• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Projektowanie uniwersalne. Kompendium wiedzy z zakresu planowania uniwersalnego dla pracowników jst

online

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Problematyka planowania przestrzennego jest wciąż aktualna i budzi wiele dylematów prawnych. Planowanie przestrzenne to styk różnych dyscyplin i ma to wpływ na wykładnię przepisów. Zapraszamy Państwa na szkolenie, podczas którego omówione zostanie projektowanie uniwersalne w kontekście procedur inwestycyjnych i administracyjnych.

Ważne informacje o szkoleniu

Koncepcja projektowania uniwersalnego (Design for all) odgrywa ważną rolę w kształtowaniu pojęcia funkcjonalności i dostępności środowiska życia człowieka - przynoszącego korzyść wszystkim członkom społeczeństwa. Projektowanie uniwersalne jest strategicznym podejściem do planowania i projektowania zarówno obiektów, jak i odpowiedniego ich otoczenia, mających na celu promowanie społeczeństwa włączającego wszystkich obywateli oraz zapewniającego im pełną równość, a także możliwość uczestnictwa w życiu społecznym. Koncepcja uniwersalnego projektowania jest oparta na zasadzie równości w większym stopniu niż koncepcja ogólnej dostępności dla osób z obniżoną funkcjonalnością. Projektowanie jest zatem pojmowane jako wspólny termin na określenie wszystkich działań, które dotyczą kształtowania otoczenia. Obejmuje to m.in. planowanie w ramach społeczności lokalnej, użytkowanie przestrzeni, jak również architekturę, roboty budowlane, czy też niekiedy produkcję. Wymogi projektowania uniwersalnego powinny być znane szerokiemu gremium osób od których zależą decyzje administracyjne i wykonawcze z kształtowaniem struktury przestrzennych i obiektów i ich otoczenia. Proponowane szkolenie jest kompendium z zakresu informacji w odniesieniu do procedur administracyjnych i inwestycyjnych. Podczas zajęć:
• Wskażemy, na jakie kwestie w opiniowaniu dokumentów i tworzeniu projektów należy zwracać uwagę.
• Odpowiemy na pytania: czym jest projektowanie uniwersalne, jak jest realizowane i jakie są dobre praktyki w tym zakresie?
• Przekażemy informacje zakresu niezbędnych zmian, jakie powinny pojawić się w projektach w związku z koncepcją projektowania przestrzeni dla wszystkich użytkowników.
Szkolenie przygotowane zostało z myślą o wszystkich osobach uczestniczących w tworzeniu i konsultowaniu projektów urbanistycznych i architektonicznych, jak również dla osób opiniujących projekty. Udział w zajęciach ma przedstawić szersze spojrzenie na projektowanie w odniesieniu do przestrzeni lokalnej, jej zmian, modyfikacji w ramach projektowania włączającego dostosowującego uwarunkowania do wszystkich odbiorów przestrzeni.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Zdobycie, uzupełnienie i uporządkowanie wiedzy w zakresie projektowania uniwersalnego.
• Przedstawienie genezy idei projektowania uniwersalnego i ich 7 najważniejszych zasad.
• Poznanie zasad i strategii projektowych w zakresie włączania społecznego i równości potrzeb.
• Przedstawienie i przeanalizowanie grupy użytkowników i konieczność poznania ich potrzeb w odniesieniu do procedur administracyjnych i inwestycyjnych.
• Porównanie obecnie obowiązujących przepisów z zakresu planowania z koncepcją projektowania uniwersalnego.
• Omówienie zasad równości i sprawiedliwego wykorzystania przestrzeni społecznej i dostępności do usług i dóbr.
• Zdobycie informacji w zakresie uczestnictwa i dostępności dla osób z obniżoną funkcjonalnością.
• Zapoznanie się z uwarunkowaniami biologicznymi i społecznymi w odniesieniu do idei włączania społecznego.
• Przedstawienie ergonomii i efektywności wykorzystania przestrzeni miejskiej.
• Omówienie projektowania obiektów użyteczności publicznej dla zróżnicowanych odbiorców jako zasada projektowania uniwersalnego.
• Przedstawienie idei mieszkań chronionych jako kierunek projektowania uniwersalnego.
• Zapoznanie z koncepcją równości w zakresie potrzeb mobilności indywidualnej i komunikacji zbiorowej.
• Zaprezentowanie dobrych praktyk w zakresie rozwiązań w skali urbanistycznej i skali obiektu.
• Poznanie odpowiedzi na najczęściej pojawiające się wątpliwości i zadawane pytania z zakresu tematyki szkolenia.

zwiń
rozwiń
Program

1. Wprowadzenie.
2. Idea projektowania uniwersalnego:
• Sprawiedliwe wykorzystanie.
• Elastyczność użytkowania.
• Prosta i intuicyjna obsługa.
• Zauważalna informacja.
• Minimalizacja zagrożenia.
• Efektywność dla użytkownika.
• Ergonomia.
3. Uwarunkowania prawne z zapisów:
• Prawa budowlanego i warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
• Ministerialnych standardów dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz ustawy i rozporządzeń w przedmiotowym zakresie.
4. Potrzeby społeczne oraz uwarunkowania ergonomiczne w projektowaniu uniwersalnym.
5. Projektowanie uniwersalne a etapowanie prac w zakresie:
• Rozeznania potrzeb grupy odbiorców.
• Określenia niezbędnych wymagań do zawarcia w projekcie.
• Konieczności nadzoru autorskiego nad realizacją prac.
6. Dostępność przestrzeni w zakresie:
• Przestrzeni publicznej.
• Obiektów użyteczności publicznej i mieszkań chronionych.
• Ergonomii wnętrz mieszkalnych.
7. Projektowanie uniwersalne w odniesieniu do mobilności środkami komunikacji indywidualnej i zbiorowej - dworce, przystanki itd.
8. Studia przypadków i dobre praktyki.
9. Dyskusja oraz podsumowanie.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy instytucji publicznych, administracji państwowej i samorządowej zajmujący się planowaniem przestrzennym, urbaniści, osoby zajmujące się projektowaniem – architekci, osoby przygotowujące specyfikacje inwestycji publicznych, wszyscy zainteresowani tematyką szkolenia w tym koordynatorzy dostępności oraz zainteresowani współczesnym podejściem do projektowania dostosowanego do potrzeb każdego użytkownika (projektowania uniwersalnego).

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Prof.PK (ur.1969 r.) pracuje na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej Zajmuje się strukturą przestrzenną jej przemianami pod wpływem czynników ekonomicznych i społecznych. Szczególnie bliskie jej są obszary o istotnych zasobach kulturowych i krajobrazowych. Od 20 lat prowadzi firmę projektową architektoniczną. Bierze czynny udział w tworzeniu i konsultowaniu dokumentów planistycznych. Jest ekspertem i trenerem z zakresu planowania przestrzennego i urbanistyki (m in. FRDL). Członkiem Towarzystwa Urbanistów Polskich. Z zamiłowania dydaktykiem.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 390 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 23 maja 2023 r.