Zapraszamy do zapoznania się z naszymi propozycjami szkoleniowymi na MAJ 2022

W tym miesiącu polecamy następujące szkolenia:

Koordynator ds. dostępności - poziom zaawansowany - 13 i 16 maja
Ustawa o dostępności rodzi w samorządach szereg trudności. Dlatego zapraszamy Państwa na dwudniowe szkolenie, które wyjaśni najważniejsze problemy związane z ustawą o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Szkolenie ma charakter praktyczny oraz umożliwi uczestnikom wymianę doświadczeń i inspiracji w zakresie wdrażania dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami w podmiotach publicznych.

Zatrudnienie cudzoziemców po zmianach w 2022 roku z uwzględnieniem zatrudnienia obywateli Ukrainy - 17 maja
Podczas szkolenia przeanalizujemy poszczególne elementy systemu prawa imigracyjnego w taki sposób, aby po ukończeniu uczestnicy dysponowali narzędziami pozwalającymi im prawidłowo oceniać możliwość legalnego zatrudnienia cudzoziemców w różnych sytuacjach spotykanych w praktyce, w szczególności dotyczących obywateli Ukrainy. Omówiona zostanie również duża nowelizacja przepisów prawa imigracyjnego, która weszła w życie 29 stycznia 2022 r. Zmiany dotknęły procedurę oświadczeniową, uzyskiwania zezwoleń na pobyt czasowy jak również pojawiły się nowe możliwości w zakresie modyfikacji warunków pracy cudzoziemców. 

Kurs Specjalista ds. kadrowych - 25 maja - 2 czerwca
Zapraszamy do udziału w pięciodniowym szkoleniu dedykowanym pracownikom działów kadr, podczas którego w szeroki sposób omówione zostaną najważniejsze zagadnienia prawa pracy. Kurs od wielu lat cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem słuchaczy. Jest bardzo wysoko oceniany w zakresie programu i warsztatowego prowadzenia zajęć. Udział w kursie gwarantuje zdobycie kompleksowej wiedzy niezbędnej do prowadzenia spraw osobowych w jst. Kurs prowadzany jest przez praktyków, którzy w sposób przystępny i zrozumiały przekazują wiedzę oraz gwarantują możliwość konsultacji po jego zakończeniu. 

Działalność kontrolna organu stanowiącego JST. Procedura absolutoryjna - 10 maja
Podczas proponowanego spotkania szczególną uwagę poświęcimy zagadnieniom funkcjonowania organu stanowiącego i biur rady. Dzięki udziałowi w szkoleniu dowiedzą się Państwo na czym polega prawidłowa działalność kontrolna komisji rady w tym ze szczególnym uwzględnieniem komisji rewizyjnej i komisji skarg, wniosków i petycji. Zostaną omówione najważniejsze kwestie w zakresie procedury absolutoryjnej.

Kurs rachunkowości budżetowej od podstaw szkolenie online - 14 maja - 25 czerwca
Zapraszamy Państwa na kolejną edycję kursu z zakresu rachunkowości budżetowej, podczas którego w kompleksowy sposób zostaną omówione zagadnienia związane z rachunkowością, ewidencją dochodów i wydatków, a także sprawozdawczością i inwentaryzacją w administracji samorządowej. Celem kursu jest omówienie szczegółowe zasad i organizacji rachunkowości budżetowej jst, jednostek budżetowych oraz samorządowych zakładów budżetowych, co pozwoli uczestnikom na podniesienie swoich kwalifikacji zawodowych, właściwe wykonywanie zadań i unikanie błędów w zakresie rachunkowości budżetowej.

Rejestr umów a zaangażowanie, zobowiązania, wydatki  - 25 maja
Zapraszamy Państwa na szkolenie, którego przedmiotem będzie rejestr umów zawieranych przez JST. Ustawa z 14 października 2021 r. o zmianie ustawy – k.k. oraz niektórych innych ustaw, wprowadziła zmiany w ustawie o finansach publicznych, w ramach których od 1 lipca 2022 r. pojawia się obowiązek zamieszczania w rejestrze umów prowadzonym przez Ministra Finansów informacji o umowach zawartych przez jsfp. Proponowane szkolenie ma na celu uporządkowanie i uzupełnienie wiedzy uczestników w zakresie zasad wprowadzania umów do rejestru, z uwzględnieniem specyfiki rozumienia czym jest umowa według ustawy i jak odnieść to do bieżącego, finansowego funkcjonowania jednostki, szczególnie w zakresie zaangażowania, zobowiązań czy dokonywania wydatków.

Umowy w zamówieniach publicznych i rejestr umów. Praktyczne narzędzie konstruowania umów - 27 maja
Z naszej propozycji powinien skorzystać każdy specjalista ds. zamówień publicznych. Przedmiotem szkolenia jest omówienie sposobu konstruowania umów funkcjonujących w systemie zamówień publicznych dotyczących dostaw, usług i robót budowlanych a także ich zmiana, wygaśnięcie, unieważnienie. Uczestnicy dowiedzą się jak prawidłowo i optymalnie konstruować różnego rodzaju umowy z zakresu prawa zamówień publicznych. Ważnym celem jest również uzyskanie wiedzy dotyczącej rejestracji umów w tym odpowiedź na pytanie: Jakie umowy i w jakich formach będą objęte raportowaniem do Ministra Finansów w obowiązkowych rejestrze od lipca 2022 roku?

