Zamykanie projektów ue, w tym zachowanie trwałości

Ważne informacje o szkoleniu

Podczas szkolenia przedstawimy jak prawidłowo zakończyć projekt oraz zachować jego trwałość. Prowadząca omówi końcowe rozliczanie projektów UE we wniosku o płatność. Wskazane zostaną przypadki naliczania korekt i jak sobie radzić z problemami związanymi ze wskaźnikami. Uczestnicy otrzymają również praktyczne wskazówki jak przygotować się do kontroli na etapie zamknięcie projektu oraz w okresie trwałości. Jest to ważne zagadnienie, gdyż zdarzają się przypadki sporych korekt z tytułu nieprawidłowości, których beneficjenci nie są w pełni świadomi.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Nabycie, uaktualnienie i wzbogacenie wiedzy z zakresu zamykania projektu.
• Uzyskanie umiejętności z zakresu prawidłowego przygotowania wniosków o płatność końcową.
• Wskazanie najczęściej popełnianych błędów podczas zamykania projektów.
• Przygotowanie do kontroli na zamknięcie projektu i w okresie trwałości.
• Nabycie wiedzy z zakresu projektów z wymogów nowej perspektywy w zakresie trwałości projektów.
 

zwiń
rozwiń
Program

1. Końcowy wniosek o płatność:
- warunki wynikające z umowy,
- postęp rzeczowo-finansowy w końcowym rozliczeniu,
- najczęstsze błędy i jak ich uniknąć.
- odniesienie do problemów i uzasadnienie odstępstw od wniosków o dofinansowanie,
- wskaźniki rezultatów osiągane w fazie operacyjnej.
2. Uproszone formy dokonywania rozliczeń a zakończenie projektu:
- stawki ryczałtowe - koszty pośrednie,
- kwoty ryczałtowe,
- stawki jednostkowe w projektach EFS i EFRR.
3. Weryfikacja wniosku o płatność końcową.
4. Kontrola na zamknięcie projektu.
5. Zastosowanie Reguły proporcjonalności i inne przyczyny korekt finansowych.
6. Zamknięcie finansowe projektu, w tym przeksięgowanie wydatków niekwalifikowanych/nieprawidłowości.
7. Archiwizacja dokumentacji dotyczącej projektu - wymogi płynące z umowy o dofinansowanie.
8. Trwałość projektu, w tym przepisy prawa i zapisy umów o dofinansowanie.
9. Praktyczne przykłady radzenia sobie z problemami w okresie trwałości.
10. Znacząca modyfikacja:

- zaprzestanie działalności produkcyjnej,
- zmiana własności elementu infrastruktury, która daje nienależne korzyści,
- zmiana charakteru operacji z wpływem na jej cele.
11. Dokumentowanie zachowania trwałości.
12. Trudności z zachowaniem trwałości w okresie pandemii.
13. Trwałość cross-financingu w projektach EFS.
14. Trwałość rezultatów a utrzymanie usługi w gotowości w projektach EFS.
15. Trwałość w nowej perspektywie finansowej UE 2021-2027.
16. Sesja: Pytania i odpowiedzi.

 

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy JST i ich jednostek organizacyjnych, ngo, firm prywatnych, pracownicy punktów informacyjnych o funduszach europejskich, kontrolerzy i opiekunowie projektów z IW/IP/IŻ

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Ekonomistka, przeprowadziła ponad 500 szkoleń z perspektywy finansowej UE 2014-2020 skierowanych do jednostek sektora finansów publicznych, organizacji pozarządowych i przedsiębiorców; napisała ponad 40 projektów w bieżącej perspektywie; posiada 25 lat doświadczenia w przygotowaniu i realizacji projektów we wszystkich trzech sektorach, w tym we współpracy partnerskiej międzysektorowej, ocenia projekty w PO WER i RPO, 8 lat w samorządach, które reprezentowała w Kongresie Władz Lokalnych i Regionalnych Europy (5 lat), działa w 3 organizacjach pozarządowych, z ramienia Krajowej Rady Działalności Pożytku Publicznego uczestniczyła w pracach Komitetu Monitorującego Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego, wieloletni wykładowca na studiach podyplomowych z zakresu projektów UE, ekspert z listy Ministra Rozwoju m.in. z zakresu włączenia społecznego, lubiana za komunikatywność i wszechstronną wiedzę, obecnie prezes spółki szkoleniowo-konsultingowej.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 379 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.zg.frdl.pl do 26 stycznia 2023