Formalno - prawne zasady funkcjonowania Gminnych Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Ważne informacje o szkoleniu

Zapraszamy na szkolenie z zakresu zadań Gminnych Komisji Rozwiazywania Problemów Alkoholowych zarówno związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i przemocy w rodzinie, jak również opiniowaniem wniosków o zezwolenia i kontroli punktów sprzedaży alkoholu. Omówione zostaną schematy postępowania z osobami zgłoszonymi do komisji, badanie przesłanek do sądowego leczenia odwykowego oraz rola komisji w postępowaniu przez sądem. Zostanie omówiona także ustawa o zdrowiu publicznym, która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2022 r. zmieniająca również ustawę o wychowaniu w trzeźwości oraz nakładającą nowe obowiązki w tym zakresie oraz tzw. „ustawa o małpkach” , a także planowane kolejne nowelizacje ustawy. Wymóg odbycia szkolenia przez członków gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych wynika z art. 41 ust. 4 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
 • Przekazanie praktycznej wiedzy dotyczącej zadań i obowiązków GKRPA.
 • Zdobycie wiedzy w zakresie dotyczącym prowadzenia postępowań o leczenie odwykowe osób uzależnionych od alkoholu.
 • Zdobycie wiedzy dotyczącej stosowania przepisów w zakresie wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz kontroli punktów sprzedaży - jako zadania należącego do gmin.
 • Omówienie zasad pracy GKRPA oraz nowelizacji ustawy, w tym ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z promocją prozdrowotnych wyborów konsumentów oraz ustawy o zdrowiu publicznym.
 • Nabycie wiedzy dotyczącej przeznaczania środków otrzymywanych przez gminy z tytułu tzw. „ustawy o małpkach”.
 • Poznanie zasad działania komisji, w tym kwestia przestrzegania przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.
zwiń
rozwiń
Program
 1. Zasady prawne działań gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych.
 2. Motywowanie osób uzależnionych do podjęcia leczenia odwykowego.
 3. Postępowanie sądowe w sprawach o zastosowanie obowiązku przymusowego leczenia przeciwalkoholowego.
 4. Gromadzenie dokumentacji, przetwarzanie danych osobowych przez komisje w świetle nowelizacji ustawy obowiązującej od 1 stycznia 2018 r.
 5. Ochrona danych osobowych osób zgłaszanych do komisji oraz osób zgłaszających w świetle RODO.
 6. Zadania gminnych komisji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
 7. Funkcjonowanie gminnych komisji – zasady organizacyjne.
 8. Wydawanie i cofanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – procedura administracyjna.
 9. Zasady opiniowania przez komisję wniosków o wydanie zezwoleń.
 10. Uprawnienia komisji i urzędów gmin w zakresie kontroli punktów sprzedaży alkoholu w świetle ustawy – Prawo przedsiębiorców.
 11. Nowelizacje ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz innych ustaw – praca GKRPA w czasie epidemii.
 12. Tzw. „ustawa o małpkach” i przeznaczanie dochodów uzyskiwanych przez gminy z tego tytułu.
 13. Zasady uchwalania gminnych programów profilaktycznych w świetle ustawy o zdrowiu publicznym oraz niektórych innych ustaw.
 14. Dyskusja, wymiana doświadczeń.
zwiń
rozwiń
Adresaci

Członkowie GKRPA oraz pracownicy urzędów współpracujących z komisjami.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Prawnik, Dyrektor Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie, od wielu lat Wiceprzewodniczący Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Krakowie i pełnomocnik sądowy komisji, trener z kilkunastoletnim doświadczeniem, autor szeregu opracowań w prasie specjalistycznej.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 379 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać do 12 stycznia 2023 r.