Dotacje z budżetu JST podmiotowe, przedmiotowe i celowe udzielanie, rozliczanie, kontrola. Dotacje a COVID-19.

Ważne informacje o szkoleniu

Proponujemy Państwu udział w szkoleniu podczas którego procedury udzielania, rozliczania oraz kontroli udzielania dotacji z budżetu jednostki samorządu terytorialnego. Omawiana podczas szkolenia tematyka zostanie uzupełniona o aktualne zagadnienia związane z realizacją zadań w okresie stanu pandemii.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Omówione zostaną również czynności związane: z kontrolą udzielonych dotacji, a także z podejmowaniem działań mających na celu zwrot do budżetu dotacji: niewykorzystanej, nienależnej, pobranej w nadmiernej wysokości oraz niezgodnie z przeznaczeniem.
• Po szkoleniu uczestnicy będą wiedzieć jak prawidłowo przeprowadzić proces udzielenia i następnie rozliczenia przekazanej dotacji podmiotowej, przedmiotowej i celowej. 

zwiń
rozwiń
Program

1. Dotacje podmiotowe:
a. Definicja.
b. Podstawa prawna udzielenia.
c. Czy wymagana jest umowa.
d. Czy należy je rozliczać.
e. Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury – co kontrolować, jak rozliczać.
f. Wzór zarządzenia wójta, burmistrza itp. w sprawie rozliczania dotacji podmiotowych udzielanych przez JST instytucjom kultury.
2. Dotacje przedmiotowe:

zwiń
rozwiń
Adresaci

Kierownicy jednostek, skarbnicy, główni księgowi jednostek, kierownicy wydziałów i pracownicy merytoryczni zajmujący się udzielaniem, rozliczaniem, kontrolą i zwrotem dotacji, pracownicy organizacji otrzymujących dotacje.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Prowadzi szkolenia od 2003 roku. Wieloletni Naczelnik Wydziału Kontroli Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie, wcześniej Główny Inspektor Wydziału Kontroli RIO, obecnie Zastępca Burmistrza, autor artykułów, wykładowca i praktyk, specjalista z zakresu kontroli, finansów publicznych, budżetu zadaniowego i zamówień publicznych. Wykładowca Uniwersytecki, stale współpracuje z FRDL.

zwiń
rozwiń