• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Jak prawidłowo naliczać i rozliczać godziny ponadwymiarowe nauczycieli? Warsztaty praktyczne

online
Program i karta zgłoszenia

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Proponujemy Państwu udział w szkoleniu, podczas którego omówimy w warsztatowy sposób zagadnienia związane z wynagrodzeniami pracowników oświaty w kontekście zmian w prawie oświatowym. Przedstawiane na szkoleniu zagadnienia poparte zostaną praktycznymi przykładami.

Ważne informacje o szkoleniu

Na proponowanym szkoleniu wyjaśnimy znaczenie godzin ponadwymiarowych i sposób ich przydzielania nauczycielom, wynikający wyłącznie z konieczności realizacji programu nauczania, zgodnie z posiadaną przez nauczyciela specjalnością (art. 35 ust. 1 KN). Poruszymy aspekt ekonomiczny godziny ponadwymiarowej i przeanalizujemy sytuacje, w których należy, a nawet warto je zastosować w jednostce. W związku z tym, że w praktyce rozliczanie tych godzin budzi wiele wątpliwości i pytań przeanalizujemy wiele przykładów i podpowiemy kiedy wypłacić wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe, a kiedy nie. Podczas spotkania zaprezentowane zostaną przykłady obliczania liczby faktycznie wykonanych godzin ponadwymiarowych, z uwzględnieniem wolnych dni w tygodniu (wolnych ustawowo, wolnych w planie pracy szkoły i z doraźnych przyczyn - urlopy bezpłatne, opieka, wycieczki, zawody, etc.). Zwrócimy uwagę na planowanie ich w arkuszu organizacyjnym, omówimy także dobre praktyki i stanowiska organów kontroli.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
 • Wyjaśnimy pojęcie godziny ponadwymiarowej, jej kosztu oraz podpowiemy czy/kiedy warto ją stosować w organizacji.
 • Omówimy sposób obliczania godziny ponadwymiarowej w zależności od różnych wariantów związanych z zatrudnieniem (stanowisko kierownicze, typ szkoły, tygodniowy wymiar godzin).
 • Wskażemy jak planować godziny ponadwymiarowe w arkuszu organizacyjnym jednostki i na co należy uważać.
 • Zaprezentujemy orzecznictwo, stanowiska MEN oraz praktykę stosowaną przez placówki oświatowe, a także odpowiemy na pytanie czy stanowiska RIO są dla samorządów wiążące.
zwiń
rozwiń
Program
 1. Co to jest godzina ponadwymiarowa i czy dyrektor może ją przydzielić każdemu z zatrudnionych nauczycieli? Koszt godziny ponadwymiarowej - czy warto ją mieć w organizacji?
 2. W jaki sposób obliczać godzinę ponadwymiarową u nauczyciela z różnym tygodniowym wymiarem godzin?
 3. Od jakiego pensum należy wyjść przydzielając godzinę ponadwymiarową nauczycielowi, będącemu na stanowisku kierowniczym – „karcianego” czy „uchwalonego”? Ile maksymalnie tych godzin można zaplanować?
 4. Czy nauczyciel „związkowy”, korzystający z obniżonego wymiaru godzin może otrzymać godziny ponadwymiarowe?
 5. Nauczyciele szkół ponadpodstawowych - plan pracy dla klas maturalnych, dla klas zawodowych a plan pracy nauczyciela z godzinami ponadwymiarowymi - jak naliczać i jak rozliczać?
 6. Kiedy następuje gotowość do pracy i kiedy mamy „winę” pracodawcy? Studium przypadków.
 7. Czy za dzień rozpoczęcia roku szkolnego lub jego zakończenia potrąca się za godziny ponadwymiarowe? Stanowiska w orzecznictwie, w ministerstwie i praktyka.
 8. Czy wycieczki szkolne to powód do potrącenia za zaplanowane godziny ponadwymiarowe?
 9. Przykład obliczania liczby faktycznie wykonanych godzin ponadwymiarowych, z uwzględnieniem wolnych dni w tygodniu (wolnych ustawowo, wolnych w planie pracy szkoły i wolnych z doraźnych przyczyn - urlopy bezpłatne, opieka, wycieczki, zawody, etc.).
 10. Planowanie godzin ponadwymiarowych w arkuszu organizacyjnym - na co uważać?
 11. Godziny doraźnych zastępstw - jak najlepiej te godziny rozliczać, a z jakiego pensum planować?
 12. RIO - czy ich stanowiska są dla samorządów wiążące? Jak oceniają tytuły prawne do wypłat nauczycielskich? Przykłady naruszeń i akceptacji.
zwiń
rozwiń
Adresaci

Dyrektorzy samorządowych przedszkoli, szkół i placówek oświatowych, przedstawiciele organów prowadzących, w tym dyrektorzy i pracownicy wydziałów oświaty/edukacji, CUW-ów i ZEAS-ów.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Wieloletni praktyk oświatowy w szkolnictwie i samorządzie na stanowiskach kierowniczych, edukator w zakresie organizacji i zarządzania oświatą, specjalista z zakresu tzw. prawa oświatowego. Autorka licznych publikacji, prelegentka konferencji ogólnopolskich, ekspert w panelach dyskusyjnych na zaproszenie wydawnictw, instytucji, wykładowca współpracująca z publicznymi i niepublicznymi ODN w całym kraju, trener- edukator wspomagający szkoły oraz sieci współpracy. Ekspert z listy MEN (poz.1121). Odznaczona Medalem K.E.N.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 435 zł netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia do 13 czerwca 2024 r.