Ustawa o wspieraniu rodziny. Procedury administracyjne przyznawania oraz pomocy z PFRON. Najnowsze orzecznictwo sądowo-administracyjne

Ważne informacje o szkoleniu

Zapraszamy Państwa na szkolenie, w trakcie którego ekspert wyjaśni Państwu wybrane aspekty praktyczne i proceduralne ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w tym m.in. procedury właściwego przyjmowania wniosku, modyfikacji (zmiany) wniosku, zbierania dowodów i ich oceny w postępowaniu wyjaśniającym. Poruszone zostaną kwestie dotyczące rozróżnienia sytuacji kiedy możliwe jest zawieszanie postępowania z urzędu lub na wniosek oraz wiele innych ważnych kwestii. Prowadząca przedstawi także rozwiązania stosowane w świetle regulacji kodeksowych przez organy administracji publicznej oraz sądy administracyjne.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
 • Poznanie problematycznych unormowań ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej zwłaszcza w kontekście procedur Kodeks postępowania administracyjnego, ale także nabycia umiejętności zastosowania regulacji ustawowych praktyce,
 • Omówienie przyznawanych świadczeń przez wydanie decyzji administracyjnej zarówno pozytywnej jak i negatywnej dla strony,
 • Wyjaśnienie zasady jak prawidłowo wydać decyzję dla solidarnie zobowiązanych rodziców (decyzja łączna czy decyzje częściowe),
 • Omówienie jak zastosować procedury RODO w postępowaniu Kpa,
 • Zastosowanie procedury Kpa przy rozpatrywaniu wniosku o pomoc z PFRON – możliwe działania, pismo o rozstrzygnięciu sprawy lub decyzja – odpowiednie pouczenia,
 • Przedstawienie najnowszego orzecznictwa sądowo-administracyjnego.
zwiń
rozwiń
Program
 1. Zasady postępowania w kontakcie ze stroną postępowania.
 2. Strona postępowania - rodzina zastępcza, rodzicie biologiczni, osoba usamodzielniana, osoby składające wnioski o pomoc PFRON.
 3. Postępowania w sprawie świadczeń dla rodzin zastępczych.
 4. Postępowania w sprawie udzielania pomocy osobom usamodzielnianym.
 5. Postępowania w sprawie ustalenia opłaty z pobyt dziecka w pieczy zastępczej.
 6. Wszczęcie postępowania.
 7. Postępowanie wyjaśniające:
  • zbieranie materiału dowodowego w trakcie postępowania administracyjnego,
  • doręczenia pism i decyzji,
  • doręczenia pism i decyzji stronie zamieszkałej za granicą – rodzicie biologiczni w postępowaniach o ustalenie opłaty za pobyt dziecka w pieczy,
  • sporządzanie protokołu z wyjaśnień strony,
  • odbieranie oświadczeń,
  • udostępnianie i odmowa udostępnienia akt stronie, sporządzanie uwierzytelnionych odpisów dokumentów - kiedy i w jakich przypadkach jest to możliwe i kto jest upoważniony do uwierzytelniania dokumentów?
  • prowadzenie postępowania z udziałem pełnomocnika strony - wyznaczanie przedstawiciela dla osoby nieobecnej lub niezdolnej do czynności prawnych (formułowanie wniosku do sądu, wskazywanie osoby kuratora, określanie ram postępowania),
  • sporządzanie odpisów z akt sprawy i odmowa wydawania uwierzytelnionych kopii z akt sprawy (czy możliwe jest kserowanie akt sprawy, wydawanie potwierdzonych za zgodność z oryginałem kserokopii akt sprawy), 
  • terminy załatwienia sprawy (właściwe przedłużenia terminu załatwienia sprawy), 
  • nowe regulacje załatwiania spraw w sytuacji bezczynności organu bądź przewlekłości prowadzenia postępowania,
  • zawieszanie prowadzonego postępowania administracyjnego,
  • ocena dowodów,
  • nowe regulacje dotyczące obowiązków i uprawnień organu.
 8. Wydawanie decyzji pozytywnych i odmownych:
  • różne wymogi proceduralne w zakresie decyzji uznaniowych i związanych,
  • decyzja dla rodziców solidarnie zobowiązanych do ponoszenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej,
  • decyzje związane i uznaniowe dla rodzin zastępczych (przyznanie i odmowa świadczeń obligatoryjnych i fakultatywnych),
  • decyzje dla osób usamodzielnianych.
 9. Decyzje czy pisma – pozytywne lub odmowne, rozstrzygnięcie wniosku o PFRON:
  • sporządzanie decyzji,
  • umarzanie postępowania.
 10. Weryfikacja ostatecznych decyzji dotyczących przyznanej pomocy lub rozstrzygającej o istocie sprawy.
zwiń
rozwiń
Adresaci

Kierownicy i pracownicy jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, w tym OPS, MOPS, PCPR, placówek pieczy zastępczej, w szczególności osoby zajmujące się wydawaniem decyzji w sprawach o przyznaniu świadczeń z zakresu wspierania rodziny i pieczy zastępczej.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

specjalistka z zakresu postępowania administracyjnego, rodzinnego, świadczeń rodzinnych i społecznych, członek etatowy Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie, wieloletni praktyk orzecznik, trener szkoleń prawnych z zakresu zabezpieczenia społecznego oraz procedury administracyjnej, konsultant Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie oraz ośrodków pomocy społecznej.

zwiń
rozwiń