• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Rachunkowość w organizacjach pozarządowych

online
Program i karta zgłoszenia

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Zapraszamy Państwa na szkolenie, którego przedmiotem będzie rachunkowość w NGO z uwzględnieniem sprawozdawczości, księgowości i ewidencji rachunkowej w organizacji pozarządowej.

Ważne informacje o szkoleniu

Podczas proponowanego szkolenia krok po kroku omówimy problematykę funkcjonowania organizacji pozarządowych (fundacji, stowarzyszeń), w tym organizacji o statusie pożytku publicznego, a także prowadzenia rachunkowości oraz zasad rozliczania ich obciążeń podatkowych. W czasie szkolenia na konkretnych przykładach zaprezentowane zostaną zdarzeń występujących w organizacjach pozarządowych w zakresie:
• Majątku trwałego i obrotowego oraz funduszy własnych i obcych.
• Przychodów z tytułu darowizn.
• Dotacji i subwencji.
• Zbiórek publicznych.
• Składek członkowskich.
• Kosztów organizacji pozarządowej.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Zdobycie, uzupełnienie i uporządkowanie wiedzy, w zakresie księgowości fundacji i stowarzyszeń, a w szczególności w zakresie:
- sporządzania odpowiedniej dokumentacji księgowej,
- przygotowania polityki rachunkowości i zakładowego planu kont,
- księgowości, sprawozdawczości finansowej.
• Omówienie wzorcowej polityki rachunkowości oraz zasad budowy zakładowego planu kont dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność gospodarczą i nieprowadzących działalności gospodarczej.
• Zaprezentowanie zasad sporządzania finansowych i merytorycznych sprawozdań z działalności organizacji pozarządowych oraz sprawozdania z wykonania zadania publicznego, z wyodrębnieniem szczególnych rozwiązań w tym zakresie dla organizacji pożytku publicznego.
• Udział w szkoleniu warsztatowym: wykład połączony z przykładami rozliczania, księgowanie.
• Wzajemna wymiana doświadczeń pomiędzy uczestnikami szkolenia i możliwość nawiązania kontaktu z osobami rozliczającymi fundacje i stowarzyszenia.
• Możliwość konsultacji kwestii problemowych z trenerem.

zwiń
rozwiń
Program

I. Rachunkowość organizacji pozarządowych.
1. Istota rachunkowości i jej regulacje prawne.
2. Fundacja rodzinna – zasady księgowe.
3. Dokumentacja zasad (polityki) rachunkowości.
4. Zakładowy plan kont jako element dokumentacji zasad (polityki) rachunkowości.
5. Organizacja prac związanych z zamknięciem roku obrotowego.
6. Zasady sporządzania sprawozdania finansowego i jego zakres.
7. Uproszczona ewidencja przychodów i kosztów.
8. Polityka rachunkowości w organizacjach nieprowadzących działalności gospodarczej.
9. Przykład uchwały w sprawie wprowadzenia dokumentacji zasad (polityki) rachunkowości.
10. Przykładowy zakładowy plan kont.
11. Polityka rachunkowości w organizacjach prowadzących działalność gospodarczą.
12. Uchwała w sprawie dokumentacji zasad (polityki) rachunkowości.
13. Wycena aktywów i pasywów.
14. Zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych.
II. Sprawozdawczość niefinansowa organizacji pozarządowych.
1. Sprawozdanie merytoryczne fundacji.
2. Sprawozdanie merytoryczne i finansowe organizacji pożytku publicznego.
3. Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego.
III. Obciążenia podatkowe organizacji pozarządowych w teorii i praktyce.
1. Podatek dochodowy od osób prawnych.
2. Podatek dochodowy od osób fizycznych.
3. Podatek od towarów i usług.
4. Podatek od spadków i darowizn.
5. Podatek od czynności cywilnoprawnych
6. Podatek od nieruchomości.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Szkolenie skierowane jest do osób zarządzających fundacjami i stowarzyszeniami, pracowników działów finansowo-księgowych. Szkolenie skierowane jest zarówno do osób początkujących, jak i do tych, które posiadają już praktykę księgową, ale pragną pogłębić swoją wiedzę z tej dziedziny.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Doświadczona wykładowczyni z wieloletnią praktyką, niezależny konsultant z dziedziny rachunkowości, finansów, analizy finansowej oraz rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej. Współpracownik naukowy Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Szkoleniowiec w zakresie rachunkowości finansowej, finansów, rachunku kosztów, rachunkowości zarządczej, finansów przedsiębiorstw, oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstw, rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej, prowadzenia działalności gospodarczej, księgowości projektów unijnych, przygotowywania biznes planów w celu pozyskania środków unijnych, zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej, zarządzania finansami w firmie. Audytor realizacji projektów unijnych. Autorka artykułów na temat rachunkowości i finansów. Współautorka książki „Rachunkowość projektów współfinansowanych ze funduszy Unii Europejskiej”.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 399 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 1 czerwca 2023 r.