Podwykonawstwo medyczne w podmiotach leczniczych – praktyczne aspekty organizacyjne, kadrowe i finansowe współpracy z medykami na kontraktach

Ważne informacje o szkoleniu

Podczas szkolenia zapoznamy Państwa z formalnymi i praktycznymi aspektami współpracy z osobami wykonującymi zawód medyczny w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej. Przybliżymy tematykę organizacji konkursów ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, właściwego doboru kryteriów weryfikacji i oceny oferentów oraz możliwości nawiązywania współpracy poza konkursem. Omówione zostaną także prawa i obowiązki samozatrudnionego oraz podmiotu leczniczego w kontekście warunków pracy i wynagradzania, odpowiedzialności cywilnej oraz przepisów podatkowych i ubezpieczeniowych.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Zapoznanie z obowiązkami podmiotu wobec samozatrudnionych osób wykonujących zawód medyczny.
• Analiza finansowych i podatkowych aspektów umów na podwykonawstwo medyczne.
• Nabycie wiedzy w zakresie przeprowadzania konkursów ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.
• Omówienie przykładowych kryteriów oceny ofert oraz wzorcowych dokumentów.
• Przekazanie wskazówek jak uniknąć nieprawidłowości i naruszenia dyscypliny finansów publicznych, na podstawie wniosków instytucji przeprowadzających kontrole w publicznych podmiotach leczniczych.
• Uzyskanie odpowiedzi na pytania, możliwość konsultacji podczas szkolenia kwestii problemowych.
 

zwiń
rozwiń
Program

1. Podstawy prawne stosowania uproszczonych metod rozliczania wydatków w latach 2021-2027:
• konkurs na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej: organizacja i dokumentacja konkursu, kryteria wyboru ofert, formalna i merytoryczna ocena oferty,
• zawarcie umowy poza konkursem,
• zakres regulacji umownych, klauzule niedozwolone.
2. Podwykonawca jako osoba samozatrudniona pracująca na terenie podmiotu leczniczego:
• bezpieczeństwo i higiena pracy samozatrudnionego,
• dokumentacja personalna – co powinna zawierać?
• ewidencja czasu pracy,
• prawa i obowiązki osoby samozatrudnionej.
3. Wynagrodzenie z tytułu wykonywania umowy w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej:
• faktura za wykonane usługi – co powinna zawierać, kiedy powinna zostać złożona?
• wynagrodzenie za świadczenia udzielone ponad limit umowy z NFZ - tzw. „nadwykonani”,
• płatne i nieodpłatne świadczenia na rzecz podwykonawcy – zapisy w umowie, dokumentowanie,
• kary umowne.
4. Ewidencja księgowa, aspekty podatkowe i ubezpieczeniowe z punktu widzenia podmiotu leczniczego i podwykonawcy.
5. Konsultacje w zakresie tematycznym szkolenia.
 

zwiń
rozwiń
Adresaci

Dyrektorzy medyczni i finansowi, księgowi, pracownicy działów organizacyjnych, kadrowych, finansowych i księgowych podmiotów leczniczych, osoby wykonujące zawód medyczny w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Doświadczony pracownik administracji samorządowej i państwowej, główny księgowy i menedżer w publicznych podmiotach leczniczych, posiada certyfikat księgowy Ministra Finansów, aktywny członek Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, doktorantka Szkoły Głównej Handlowej, wykładowca i autorka publikacji w zakresie finansów publicznych i zarządzania w ochronie zdrowia.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 379 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia do 1 lutego 2023 r.