Kodeks postępowania administracyjnego dla pracowników przygotowujących decyzje administracyjne

Cele i korzyści

Celem szkolenia jest poszerzenie wiedzy w zakresie prowadzenia postępowania administracyjnego. Szkolenie będzie przeprowadzone metodą seminaryjną, z praktycznymi przykładami, możliwością zadawania pytań i szerokim omówieniem orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie oraz wojewódzkich sądów administracyjnych. Uczestnicy szkolenia otrzymają materiały szkoleniowe zawierające przytoczenie aktualnego orzecznictwa ww. sądów.

zwiń
rozwiń
Program

1. Postępowanie administracyjne przed organem I instancji:
• Zasady ogólne postępowania administracyjnego i skutki ich naruszeń.
• Wszczęcie postępowania na wniosek i z urzędu, forma i treść wniosku, wezwanie
do uzupełnienia wniosku, rozpatrzenie wniosku przez organ niewłaściwy.
• Strona w postępowaniu administracyjnym, ustalanie stron, podanie o uznanie za stronę postępowania.
• Pełnomocnik strony.
• Terminy załatwienia sprawy. Sposób obliczania terminu.
• Ponaglenia. Następstwa bezczynności oraz przewlekłości dla organu oraz dla pracownika organu.
• Doręczenia w postępowaniu administracyjnym.
• Protokoły i notatki służbowe w postępowaniu administracyjnym.
• Udostępnianie akt, wydawanie odpisów z akt sprawy.
• Dowody w postępowaniu administracyjnym. Błędy popełniane przez organy w ramach postępowania dowodowego.
• Zawieszenie postępowania.
• Uzgodnienie decyzji z innymi organami.
• Milczące załatwienie sprawy i milcząca zgoda.
2. Decyzja administracyjna, wymogi formalne, treść decyzji. Najczęstsze błędy i ich wpływ na trwałość decyzji. Sprostowanie oczywistej omyłki lub błędu pisarskiego.
3. Odwołania od decyzji administracyjnej. Obowiązki organu pierwszej instancji po otrzymaniu odwołania.
4. Uchylenie lub zmiana decyzji przez organ pierwszej instancji. Wznowienie postępowania administracyjnego, przesłanki wznowienia, tryb i termin wniesienia podania w sprawie wznowienia postępowania.
5. Stwierdzenie nieważności decyzji, przesłanki stwierdzenia nieważności, właściwość organu do stwierdzenia nieważności.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Zajęcia skierowane są do osób zajmujących się wydawaniem decyzji administracyjnych w jednostkach samorządu terytorialnego.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Radca prawny, od kilkunastu lat etatowy członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach.
W codziennej pracy zajmuje się tematyką związaną z postępowaniami administracyjnymi w praktyce samorządowej. Wieloletni trener i wykładowca Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej, szkolący pracowników administracji publicznej na terenie całego kraju m.in. w zakresie postępowania administracyjnego.

zwiń
rozwiń
Inne terminy szkoleń
Zielona Góra
FRDL Zielona Góra
Termin
21 października 2020
Czas trwania
09:30 - 14:30