Dodatki mieszkaniowe po zmianach od 1 lipca 2021 r.

Ważne informacje o szkoleniu

Od 1 lipca br. obowiązują zmiany dotyczące przyznawania świadczenia w formie dodatku mieszkaniowego w zakresie m.in. podmiotów uprawnionych do otrzymania dodatku mieszkaniowego, zasad ustalania dochodu gospodarstwa domowego, wydatków za lokal. W celu usystematyzowania wiedzy dotyczącej tych zagadnień proponujemy Państwu uczestnictwo w szkoleniu, podczas którego prowadząca omówi prawne oraz praktyczne aspekty przyznawania dodatku mieszkaniowego w związku z nowelizacją ustawy, z uwzględnieniem przepisów dotyczących Covid-19.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
 • przedstawienie nowych przepisów prawa w zakresie dodatków mieszkaniowych po 1 lipca 2021 roku,
 • wskazanie wpływu regulacji „covidowych” na przyznawanie dodatku mieszkaniowego i jego wysokość,
 • omówienie prawidłowego zastosowania przepisów prawa oraz ustalenia we właściwym trybie należnego dodatku mieszkaniowego,
 • nabycie umiejętności praktycznego stosowania nowych przepisów w zakresie przyznawania dodatków mieszkaniowych, co pozwoli na wyeliminowanie błędów w bieżącej pracy.
zwiń
rozwiń
Program

1. Akty prawne regulujące tematykę dodatków mieszkaniowych z uwzględnieniem zmian związanych z pandemią COVID-19.
2. Podmioty uprawnione do otrzymania dodatku mieszkaniowego:

 • najemcy / podnajemcy lokali mieszkalnych, zamieszkujący w tych lokalach,
 • osoby mieszkające w lokalach mieszkalnych, do których przysługuje im spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego,
 • osoby mieszkające w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach stanowiących ich własność i właściciele samodzielnych lokali mieszkalnych,
 • inne osoby mające tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponoszące wydatki związane z jego zajmowaniem,
 • osoby zajmujące lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekujące na przysługujący im lokal zamienny albo najem socjalny.

3. Podmioty wyłączone z możliwości uzyskania dodatku mieszkaniowego, w tym osoby przebywające w:
domu pomocy społecznej,

 • młodzieżowym ośrodku wychowawczym,
 • schronisku dla nieletnich,
 • zakładzie poprawczym, zakładzie karnym,
 • szkole, w tym w szkole wojskowej.

4. Zmiany zasad przyznania dodatku mieszkaniowego z uwzględnieniem zmian wynikających z ustawy z dnia 10 grudnia 2020 r. o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa (Dz. U. z 2021 r., poz. 11):

 • nowe kryterium dochodowe,
 • zmiana definicji dochodu,
 • nowe zasady obliczania dochodu z działalności gospodarczej,
 • wydatki za lokal,
 • zmiana normatywnej powierzchni lokalu dla osób niepełnosprawnych.

5. Procedura przyznania dodatku mieszkaniowego:

 • wniosek osoby uprawnionej do dodatku mieszkaniowego,
 • postępowanie dowodowe,
 • decyzja administracyjna w przedmiocie przyznania bądź odmowy przyznania dodatku mieszkaniowego.

6. Wysokość dochodu, jako podstawa ustalenia prawa do dodatku mieszkaniowego.
7. Ustalenie wysokości dodatku mieszkaniowego.
8. Odpowiedzi na pytania uczestników.

 

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy urzędów gmin, ośrodków pomocy społecznej oraz jednostek zarządzających mieniem komunalnym lub prowadzących gospodarkę mieszkaniową wydający decyzje w sprawach dodatku mieszkaniowego.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Adwokat, praktyk, prowadzi indywidualną kancelarię adwokacką, świadcząc pomoc prawną zarówno na rzecz klientów indywidualnych, jak też klientów instytucjonalnych, członek pozaetatowy Samorządowego Kolegium Odwoławczego, autorka publikacji z zakresu prawa administracyjnego, prowadzi szkolenia z tematyki postępowania administracyjnego, dodatków mieszkaniowych, pomocy dla materialnej uczniów, stosowania przepisów prawnych przez jednostki organizacyjne pomocy społecznej.

zwiń
rozwiń