W dniu 13.10.2023 roku zakończyliśmy ocenę merytoryczną wniosków w konkursie na granty interwencyjne w ramach projektu Projekt” Building Bridges – Civic Capital in Local Communities”, złożonych w trzeciej turze naboru, która trwała od 12 sierpnia do 12 września 2023 roku.
W czasie 3 naboru wpłynęło 9 wniosków. 8 wniosków uzyskało pozytywną ocenę formalną i zostało przekazanych do oceny merytorycznej.
Zgodnie z Regulaminem otwartego konkursu grantowego na granty interwencyjne, projekty powinny wpisywać się w dwa obszary tematyczne zgodne z programem CERV:

  1. Upowszechnianie wiedzy i budowanie świadomości dotyczącej znaczenia Karty praw podstawowych i traktatów UE.
  2. Działania strażnicze i wspieranie społeczności lokalnych w procesie budowania społeczeństwa obywatelskiego i partycypacji w tworzeniu polityk lokalnych.
  3. Wspieranie grup docelowych.
  4. Rozwój organizacji jako aktywnych podmiotów zaangażowanych w budowanie lokalnej demokracji.

Warunkiem otrzymania dofinansowania jest zgodność projektu z Programem CERV, wskazanymi w Regulaminie obszarami tematycznymi i typami działań oraz z przyjętą w regulaminie definicją interwencyjności, a także otrzymanie minimum 75% punktów (bez dodatkowych punktów strategicznych) oraz minimum 50% punktów za każde z kryteriów oceny merytorycznej.
Ocena merytoryczna każdego z wniosków została dokonana przez 2 niezależnych Ekspertów, powołanych przez Operatora. W tej turze naboru żaden wniosek nie uzyskał liczby punktów, która umożliwiłaby jego rekomendację do dofinansowania.Końcowa ocena punktowa danego projektu stanowi średnią arytmetyczną ocen merytorycznych dokonanych przez dwóch Ekspertów niezależnie, oceniających dany projekt.
W przypadku dokonywania oceny przez trzeciego eksperta ostateczną i wiążącą oceną jest średnia arytmetyczna z punktów przyznanych przez trzeciego eksperta i punktów przyznanych przez tego z dwóch ekspertów, którego ocena jest liczbowo zbliżona do oceny trzeciego eksperta.

Karty oceny merytorycznej zostaną przesłane pocztą elektroniczną do Wnioskodawców w dniu 16.10.2023

Do pobrania – listy wniosków po ocenie formalnej i merytorycznej.