2 grudnia Sąd Okręgowy w Warszawie orzekł, że TVP S.A. w sposób bezprawny naruszyła dobra osobiste Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego, rozpowszechniając nieprawdziwe informacje na jej temat. Sprawa dotyczy materiałów opublikowanych w Wiadomościach w 2016 roku. Publikujemy treść uzasadnienia wyroku.

Oświadczenie Zarządu Fundacji ws. naruszenia dóbr osobistych przez TVP S.A.

TVP S.A. nie zdołała wykazać jakichkolwiek uzasadnionych podstaw dla swoich zarzutów sugerujących nieprawidłowości w zakresie prowadzonej przez Fundację działalności. Skala manipulacji i przeinaczeń doprowadziła do przedstawienia przez TVP S.A. alternatywnej rzeczywistości, która nie znalazła żadnego potwierdzenia w faktach.

Ubolewamy, że TVP.S.A. rozpowszechniała materiały stojące w sprzeczności z ustawowymi powinnościami nadawcy publicznego, którego szczególnym obowiązkiem jest oferowanie swoim odbiorcom programów informacyjnych cechujących się pluralizmem, bezstronnością i odpowiedzialnością za słowo. Jednocześnie cieszymy się, że Sąd wydając dzisiejszy wyrok dostrzegł, jak rażąco bezprawne i wykraczające poza standardy było to zachowanie.

Jak czytamy w uzasadnieniu Sąd Okręgowy ustalił następujący stan faktyczny:

  • Jerzy Stępień nie pobiera wynagrodzenia za zasiadanie w Radzie Nadzorczej Fundacji.
  • Powódka nie otrzymywała nigdy z warszawskiego ratusza ani z ministerstw żadnych dotacji - tj. nieodpłatnej i bezzwrotnej pomoc finansowej.
  • FRDL była zawsze apolityczna, nigdy nie manifestowała żadnych poglądów ani sympatii politycznych. 
  • Powodowa Fundacja podlegała kontrolom finansowym ze strony ministerstw, urzędów marszałkowskich, instytucji Unii Europejskiej, Najwyższej Izby Kontroli. Kontrole te, w tym kontrole w zakresie wykorzystania środków publicznych, nigdy nie wykazały jakichkolwiek nieprawidłowości
  • Powódka otrzymywała słowa uznania dla swej działalności od wszystkich Prezydentów Rzeczypospolitej Polskiej, urzędujących po 1989 r., a także od Marszałków Sejmu i Senatu oraz Prezesów Rady Ministrów rządów poszczególnych kadencji

Ponadto w uzasadnieniu wyroku Sąd stwierdza, że:

  • W jego ocenie za nieprawdziwy uznać należy przekaz płynący ze wszystkich trzech kwestionowanych pozwem reportaży, że powodowa Fundacja otrzymywała jakiekolwiek dotacje od warszawskiego ratusza czy resortów kierowanych przez polityków z koalicji PO-PSL, a środki finansowe pozyskiwała dzięki przychylności politycznej ze strony polityków tej formacji politycznej. Materiał dowodowy zgromadzony w sprawie zarzutów tego rodzaju nie potwierdza.
  • Sąd ocenił, iż omawiane materiały telewizyjne zawierają nadto nieprawdziwą informację, że powodowa Fundacja pozyskiwała publiczne pieniądze dzięki przychylności politycznej ze strony polityków koalicji PO – PSL.
  • Sąd ocenił, że działania dziennikarzy były tendencyjne i selektywne, a analiza zebranych danych błędna, nielogiczna i zmierzająca do wykazania z góry założonej przez pozwaną tezy - w celu wywołania u przeciętnego widza negatywnego wrażenia, że powodowa Fundacja działa niezgodnie z prawem lub nieetycznie w zakresie pozyskiwania i wykorzystania środków publicznych.
  • Jak wskazano i wyjaśniono powyżej, w okolicznościach przedmiotowej sprawy Sąd uznał, że informacje zawarte w spornych programach telewizyjnych nie zostały należycie zebrane i wykorzystane, a pozwaną cechowała wyjątkowa niestaranność, brak obiektywizmu, rzeczowości i uczciwości.

W związku z powyższym sąd orzekł, że TVP S.A. ma opublikować przeprosiny i sprostowanie w następującej treści:

PRZEPROSINY

Telewizja Polska S.A. przeprasza Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej za to, że w wyemitowanych na antenie TVP1 wydaniach „Wiadomości” o godz. 19.30 materiałach, zamieszczone zostały nieprawdziwe i dyskredytujące informacje, poddające w wątpliwość prawidłowość działania Fundacji.

Telewizja Polska S.A. oświadcza, że informacja o rzekomym pozyskiwaniu środków publicznych w wyniku przychylności ze strony polityków była nieuprawniona. Nie jest bowiem prawdą, że Fundacja była szczególnie wspierana przez polityków powiązanych z obozem władzy PO – PSL, natomiast prawdą jest, że liczba zleconych projektów nie zależała od tego, które ugrupowanie polityczne aktualnie sprawowało władzę.

Nie była też prawdziwa informacja o rzekomo niewłaściwym sposobie wydatkowania pozyskanych przez Fundację środków ze względu na wysokie koszty wynagrodzeń przewidziane w budżecie Fundacji, gdyż statutowa działalność Fundacji polega na prowadzeniu szkoleń i stąd uzasadnione jest przeznaczanie dużej części tych środków na wynagrodzenia dla osób prowadzących szkolenia.

Nie jest nadto prawdą, że podejmowana przez Fundację działalność jest nieistotna dla interesu publicznego, albowiem Fundacja jest jedną z największych pozarządowych organizacji szkoleniowo – doradczych, wspierających rozwój samorządności w Polsce od ponad 28 lat. Niniejsze oświadczenie zostało opublikowane w wyniku przegranego procesu sądowego. Telewizja Polska S.A


Niniejsze oświadczenie zostało opublikowane w wyniku przegranego procesu sądowego. Telewizja Polska S.A.

Ponadto Sąd zasądził od pozwanej Telewizji Polskiej S.A. z siedzibą w Warszawie na cel społeczny – tj. na rzecz stowarzyszenia Sieć Obywatelska Watchdog Polska z siedzibą w Warszawie kwotę 30.000 zł (trzydzieści tysięcy złotych) oraz zwrotu kosztów procesu na rzecz powoda.

Pełna treść uzasadnienia wyroku