Konsekwencje uchylenia art. 90 i art. 90a tarczy antykryzysowej oraz zmian w przepisach dot. Sposobu finansowania programów mieszkaniowych dla spółdzielni mieszkaniowych

online
Program i karta zgłoszenia

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Zapraszamy Państwa na szkolenie, przedmiotem którego będą ostatnio wprowadzone zmiany w przepisach dotyczące funkcjonowania spółdzielni mieszkaniowych.

 

Ważne informacje o szkoleniu

W dniu 20 lipca 2022 r. do obrotu prawnego wszedł rządowy projekt: Ustawa o zmianie niektórych ustaw w zakresie sposobu finansowania programów mieszkaniowych. Zgodnie z tym projektem uchyla się artykuły 90 i 90a tarczy antykryzysowej, które wydłużały m.in. termin na zwołanie walnego zgromadzenia spółdzielni mieszkaniowej o 6 tygodni od dnia odwołania stanu epidemii albo stanu zagrożenia epidemicznego. W świetle ww. ustawy zmieniającej kadencja rady nadzorczej lub zarządu spółdzielni, która uległa przedłużeniu na podstawie art. 90a, upływa w dniu zwołania pierwszego walnego zgromadzenia po dniu wejścia w życie niniejszego przepisu. Omawiane przepisy ustawy, wchodzą w życie po upływie 6 tygodni od dnia jej ogłoszenia. Proponujemy Państwu udział w szkoleniu podczas którego w kompleksowy sposób omówimy zmiany w prawie i wskażemy prawidłowy sposób postępowania przy ich realizacji.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Przedstawienie działalności spółdzielni oraz jej zarządu, rady nadzorczej i walnego zgromadzenia/zebrania przedstawicieli/zebrania grup członkowskich w dobie stanu zagrożenia epidemicznego wobec uchylenia art. 90 i 90a.
• Przygotowanie spółdzielni do walnego zgromadzenia w formule tradycyjnej w zależności od obowiązującego reżimu sanitarnego oraz przedstawienie stanowiska Ministerstwa Rozwoju oraz Ministerstwa Sprawiedliwości w sprawie możliwości podejmowania przez walne zgromadzenie uchwał na piśmie lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
• Przekazanie wiedzy na temat przedłużenia terminów sprawozdawczych za 2021 r.
• Uczestnicy szkolenia zostaną zapoznani z najczęściej występującymi problemami prawnymi związanymi z funkcjonowaniem spółdzielni mieszkaniowych w Polsce w okresie epidemii oraz stanu zagrożenia epidemicznego:
- Przedłużeniem kadencji organów ustawowych i statutowych.
- Dalszego trwania przedłużonej kadencji po uchyleniu art. 90 i 90a.
- Relacji przepisów ustawy o charakterze epizodycznym do pozostałych przepisów ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz ustawy - prawo spółdzielcze.
- Trybu podejmowania uchwał przez walne zgromadzenie.

zwiń
rozwiń
Program

1. Funkcjonowanie organów spółdzielni w dobie COVID-19. Funkcjonowanie organów ustawowych wobec uchylenia art. 90 i 90a.
• Zarząd.
• Rada nadzorcza.
• Walne zgromadzenie.
• Zebranie przedstawicieli.
• Zebranie grup członkowskich.
• Podejmowanie uchwał na piśmie i z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumienia się na odległość.
• Funkcjonowanie organów statutowych.
2. Działalność walnego zgromadzenia, zebrania przedstawicieli, zebrania grup członkowskich.
• Podejmowanie uchwał w formule tradycyjnej, na piśmie i z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumienia się na odległość.
• Podejmowanie uchwał a porządek obrad.
• Zgłaszanie projektów uchwał (wymóg 10 podpisów) a wystąpienie z żądaniem zamieszczenia określonej sprawy w porządku obrad (wymóg 1/10 członków w świetle aktualnych orzeczeń).
• Granice spraw, w których mogą być podejmowane uchwały.
3. Aspekty praktyczne przygotowania spółdzielni do walnego zgromadzenia, zebrania przedstawicieli, zebrania grup członkowskich w formule tradycyjnej w zależności od obowiązującego reżimu sanitarnego oraz analiza możliwości podejmowania uchwał na piśmie w trybie przepisu art. 36 9-13 ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze.
4. Wykładnia art. 90 i art. 90a Tarcz Antykryzysowych zwoływanie walnego zgromadzenia w świetle ustawowe przedłużenia terminu na zwołanie walnego zgromadzenia.
• Przedłużenie kadencji organów ustawowych i statutowych spółdzielni.
5. Wpływ rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.
6. Wpływ rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 marca 2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji na funkcjonowanie spółdzielni.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Szkolenie skierowane jest do pracowników oraz członków organów spółdzielni mieszkaniowych.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Wspólnik w Kancelarii Radców Prawnych w Warszawie, posiada wieloletnie doświadczenie pracy w renomowanych kancelariach prawnych, Stałym Przedstawicielstwie RP w Brukseli. Certyfikowany Chief Compliance Officer - międzynarodowy egzamin gwarantujący zapewnienie prowadzenia działalności zgodnie z przepisami prawa, regulacjami wewnętrznymi oraz standardami rynkowymi. Autor m.in. projektów ustaw oraz aktów prawa Unii Europejskiej z zakresu prawa nieruchomości oraz ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. Autor licznych opinii i ekspertyz dla spółdzielni mieszkaniowych z zakresu prawa spółdzielczego, ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz aktów prawnych istotnych dla funkcjonowania spółdzielni mieszkaniowych. Komentator Rzeczpospolitej, Dziennika Gazeta Prawna, Prawo.pl oraz czasopism branżowych. Laureat międzynarodowego konkursu dla profesjonalistów WYCUP, który odbył się w dniu 31 lipca 2019 r. na Bahamach, organizowanego corocznie przez Światową Radę Unii Kredytowych z siedzibą w Madison (WOCCU).

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 339 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 20 września 2022 r.