Kurs: Specjalista ds. gospodarki nieruchomościami - 26, 30 i 31 maja
Proponujemy Państwu uczestnictwo w kursie, którego celem jest podniesienie kwalifikacji w zakresie gospodarki nieruchomościami. Program kursu koncentruje się na praktycznym ujęciu rozwiązywania problemów, występujących w zakresie zarządzania nieruchomościami publicznymi. Zajęcia będą prowadzone w systemie wykładów oraz studiów przypadków. Trzydniowy kurs zostanie zakończony testem sprawdzającym wiedzę uczestników.

Strategia i taktyka w kontekście kosztów gospodarki odpadami w gminie - 30 maja
Zapraszamy na szkolenie poświęcone strategii w kontekście kosztów gospodarki odpadami w gminie a także stronie technicznej, czyli taktyce w budowaniu systemu selektywnego zbierania odpadów. W dużej mierze zajęcia będą miały charakter praktyczny. Skupimy się na konkretnych przykładach działań pozwalających zoptymalizować efektywność jakościową finansową gospodarki odpadami w gminie. Prowadzący wskaże przyczyny najbardziej wpływające na koszty gospodarowania odpadami od początku rewolucji śmieciowej. Przedstawi także struktury kosztów zagospodarowania odpadów, ceny i koszty jednostkowe oraz aktualne ceny sprzedaży surowców.

Nowe zasady rejestracji działalności gospodarczej przez obywateli Ukrainy. Nowa aplikacja CEIDG i formularz CEIDG-1. Konstytucja Biznesu, zarząd sukcesyjny przedsiębiorstwem osoby fizycznej. Zadania gmin w ramach CEIDG - 12 maja
Zapraszamy na szkolenie online dotyczące CEIDG związane z obywatelami Ukrainy. Podczas szkolenia zapoznają się Państwo z aktualnymi przepisami w zakresie wpisów do działalności gospodarczej tzw. konstytucji biznesu. Szkolenie poprowadzi, trener z wieloletnim doświadczeniem, praktyk, wysoko oceniany przez uczestników szkoleń. Podczas szkolenia zapewnimy możliwość konsultacji z ekspertem kwestii problemowych.

Zamówienia publiczne w zakresie wyżywienia w szkołach - 23 maja
Od 1 września 2022 r. w związku ze zmianą ustawy Prawo oświatowe. Rejestr umów. Z dniem 1 września 2022 r. wejdzie w życie art. 106a ustawy Prawo oświatowe. W myśl nowelizacji szkoła podstawowa, z wyjątkiem szkoły podstawowej dla dorosłych, oraz szkoła artystyczna realizująca kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej, zapewnia uczniom jeden gorący posiłek w ciągu dnia i stwarza możliwość jego spożycia w czasie pobytu w szkole. Korzystanie z posiłku, o którym mowa w ust. 1, jest dobrowolne i odpłatne. Proponujemy Państwu szkolenie, podczas którego omówimy powyższe zagadnienia a uczestnicy otrzymają odpowiedzi na szereg pytań, które rodzą się w związku ze wskazanymi zmianami w przepisach Prawa oświatowego, w kontekście zamówień publicznych.

Pomoc materialna o charakterze socjalnym – prawo uczniów do stypendium szkolnego oraz zasiłku szkolnego, z uwzględnieniem regulacji dotyczących uczniów z Ukrainy - 26 maja
Podczas szkolenia zostaną kompleksowo przedstawione zagadnienia związane z udzielaniem przez gminę pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym. Realizacja tego zadania własnego gminy pociąga za sobą konieczność podjęcia złożonych czynności. Wśród nich znajdują się między innymi ustalenie, w randze uchwały rady gminy, regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym, przyjęcie i rozpatrzenie wniosków o udzielenie stypendium lub zasiłku szkolnego, ustalenie dochodu na jedną osobę w rodzinie ucznia oraz wydanie decyzji przyznającej lub odmawiającej przyznania pomocy o charakterze materialnym. W programie ujęte zostały wszystkie ważne elementy procedury rozpatrzenia wniosku o przyznanie stypendium lub zasiłku szkolnego, z uwzględnieniem aktualnych regulacji prawnych, w tym związanych z pomocą dla uczniów z Ukrainy.

Prawne aspekty komunikacji i Public Relations - 19 maja
W czasach powszechnej dostępności Internetu i mediów społecznościowych, a w konsekwencji dynamiki tego rodzaju środków komunikacji nietrudno, działając nieświadomie lub pod wpływem impulsu, narazić się na konsekwencje prawne naruszenia praw osób trzecich. Wzrost wiedzy i świadomości w tym zakresie pozwala samodzielnie prowadzić komunikację bez konieczności konsultowania każdej wypowiedzi z przełożonym lub prawnikiem. Wydaje się to o tyle istotne, że dzisiaj nawet kwalifikowanym prawnikom zdarza się ponosić konsekwencje prawne swoich wypowiedzi w Internecie. Zapraszamy na szkolenie które obejmuje siatkę pojęć na gruncie prawa cywilnego, prawa prasowego, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, kodeksu karnego oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. 

Pełna lista szkoleń w naszej zakładce "SZKOLENIA"

ZAPRASZAMY!