• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Śląskie Forum Dyrektorów Placówek Zapewniających Opiekę Nad Dziećmi Do Lat 3. Omówienie zagadnień ustawy z 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy – kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw. Zasoby wewnętrzne dyrektora/kierownika żłobka/klubu dziecięcego

Program i karta zgłoszenia

Szkolenie w godzinach:
1 dnia 10:00 - 17:00;
2 dnia 10:00 – 13:00

Ważne informacje o szkoleniu

Zapraszamy na spotkanie wyjazdowe zorganizowane dla Śląskiego Forum Dyrektorów Placówek Zapewniających Opiekę Nad Dziećmi Do lat 3. Poruszymy na nim tematykę szerokiego spektrum pracy Dyrektora Żłobka. Spotkanie rozpocznie się omówieniem bieżących zmian w Kodeksie pracy oraz analizą wewnętrznych przepisów. W drugim dniu podczas warsztatów uczestnicy będą mieli możliwość poznania własnych mocnych i słabych stron jako osoby zarządzającej zespołem. Dzięki temu szkoleniu będą mogli Państwo świadomie wykorzystywać swoje wewnętrzne zasoby w codziennej pracy oraz właściwie reagować w sytuacjach trudnych.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
  1. Poznanie przepisów nowelizacji Kodeksu pracy.
  2. Analiza wewnętrznych przepisów.
  3. Zaznajomimy Państwa z wybranymi narzędziami miękkimi do samopoznania własnych zasobów jako kierownika placówki, preferencji zawodowych czy osobowościowych swoich i pracowników.
  4. Nabędą Państwo umiejętność rozpoznawania, nazywania i panowania nad emocjami swoimi i umiejętnego zarządzania emocjami pracowników.
  5. Nauczą się Państwo, jak wykorzystywać swoje mocne strony do wzmacniania relacji i komunikacji z pracownikami i rodzicami dzieci w żłobku.
  6. Zwiększenie świadomości dyrektora żłobka na temat wewnętrznych zasobów, które może wykorzystać do skutecznego zarządzania żłobkiem oraz poprawy relacji z pracownikami i klientami.
zwiń
rozwiń
Program

I dzień:
1.  Zmiany Kodeksu pracy oraz niektórych innych ustaw jako następstwo wdrożenia do polskiego porządku prawnego postanowień dwóch dyrektyw: 
- dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1152 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE. L Nr 186, str. 105). 
- dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1158 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów oraz uchylającej dyrektywę Rady 2010/18/UE (Dz. Urz. UE. L. Nr 188, str. 79).  
2.  Zagadnienia nowelizacji Kodeksu pracy, w tym m.in. :
- dodatkowe obowiązki pracodawcy związane z informowaniem pracowników o procedurach awansowania, wolnych miejscach pracy,
- uprawnienie pracownika do wnioskowania o zmianę rodzaju umowy o pracę,
- wprowadzenie obowiązku uzasadnienia wypowiedzenia umowy o pracę na czas określony, konsultacji związkowej oraz możliwości ubiegania się o przywrócenie do pracy,
- czy ww. obowiązek dotyczył będzie również umowy zawieranej na czas usprawiedliwionej nieobecności innego pracownika? 
- wymogi formalne dokonywanego wypowiedzenia – analiza orzecznictwa sądowego w zakresie przyczyn wypowiedzenia umowy o pracę,
- wymogi formalne konsultacji związkowej – przykłady pism w ramach korespondencji z organizacjami związkowymi,
- zmiana zakresu informacji o dodatkowych warunkach zatrudnienia i sankcje za jej nieprzekazanie albo nieprzekazanie jej aktualizacji,
- w jaki sposób wydłużenie urlopu rodzicielskiego przełoży się na korzystanie przez pracowników z uprawnień związanych z rodzicielstwem, czy wpłynie na organizację pracy?  
- dodatkowe zwolnienie od pracy z zachowaniem połowy wynagrodzenia, jego wymiar i okoliczności, w których możliwe będzie skorzystanie ze zwolnienia, termin wnioskowania o udzielenie zwolnienia,
- w jaki sposób ustalana będzie wysokość wynagrodzenia za ww. dni zwolnienia?
- urlop opiekuńczy, jego wymiar i okoliczności, w których możliwe będzie skorzystanie z urlopu, konieczność dokumentowania okoliczności stanowiących uzasadnienie udzielenia urlopu – wątpliwości praktyczne związane z ochroną danych osobowych,
- rozszerzenie zasad elastycznej organizacji pracy w przypadku indywidualnych potrzeb pracownika sprawującego opiekę, 
- czy pracodawca będzie mógł odmówić uwzględniania wniosku w tym zakresie – przykłady sytuacji i uzasadnienia decyzji pracodawcy,
- nowy katalog wykroczeń przeciwko prawom pracownika w związku z koniecznością wdrożenia do polskiego porządku prawnego wskazanych dyrektyw,
- wzory wniosków i dokumentacji w ww. zakresie, 
- analiza wewnętrznych regulacji przedstawianych przez Uczestników spotkania.
3.  Odpowiedzi na pytania uczestników.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Dyrektorzy, nauczyciele żłobków i przedszkoli, opiekunowie żłobków, pedagodzy szkolni i nauczyciele klas 1-3.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Trener 1 - Prawniczka, doświadczona praktyk prawa pracy, wieloletnia pracownica Państwowej Inspekcji Pracy, doświadczona wykładowczyni w uczelniach wyższych, ceniona ekspertka prawa pracy, w szczególności samorządowego prawa pracy, która posiada umiejętność przekazywania trudnych problemów prawniczych w przystępny dla słuchaczy sposób. Autorka publikacji naukowych. Absolwentka studiów doktoranckich Wydziału Prawa i Administracji UŚ w Katowicach. Przez wiele lat współpracowała z Katedrą Prawa Samorządu Terytorialnego UŚ w Katowicach oraz aktywnie uczestniczyła w tematycznych konferencjach naukowych.

Trener 2 - od 12 lat dyrektor żłobka. Psycholog - Uniwersytet Wrocławski, Wczesna interwencja kryzysowa i wspomaganie rozwoju. Pedagogika M. Montessorii - Uniwersytet Pedagogiczny Kraków, Umiejętności menadżerskie z elementami coachingu- Uniwersytet Śląski, Psychologia Sportu – Wyższa Szkoła Biznesu Nowy Sącz.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: członkowie Forum 200 zł, pozostałe osoby 950 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Cena zawiera: udział w profesjonalnym szkoleniu, materiały szkoleniowe w wersji papierowej i elektronicznej, pobyt w pokoju dwuosobowym. Pełne wyżywienie (śniadanie, 2 obiady, przerwy kawowe w każdym dniu, kolacja grillowa), certyfikat ukończenia szkolenia, możliwość konsultacji z trenerem.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać do 15 maja 2023 r.