Ustawa o doręczeniach elektronicznych. Zmiany w Kpa

Ważne informacje o szkoleniu

Zgodnie z przepisami ustawy o doręczeniach elektronicznych z 18 listopada 2020 r., która wymusza realizowanie elektronicznego listu poleconego, zarówno w relacjach z administracją publiczną, w tym administracją samorządową, jak i z podmiotami prywatnymi następują istotne zmiany w doręczeniach elektronicznych. Zapraszamy Państwa na szkolenie, podczas którego wyjaśnimy czym są doręczenia elektroniczne, które doręczenia są zwolnione ze stosowania regulacji, wskażemy obowiązki wynikające z wprowadzonej ustawy.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
 • Przedstawienie regulacji dotyczących ustawy o doręczeniach elektronicznych i zmianach w Kodeksie postępowania administracyjnego, związanych z wejściem w życie tej ustawy.
 • Poznanie obowiązków podmiotów publicznych, wynikających z wprowadzenia ustawy o doręczeniach elektronicznych.
 • Omówienie kwestii wyłączeń spod doręczeń, konsekwencji wynikających z wpisania adresu do bazy adresów elektronicznych.
 • Przedstawienie regulacji dotyczących publicznej usługi hybrydowej, opłat za przekazywanie korespondencji, administrowania i zarządzania skrzynką doręczeń, postępowań reklamacyjnych.
 • Wskazanie zakresu odpowiedzialności podmiotów za nieprawidłowości.
 • Uzyskanie odpowiedzi na pytania związane z tematyką szkolenia.
   
zwiń
rozwiń
Program

1. Przedmiot regulacji ustawy o doręczeniach elektronicznych.
2. Definicje ustawowe:

 • podmiot publiczny,
 • kwalifikowana usługa rejestrowanego doręczenia elektronicznego,
 • operator wyznaczony,
 • publiczna usługa rejestrowanego doręczenia elektronicznego,
 • publiczna usługa hybrydowa, 
 • przesłanki doręczania korespondencji z wykorzystaniem publicznej usługi hybrydowej, wyłączenia,
 • adres do doręczeń elektronicznych.

3. Doręczenia i wymiana informacji wyłączone spod regulacji.
4. Skutki prawne wpisu adresu do doręczeń elektronicznych do bazy adresów elektronicznych.
5. Obowiązek posiadania przez podmiot publiczny adresu do doręczeń elektronicznych wpisanego do bazy adresów elektronicznych.
6. Inne podmioty zobowiązane do posiadania adresu do doręczeń elektronicznych, wpisanego do bazy adresów elektronicznych.
7. Administrator skrzynki doręczeń; zarządzanie skrzynką doręczeń.
8. Rezygnacja z publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego.
9. Zadania ministra ds. informatyzacji w zakresie utrzymania i rozwoju bazy adresów elektronicznych.
10. Sposoby wpisu adresu do doręczeń elektronicznych do bazy adresów elektronicznych.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Sekretarze gmin, pracownicy działów organizacyjnych, pracownicy upoważnieni do wydawania decyzji w formie dokumentu elektronicznego, informatycy, koordynatorzy czynności kancelaryjnych - archiwiści w urzędach samorządu terytorialnego, administracji rządowej, wszystkie osoby zainteresowane tematyką szkolenia.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Radca prawny, ekspert z zakresu prawa administracyjnego, prawa pracy oraz przepisów prawnych dotyczących ochrony danych osobowych, zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Doświadczona trenerka, prowadząca szkolenia podnoszące kwalifikacje pracowników administracji publicznej. Autorka komentarzy i opinii prawnych.

zwiń
rozwiń