Księgowość podatków lokalnych i innych należności publicznoprawnych w dobie Covid-19. Likwidacja nadpłat i zaległości z uwzględnieniem ostatnich zmian w egzekucji administracyjnej

Ważne informacje o szkoleniu

Proponujemy Państwu udział w szkoleniu, podczas którego uzyskają Państwo niezbędną wiedzę, jaka jest wymagana od pracowników, zajmujących się na co dzień księgowością podatków i opłat lokalnych oraz innych należności o charakterze publicznoprawnym od 20 lutego 2021 r. – po wejściu w życie nowych przepisów.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
 • Przedstawienie wybranych przepisów tarczy antykryzysowej – jak przekładają się na realizację wybranych zadań komórek księgowości?
 • Wskazanie wpływu przepisów tzw. specustawy COVID 19 na naliczanie odsetek, koszty upomnienia, rozliczanie nadpłat (znaczenie i czas obowiązywania uchylonych przepisów art. 15 zzr i 15 zzs).
 • Omówienie doręczanie pism, postanowień, upomnień w okresie stanu epidemii w kontekście zmian wprowadzonych przepisami o tzw. tarczy antykryzysowej 4.0.
 • Uzyskanie odpowiedzi na pytania: co z pismami, postanowieniami, upomnieniami niedoręczonymi z powodu kwarantanny lub/i izolacji?
 • obowiązujących od 30 lipca 2020 r. wzorów tytułów wykonawczych, w tym m.in. wystawianie tytułów wykonawczych na małżonka podatnika.
 • Poznanie nowych obligatoryjnych elementów upomnień kierowanych do zobowiązanych zalegających z podatkami i opłatami publicznoprawnymi.
 • Analiza wybranych orzeczeń sądów administracyjnych, stanowiących niewątpliwy wzorzec prawidłowego postępowania.

Uwaga! Uczestnicy szkolenia otrzymają w materiałach przydatne w zakresie zadań komórek rachunkowości wzory pism (m.in. korespondencję z organami egzekucyjnymi), decyzji, postanowień a także wzory instrukcji dotyczące ewidencji księgowej podatków i opłat.

zwiń
rozwiń
Program

I. Formalnoprawne podstawy realizacji zadań w komórkach organizacyjnych urzędu gminy/miasta odpowiedzialnych za rachunkowość podatków i opłat lokalnych oraz innych należności publicznoprawnych:

 1. Omówienie rangi i znaczenia przepisów prawnych istotnych dla prowadzenia rachunkowości podatków i opłat lokalnych oraz innych należności publicznoprawnych w urzędzie gminy/miasta, a w szczególności: wybranych przepisów ustaw: ordynacja podatkowa, o rachunkowości, o finansach publicznych, o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz wybrane rozporządzenia wykonawcze).
 2. Organizacja pracy komórek księgowości podatkowej w urzędzie gminy/miasta z uwzględnieniem katalogu zadań określonych w rozporządzeniu Ministra Finansów z 25 października 2010 r. w sprawie zasad rachunkowości oraz planów kont dla organów podatkowych jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. 208 poz.1375) ze zmianami.
 3. Powierzenie zadań i odpowiedzialności pracownikom księgowości podatkowej z uwzględnieniem przepisów ustawy o finansach publicznych i ustawy o rachunkowości (odpowiedzialność za prowadzenie ksiąg rachunkowych, odpowiedzialność za inwentaryzację należności podatkowych, kto zgodnie z obowiązującymi przepisami może powierzyć odpowiedzialność za prowadzenie ksiąg rachunkowych urzędu).
   
zwiń
rozwiń
Adresaci

Skarbnicy, pracownicy odpowiedzialni za rozliczanie podatków i opłat lokalnych w gminach oraz egzekucję należności.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Doświadczony szkoleniowiec i praktyk z zakresu procedur postępowania podatkowego, wymiaru podatków i opłat lokalnych, rachunkowości opłat za gospodarowanie odpadami lokalnymi, kontroli wewnętrznej, dochodów samorządowych, windykacji należności budżetowych, cywilnoprawnych jak i publicznoprawnych. Przez wiele lat pełniła funkcje Dyrektora Wydziału Podatków i Opłat oraz Z-ca Dyrektora Wydziału Egzekucji Administracyjnej i Windykacji w jednym z największych urzędów miejskich, nadzorując wymiar, pobór, rachunkowość i egzekucję należności budżetowych. Autorka opracowań w czasopismach, np. Wspólnota, Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych, Finanse Publiczne. Stały współpracownik FRDL.

zwiń
rozwiń