Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników, z uwzględnieniem aktualnego stanu prawnego

Ważne informacje o szkoleniu

Podczas proponowanego szkolenia zostaną omówione kolejne kroki rozpatrywania wniosku o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników – od przyjęcia wniosku do wydania decyzji administracyjnej. Prowadząca szczególną uwagę zwróci na waloryzację kwot dofinansowania oraz zmiany w terminach i zasadach egzaminów młodocianych w 2022r. Wskaże także jakie dokumenty należy przygotować do wniosku o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników oraz przedstawi warunki, jakie musi spełniać pracodawca, aby móc ubiegać się o dofinansowanie.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
 • Uaktualnienie i ugruntowanie wiedzy z zakresu przyznawania dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników.
 • Nabycie praktycznych umiejętności niezbędnych do prawidłowej realizacji procedury rozpatrywania wniosków o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników.
 • Analiza aktualnego orzecznictwa dotyczącego omawianej tematyki.
 • Materiały szkoleniowe obejmują przykłady dokumentów powstających w trakcie realizacji procedury dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników.
zwiń
rozwiń
Program
 1. Podstawa prawna przyznawania dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników – analiza art. 122 ustawy Prawo oświatowe.
 2. Przygotowanie zawodowe w formie nauki zawodu oraz przyuczenia do wykonywania określonej pracy w obowiązującym stanie prawnym.
 3. Przesłanki warunkujące uzyskanie przez pracodawcę dofinansowania kosztów kształcenia młodocianego pracownika.
 4. Różnica w egzaminowaniu młodocianych pracowników realizujących praktyczne przygotowanie zawodowe u pracodawcy będącego lub niebędącego rzemieślnikiem, z uwzględnieniem orzecznictwa wydanego w okresie przejściowym.
 5. Zmiana definicji rzemieślnika – od 1.01.2020r.
 6. Szczegółowe omówienie kwalifikacji instruktorów praktycznej nauki zawodu, na podstawie obowiązujących przepisów.
 7. Wysokość dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników:
  • waloryzacja kwoty dofinansowania w 2022 roku, 
  • od kiedy stosujemy kwotę dofinansowania w wysokości 10 000 zł związaną z nauką zawodu prowadzoną w zawodach wskazanych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania w prognozie, o której mowa w art. 46b ust. 1 u. P.o.?
 8. Obowiązujący pracodawcę trzymiesięczny termin, od zdania egzaminu przez młodocianego pracownika, na złożenie wniosku o dofinansowanie kosztów jego kształcenia - materialny charakter tego terminu.
 9. Przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z epidemią COVID-19 a prawo pracodawcy do dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników.
 10. Różnica w warunkach przyznawania dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników w odniesieniu do pracodawców będących i niebędących przedsiębiorcami.
 11. Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników jako pomoc de minimis:
  • utrzymanie w mocy Rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis,
  • obowiązki beneficjenta związane z ubieganiem się o pomoc de minimis – w tym omówienie formularza informacji przedstawianych przez przedsiębiorcę ubiegającego się o pomoc de minimis,
  • dokumenty wydawane przez organ udzielający dofinansowania o charakterze pomocy de minimis,
  • sprawozdawczość realizowana przez podmioty udzielające pomocy de minimis,
  • upublicznianie na stronie BIP informacji o udzieleniu pomocy publicznej.
 12. Odmowa udzielenia pomocy publicznej w sytuacji naruszenia przez przedsiębiorcę ograniczeń, nakazów i zakazów w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, wprowadzonych w czasie zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii.
 13. Wytyczne Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w zakresie przyznawania przedsiębiorcom dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników jako pomocy publicznej.
 14. Przebieg postępowania administracyjnego w sprawie przyznania dofinansowania kosztów kształcenia młodocianego pracownika – z uwzględnieniem zmian w KPA, wprowadzonych od 5.10.2021r.
 15. Aktualne orzecznictwo w zakresie dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników.
 16. Przetwarzanie danych osobowych w postępowaniu o przyznanie pracodawcy dofinansowania kosztów kształcenia młodocianego pracownika, w świetle RODO.
 17. Odpowiedzi na pytania.
zwiń
rozwiń
Adresaci

Na szkolenie zapraszamy pracowników urzędów gmin oraz centrów usług wspólnych zajmujących się rozpatrywaniem wniosków o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników oraz inne osoby zainteresowane tematem szkolenia.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Specjalistka z zakresu funkcjonowania systemu oświaty oraz przepisów regulujących status nauczycieli oraz pracowników samorządowych; praktyk z ponad dwudziestoletnim stażem pracy na stanowisku kierowniczym w wydziale oświaty urzędu miasta; autorka aktów normatywnych w randze uchwał rady gminy, zarządzeń organu wykonawczego gminy, decyzji administracyjnych; trenerka szkoleń z branży oświatowej.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 359 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia można przesyłać do 26 września 2022 r.