Śląskie Forum Oświaty Samorządowej. Przełomowe zmiany w awansie zawodowym, w procedurze oceny pracy oraz w zatrudnianiu nauczycieli wchodzące w życie w roku szkolnym 2022/2023

Program i karta zgłoszenia

Szkolenie będziemy realizowali w formie stacjonarnej w Hotelu Katowice, ul. Korfantego 9, Katowice

Ważne informacje o szkoleniu

Zapraszamy Państwa na kolejne spotkanie Śląskiego Forum Oświaty Samorządowej w ramach którego zostaną omówione kwestie dotyczące awansu zawodowego i oceny pracy nauczycieli w tym dyrektorów (w tej części omówione zostaną dwa rozporządzenia wykonawcze) oraz zagadnienia kształcenia na odległość. Na tą chwilę został przygotowany projekt rozporządzenia, który z pewnością do spotkania zostanie uchwalony i warto przygotować się na nadchodzące zmiany.
Zapraszamy zainteresowane samorządy do przystąpienia do Forum, którego misją jest wzajemne wspieranie się członków poprzez spotkania szkoleniowe, dyskusje, wymianę doświadczeń oraz przygotowywanie wystąpień do organów nadzorczych i centralnych.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
  • Szczegółowe omówienie zagadnień związanych z wprowadzonymi zmianami w zakresie awansu zawodowego,
  • Omówienie nowych warunków realizacji oceny pracy nauczycieli i dyrektorów szkół,
  • Wskazanie istotnych zmian i różnic w stosunku do dotychczas obowiązującego stanu prawnego w zakresie zatrudniania i wynagradzania nauczycieli,
  • Omówienie planowanych zasad kształcenia na odległość,
  • Odpowiedź na pojawiające się w ramach omawianych tematów pytań i wątpliwości.
zwiń
rozwiń
Program

1.  Zmniejszenie liczby stopni awansu zawodowego.
2.   Przygotowanie do zawodu nauczyciela nauczyciela – szczegółowe omówienie nowych zasad rozpoczynania pracy w zawodzie nauczyciela.
3. Co z nauczycielami realizującymi awans zawodowy w poprzednio obowiązującej formule? Omówienie przypadków występujących w okresie przejściowym.
4.  Mentor - nowa funkcja, sposób powołania, zadania, prawo do dodatku funkcyjnego (zmiana regulaminu wynagradzania nauczycieli).
5.  Prowadzenie zajęć przed komisją w drugim i ostatnim roku przygotowania do zawodu - nowy obowiązek nauczyciela realizującego przygotowanie do zawodu.
6.   Szczegółowa analiza nowego rozporządzenia w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego nauczycieli (w tym dyrektorów szkół) określającego między innymi:
a) sposób odbywania przygotowania do zawodu nauczyciela; 
b) tryb działania komisji wydającej opinię o przeprowadzonych zajęciach;
c) wzór opinii o przeprowadzonych zajęciach;
d) rodzaj dokumentacji załączanej do wniosku o podjęcie postępowania egzaminacyjnego lub postępowania kwalifikacyjnego.
7.   Tryb pracy komisji egzaminacyjnej przeprowadzającej postępowanie egzaminacyjne.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Członkowie Śląskiego Forum Oświaty Samorządowej, przedstawiciele organów prowadzących szkoły i placówki oświatowe - publiczne i niepubliczne, dyrektorzy i pracownicy wydziałów edukacji, CUW-ów, ZEAS-sów, osoby zainteresowane omawianą tematyką.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Specjalistka z zakresu funkcjonowania systemu oświaty oraz przepisów regulujących status nauczycieli i pracowników samorządowych; praktyk z dwudziestoletnim stażem pracy na stanowiskach kierowniczych w jednostkach organizacyjnych samorządu terytorialnego związanych z zarządzaniem i administrowaniem oświatą; autorka aktów normatywnych w randze uchwał rady gminy, zarządzeń organu wykonawczego gminy, decyzji administracyjnych; autorka szkoleń z branży oświatowej stale współpracująca z Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Szkolenie będziemy realizowali w formie stacjonarnej w Hotelu Katowice, Katowice ul. Korfantego 9.

Cena: członkowie Śląskiego Forum Oświaty Samorządowej w ramach składki, pozostałe osoby 470 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać do 1 października 2022 r.