Skargi, wnioski i petycje w praktyce stosowania przepisów

Cele i korzyści

• Skonsultowanie kwestii prawnych i praktycznych dotyczących problematyki petycji, skarg i wniosków.
• Przedstawienie najnowszych rozstrzygnięć organów nadzoru.
• Otrzymanie praktycznych przykładów pism i wzorów dokumentów.
Uzyskanie odpowiedzi na pytania:
• Jaka jest różnica pomiędzy skargą a wnioskiem?
• Jak skutecznie przeprowadzić procedurę załatwienia petycji, w tym petycji wielokrotnej?
• W jaki sposób rozpatrzeć wniosek i skargę?
• Jak należy przeprowadzić nadzór oraz kontrolę nad przyjmowaniem i załatwianiem skarg i wniosków?
• W jakim terminie należy rozpatrzeć wniosek, skargę lub petycję?
• Co zrobić w przypadku przekroczenia terminu?
• Jak prawidłowo stosować przepisy Kpa dotyczące rozpatrywania skarg, wniosków i petycji?
• Jak chronić dane osobowe osób, które składają skargi lub wnioski?

zwiń
rozwiń
Program

I. Różnica między wnioskiem a skargą.
II. Wnioski.

1. Prawo do składania wniosków – podmioty uprawnione.
2. Forma i treść wniosku.
3. Adresaci wniosków – właściwość organów. Rozpatrywanie wniosków.
4. Analiza treści podania i określenie właściwości organu.
5. Termin rozpatrzenia oraz ewentualne skutki przekroczenia terminu do rozpatrzenia.
6. Pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia. Sposób załatwienia wniosku.
III. Skargi.
1. Skarga - przedmiot skargi.
2. Prawo do składania skarg – podmioty uprawnione.
3. Organy właściwe do rozpatrywania skarg – organ wykonawczy a organ uchwałodawczy.
4. Rozpatrzenie skargi w sprawie indywidualnej. Rozpatrzenie skargi w toku toczącego się postępowania administracyjnego.
5. Skarga po zakończeniu postępowania.
6. Forma i treść skargi. Rozpatrywanie skarg. Analiza treści podania i określenie właściwości organu.
7. Termin rozpatrzenia oraz ewentualne skutki przekroczenia terminu do rozpatrzenia.
8. Sposób załatwienia skargi.
9. Ponowne złożenie skargi.
10. Ochrona danych osobowych osób składających wnioski lub skargi.
IV. Petycja, wniosek i skarga – jak je odróżniać?
V. Petycje.

1. Przedmiot, forma i treść petycji. Prawo do składnia petycji oraz jej adresaci.
2. Procedura załatwiania petycji.
3. Analiza podania i przyjęcie właściwego trybu.
4. Obowiązek umieszczenia petycji na stronie internetowej adresata petycji.
5. Termin rozpatrzenia oraz ewentualne skutki przekroczenia terminu do rozpatrzenia petycji.
6. Pozostawienie petycji bez rozpatrzenia.
7. Sposób załatwienia petycji.
8. Odpowiednie stosowanie przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego przy rozpatrywaniu petycji.
9. Petycja wielokrotna.
VI. Najnowsze rozstrzygnięcia organów nadzoru.
VII. Pytania i odpowiedzi.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Sekretarze JST, pracownicy samorządowi, radcowie prawni, przewodniczący rad i radni, pracownicy biur rad, wszyscy zainteresowani problematyką szkolenia.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Radca prawny, ekspert z zakresu prawa administracyjnego, prawa pracy oraz przepisów prawnych dotyczących ochrony danych osobowych. Doświadczona trener, prowadzący szkolenia podnoszące kwalifikacje pracowników administracji publicznej. Autor komentarzy i opinii prawnych.

zwiń
rozwiń