Zapraszamy do zapoznania się z naszą grudniową ofertą szkoleń i kursów online.


Wybrane szkolenia w nadchodzącym miesiącu:

ORGANIZACJA PRACY URZĘDU, ZARZĄDZANIE I KONTROLA, RODO, KPA

Kurs: ochrona informacji niejawnych w instytucji.
5, 6, 8 grudnia

Prace przygotowawcze do wdrożenia systemu EZD w urzędzie
6 grudnia

K.p.a. w teorii i praktyce. Kurs dla początkujących
12, 14 grudnia

KADRY, PRAWO PRACY, PŁACE
Samorządowe prawo pracy. Od naboru do nawiązania stosunku pracy
9 grudnia

Zmiany w prawie pracy w 2023 roku uwzględniające dyrektywy w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków zatrudnienia oraz work-life balance
15 grudnia

RADNI, BIURA RADY 
Legislacyjna działalności jst ze szczególnym uwzględnieniem stanowienia aktów prawa miejscowego
19 grudnia

FINANSE, RACHUNKOWOŚĆ, PODATKI
Kalkulacja współczynnika i prewspółczynnika VAT dla urzędu obsługującego jst, jednostki budżetowej i zakładu budżetowego. Zmiany w ramach pakietu SLIM VAT 3
8 grudnia

Inwentaryzacja w jednostkach sektora finansów publicznych okiem praktyka
13 grudnia

Preferencyjny zakup węgla przez gminę oraz jego sprzedaż. Procedury oraz dokumentowanie operacji zakupowych oraz sprzedażowych w roku 2022/2023
14 grudnia

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
Zamówienia publiczne na przełomie 2022 i 2023 roku
2 grudnia

NIERUCHOMOŚCI, BUDOWNICTWO, ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE, DROGI, TRANSPORT

Organizacja publicznego transportu zbiorowego przez jednostki samorządu terytorialnego
1 grudnia

Decyzje zarządcy drogi w świetle nowych przepisów techniczno-budowlanych oraz nowe zasady projektowania, budowy i utrzymania dróg
1-2 grudnia

OCHRONA ŚRODOWISKA I GOSPODARKA KOMUNALNA
Analiza posiadanych i niezbędnych informacji do wypełnienia sprawozdania o odpadach komunalnych za 2022
5 grudnia

Nowe obowiązki w zakresie wytwarzania i gospodarowania energią cieplną
12 grudnia

SPRAWY OBYWATELSKIE I DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA
Zasady rejestracji działalności gospodarczej, w tym przez obywateli Ukrainy. Aplikacja CEIDG i formularz CEIDG-1, Konstytucja Biznesu. Zadania gmin w ramach CEIDG
14 grudnia

Udostępnianie danych z ewidencji ludności, rejestru dowodów osobistych oraz dokumentacji związanej 
z dowodami osobistymi z uwzględnieniem RODO i najnowszego orzecznictwa

16 grudnia

OŚWIATA
Naliczanie i rozliczanie godzin ponadwymiarowych nauczycieli w oświacie samorządowej
9 grudnia

KULTURA, SPORT, NGO, PROMOCJA, FUNDUSZE UE
Instytucje kultury – przygotowanie do zamknięcia 2022 roku
5 grudnia

Wspieranie klubów sportowych. Realizacja i rozliczanie zadań sportowych. Doświadczenia nadzorcze związane z przekazywaniem stypendiów i nagród sportowych
8 grudnia

JUŻ W STYCZNIU ZAPRASZAMY NA SZKOLENIE:
METODYKA ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI PM² KOMISJI EUROPEJSKIEJ. POZIOM PODSTAWOWY 

Pełna lista naszych szkoleń