Ochrona gatunkowa zwierząt, roślin i grzybów w procesie usuwania drzew i krzewów

Ważne informacje o szkoleniu

Uczestnicy szkolenia nabędą kompleksową wiedzę na temat zagadnień związanych z ochroną gatunkową zwierząt, roślin i grzybów i obowiązujących w tym zakresie przepisów. Uzupełnieniem szkolenia będzie poznanie poglądów doktryny, bogatego orzecznictwa sadów administracyjnych (NSA i WSA) oraz udział w dyskusji i wymianie doświadczeń.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
  • Poznanie przepisów w zakresie ochrony gatunkowej roślin, grzybów i zwierząt.
  • Poznanie orzeczeń sądowych, poglądów doktryny, interpretacji GDOŚ w tym zakresie.
  • Poznanie regulacji dot. ochrony gatunkowej w procedurze wydawania zezwoleń na wycinkę zieleni.
  • Nabycie wiedzy dotyczącej ochrony gatunkowej w procedurze zgłoszenia na działkach osób fizycznych oraz w sprawach usuwania zieleni bez zezwolenia z uop/na podstawie decyzji innych organów (Prawo wodne, ustawa o transporcie kolejowym itd.).
  • Poznanie zasad przeprowadzania oględzin, co wpisywać w protokole i decyzji, jakich pouczeń udzielać?
  • Uzyskanie informacji, co do możliwości zawieszenia postępowania w razie stwierdzenia w obrębie zadrzewień gatunków chronionych. Problemy praktyki, czy organ w razie wątpliwości ma powołać biegłego?
  • Poznanie zasad uzyskiwania decyzji derogacyjnej - wymogi wniosku, przesłanki wydania zezwolenia.
  • Zapoznanie się z procedurą z art. 118 i następnych ustaw o ochronie przyrody.
  • Poznanie problematyki bobrów.
  • Omówienie sankcji za naruszenie przepisów z zakresu ochrony gatunkowej - ustawa o ochronie przyrody, kodeks karny, procedura z ustawy o zapobieganiu szkodom w środowisku.
zwiń
rozwiń
Program

1. Podstawy prawne szkolenia.
2. Problematyka ochrony gatunkowej w procedurze zgłoszeń dokonywanych przez osoby fizyczne:
a) co wpisywać w protokole?
b) jakich pouczeń udzielać?
c) czy przesyłać kopię protokołu/w inny sposób informować RDOŚ?
3. Problematyka ochrony gatunkowej przy przywracaniu gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego oraz innych przypadków usuwania zieleni bez wymogu decyzji/zgłoszenia, na podstawie decyzji innych organów itd.
4. Decyzja derogacyjna jako wymóg formalny wniosku o wycinkę (art. 83f ust 1 pkt 11 uop):

a) czy jest zawsze wymogiem formalnym?
b) zakres związania organu wydającego zezwolenie decyzją derogacyjną.
5. Oględziny w zakresie występowania w obrębie zadrzewień gatunków chronionych:
a) zasady przeprowadzania oględzin.
b) Co wpisywać w protokole?
c) czy należy powoływać eksperta?
6. Niestwierdzenie w obrębie zadrzewień gatunków chronionych:
a) co wpisywać w decyzji?
b) zakres pouczeń,
c) problematyka „okresu lęgowego” ptaków.
7. Stwierdzenie w obrębie zadrzewień występowania gatunków chronionych:
a) zawieszenie postępowania,
b) problemy praktyki: jak długo postępowanie może być zawieszone, czy po przedłożeniu decyzji derogacyjnej procedować od razu, czy wydawać postanowienie o podjęciu zawieszonego postępowania.
8. Przepisy ustawy o ochronie przyrody oraz rozporządzenia MS w kwestii ochrony gatunkowej:
a) zakazy obowiązujące wobec gatunków chronionych,
b) „Okres lęgowy” ptaków w świetle przepisów oraz interpretacji GDOŚ (w tym usuwanie gniazd w okresie pozaochronnym. Problematyka względów bezpieczeństwa i sanitarnych, usuwanie gniazd z budek dla ptaków i ssaków itd.).
c) zasady uzyskiwania decyzji derogacyjnej. Kiedy orzeka GDOŚ, kiedy RDOŚ, wymogi formalne wniosku, zawartość decyzji, kontrola, problemy praktyki,
d) problematyka bobrów, czy drzewa ścięte przez bobra traktować jako złomy, zasady uzyskiwania odszkodowań, kwestie możliwości ograniczania populacji bobrów w świetle art. 56a uop.
9. Sankcje za naruszenie przepisów, odpowiedzialność z ustawy o ochronie przyrody, Kodeksu karnego, ustawy „szkodowej”.
10. Dyskusja, wymiana doświadczeń, odpowiadanie na pytania (uwaga: pytania można zadawać na każdym etapie szkolenia).

 

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy urzędów gmin/miast, starostw powiatowych, urzędów marszałkowskich, wojewódzki konserwator zabytków, regionalne dyrekcje ochrony środowiska, przedstawiciele spółdzielni mieszkaniowych, jednostki drogowe – zarządy dróg, inne podmioty zarządzające nieruchomościami (uczelnie wyższe, szpitale, jednostki kultury), TBS,  wszyscy zainteresowani problematyką szkolenia.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Radca prawny, doradca podatkowy, doświadczony trener-praktyk. Absolwentka prawa stacjonarnego na Uniwersytecie Jagiellońskim, aplikacji radcowskiej przy OIRP w Krakowie oraz studiów podyplomowych Zamówienia publiczne na Wydziale Zarządzania AGH. Od 2013 r. radca prawny, od 2016 r. doradca podatkowy. w latach 2008-2014 pracownik samorządowy (prawnik w Wydziale Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa), od 2012 r. trener szkoleń prawnych (specjalizacja: prawo administracyjne, szeroko pojęte prawo ochrony środowiska, prawne aspekty procesu inwestycyjno-budowlanego). Aktualnie prowadzi indywidualną Kancelarię Radcy Prawnego, Doradcy Podatkowego w Krakowie.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena regularna: 339 zł netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia należy przesłać do 19 września 2022r.