• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Zapewnienie standardów funkcjonowania opieki nad dziećmi do lat 3 w instytucjonalnych formach opieki - samorządowe i prywatne żłobki i kluby dziecięce. Uporządkowanie zadań i dokumentacji

Program i karta zgłoszenia

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Zapraszamy Państwa na szkolenie, którego przedmiotem będą żłobki i kluby dziecięce - zadania osób nimi kierujących oraz organów prowadzących takie placówki.

Ważne informacje o szkoleniu

W związku ze zmianami wprowadzonymi rozporządzeniem Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 19 września 2023 r. w sprawie standardów opieki sprawowanej nad dziećmi w wieku do lat 3 proponujemy Państwu szkolenie, pozwalające poznać te standardy oraz zaktualizować i uporządkować zadania dyrektora żłobka, kierownika klubu dziecięcego czy pracowników. Podczas spotkania przedstawimy także dobre praktyki, sposoby dokumentowania pracy organów żłobka oraz przykłady dokumentacji.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
 • W trakcie szkolenia zostaną omówione wymagane przepisami prawa standardy funkcjonowania instytucjonalnych form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, najważniejsze dokumenty obowiązujące dyrektora żłobka/kierownika klubu dziecięcego i pracowników.
 • Część teoretyczna wzbogacona zostanie praktycznymi przykładami, wymaganych wzorów dokumentów, obowiązujących w formach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, w tym:
  • dokumentacji pracowniczej,
  • dokumentacji sanitarnej,
  • dokumentacji, wynikającej z zapewnienia bezpieczeństwa dzieci i pracowników,
  • zakresu wystandaryzowanych zadań pracowników w żłobku /klubie dziecięcym,
  • niezbędnej dokumentacji organizacyjnej,
  • dokumentacji sprawozdawczej,
  • form nadzoru zewnętrznego i kontroli dyrektora jako przełożonego wszystkich pracowników.
zwiń
rozwiń
Program
 1. Formalno-prawna dokumentacja funkcjonowania żłobka/klubu dziecięcego: statut i regulamin organizacyjny jako nadrzędne dokumenty, regulujące funkcjonowanie żłobka/ klubu dziecięcego:
  • wymóg aktualizacji/ nowelizacji ww. dokumentów w związku ze zmianami prawnymi, w tym z wprowadzonymi rozporządzeniem dotyczącym standardów opieki w żłobkach i klubach dziecięcych,
  • dostosowanie dokumentacji nadzorczej organu prowadzącego i rejestrowego (uchwał/decyzji) do zmian prawnych wdrożonych od 1 stycznia 2022 roku,
  • czas pracy żłobka/klubu dziecięcego w kontekście przepisów prawa,
  • zakres zadań dyrektora jako kierownika i bezpośredniego przełożonego wszystkich pracowników - uwarunkowania samodzielności dyrektora żłobka/ kierownika klubu dziecięcego w podejmowaniu wiążących decyzji kadrowych, organizacji pracy, decyzji administracyjnych,
  • regulamin organizacji żłobka/klubu dziecięcego - istota i zasady bieżącej aktualizacji dokumentu,
  • system upowszechniania dokumentacji żłobka/klubu dziecięcego z obowiązkiem przestrzegania RODO,
  • przykład umowy na świadczenie usług opiekuńczych - zakres, aktualizacja, częstotliwość, tryb egzekucyjny.
 2. Dokumentacja organizacyjna, wewnętrzna i nadzorcza dyrektora/kierownika żłobka/klubu dziecięcego stosownie do zakresu instrukcji kancelaryjnej i standardów opieki nad dziećmi w wieku do lat 3:
  • zasady organizowania i funkcjonowania opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w podstawowej dokumentacji organizacyjnej dyrektora/kierownika,
  • obsługa administracyjna, finansowa i organizacyjna dyrektora/ kierownika w zakresie kompetencji, umów, operowania i przekazywania danych w systemie operacyjnym,
  • możliwość utworzenia i funkcjonowania organu wspomagającego – rady rodziców: istota, zakres kompetencji, szanse i zagrożenia,
  • elektroniczne konto organizacji jako wymóg/usprawnienie przepływu danych pomiędzy dyrektorem/ właścicielem żłobka/ klubu dziecięcego, a organem prowadzącym/ dotującym,
  • dokumentacja pracownicza dyrektora/ kierownika jako osoby wykonującej czynności kierownika zakładu pracy i przełożonego wszystkich pracowników (zróżnicowanie zadań w samorządowych i prywatnych formach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3),
  • ewidencjonowanie czasu pracy i ocena pracownicza - zadania przełożonego służbowego,
  • prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych, uwzględniających rozwój psychomotoryczny dziecka, właściwych do wieku dziecka - zasady i formy pisemnego planowania zadań przez opiekunów - stanowiska prawne, przykłady,
  • system motywowania i nagradzania pracowników podstawową formą rozwoju żłobka/klubu dziecięcego oraz istotną informacją zewnętrzną dla rodziców i środowiska.
 3. Najważniejsze dokumenty w żłobku/klubie dziecięcym uwzględniające przestrzeganie norm i przepisów, regulujących opiekę nad małym dzieckiem, w tym wymaganych - obowiązujących standardów opieki nad dziećmi w wieku do lat 3:
  • roczny plan pracy żłobka/klubu dziecięcego,
  • planowanie miesięczne – analiza, efekty partycypacji pracowników w opiece i rozwoju małego dziecka,
  • obserwacja podstawową formą i metodą kreowania opieki i oddziaływania na rozwój dziecka,
  • komunikacja wewnętrzna w żłobku/ klubie dziecięcym - umiejętność pracy zespołowej,
  • bieżąca forma współdziałania z rodzicami/prawnymi opiekunami dziecka - zakres, współdziałanie, skuteczność,
  • upowszechnianie działalności form opieki w mediach społecznościowych a ochrona praw dziecka,
  • udział rodziców/prawnych opiekunów w bieżącej obserwacji rozwoju dzieci w żłobku/klubie – sposoby, formy/ metody - różnorodność form wymiany doświadczeń,
  • współdziałanie z placówkami opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - wdrażanie dobrych praktyk, umiejętność dzielenia się sukcesami, działaniami innowacyjnymi,
  • umiejętność ustawicznego samodoskonalenia gwarancją rozwoju kadry i żłobka/klubu dziecięcego - przykłady, dostępne źródła informacji.
 4. Dyskusja, wymiana doświadczeń.
zwiń
rozwiń
Adresaci

Organy prowadzące samorządowe i niepubliczne formy opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, dyrektorzy żłobków, kierownicy klubów dziecięcych, opiekunki /opiekunowie dziecięcy, wszystkie osoby zainteresowane tematyką szkolenia.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Trener, praktyk w realizacji zadań zarządczych w oświacie z pozycji organu nadzoru i samorządu. Posiada doświadczenie zawodowe w nadzorze pedagogicznym oraz na stanowisku doradcy prezydenta i naczelnika wydziału edukacji. Ekspert szkoleń w zakresie realizacji opieki nad dziećmi do lat 3, w tym m. in. w projekcie „Program podnoszenia kompetencji w zakresie tworzenia i prowadzenia instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 w województwie lubelskim”, realizowanym na zlecenie Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii. Współpracuje z jst, uczelniami wyższymi i innymi podmiotami w zakresie planowania, zarządzania i optymalizacji lokalnych systemów edukacyjnych.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 389 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 24 listopada 2023 r.