pomocy społecznej – bieżące problemy w stosowaniu ustawy, najnowsze trendy orzecznicze

305 zł

21.05.2021 r.

Program czyste powietrze- obowiązki ops

295 zł

24.05.2021 r.

Zmiana i uchylenie decyzji z zakresu zabezpieczenia społecznego- pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych i wychowawczych, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, stypendium szkolnego. Tryby nadzwyczajne z Kpa. Tryby materialne i procesowe

305 zł

08.06.2021 r.

KPA w obszarach zabezpieczenia społecznego

305 zł

15.06.2021 r.

Pomoc społeczna - zmiany w 2021r. oraz aktualne problemy w realizacji świadczeń z pomocy społecznej

299 zł

16.06.2021 r.

Świadczenia nienależnie pobrane oraz egzekucja w pomocy społecznej

295 zł

22.06.2021 r.

Kierowanie do schroniska osób bezdomnych i ustalanie odpłatności

305 zł

24.06.2021 r.

Udzielanie w OPS zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej 130 000 zł

305 zł

06.07.2021 r.

Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w ops

299 zł

08.07.2021 r.

Praktyczna realizacja przepisów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie i realizacji procedury NK, – najnowsze zmiany, nowelizacja kodeksu postępowania cywilnego oraz innych ustaw

295 zł

13.07.2021 r.

Zasiłek stały z pomocy społecznej

305 zł

15.07.2021 r.

Dodatek mieszkaniowy 2021 – zmiany obowiązujące od 1 lipca 2021 roku

305 zł

20.08.2021 r.

Charakterystyka pracy ze sprawcami przemocy w tym praca socjalna z osobami stosującymi przemoc w ramach procedury NK

295 zł

24.08.2021 r.

KPA w obszarach zabezpieczenia społecznego

305 zł

27.08.2021 r.

Nowelizacja ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji i jej wpływ na postępowania egzekucyjne prowadzone w pomocy społecznej

305 zł

09.09.2021 r.

Obowiązek alimentacyjny i wywiady alimentacyjne w świetle ustawy o pomocy społecznej, ze szczególnym uwzględnieniem wywiadu w realizacji skierowania i odpłatności za dom pomocy społecznej

305 zł

13.09.2021 r.

Materialna pomoc socjalna dla uczniów – stypendium szkolne i zasiłek szkolny

305 zł

28.09.2021 r.

Zmiany w dodatkach mieszkaniowych

295 zł

21.09.2021 r.

Stosowanie przepisów o świadczeniach rodzinnych w praktyce

305 zł

07.10.2021 r.

Inwentaryzacja w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej

299 zł

15.10.2021 r.

Kontrola zarządcza w ośrodku pomocy społecznej

305 zł

16.11.2021 r.

Karta Dużej Rodziny. Aspekty prawne i praktyczne

305 zł

23.11.2021 r.

Zamknięcie roku oraz sprawozdawczość finansowa 2020 w Ośrodkach Pomocy Społecznej

315 zł

Zachęcamy do udziału w szkoleniach otwartych online w ramach KFS. W przypadku pytań i wątpliwości służymy pomocą

Osoby zainteresowane uzyskaniem szczegółowych informacji prosimy o kontakt mailowy szkolenia.zg@frdl.org.pl lub pod nr telefonu: 68 453 22 09