• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Wywiad środowiskowy - nowe wyzwania dla pracownika socjalnego. Jak pouczać strony o e-doręczeniach, jak uwzględniać nowe zasady ustalania odpłatności za dps i zwolnienia z tych opłat oraz jak informować o nowych formach świadczeń po nowelizacji ustawy o pomocy społecznej

online
Program i karta zgłoszenia

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Serdecznie zapraszamy na szkolenie dotyczące przeprowadzenia przez pracownika socjalnego wywiadu środowiskowego oraz ustalania dochodu przez pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej. Omówione zostaną między innymi ostatnie zmiany przepisów.

Ważne informacje o szkoleniu

Od grudnia zacznie obowiązywać konieczność doręczania pism i decyzji stronom postępowania drogą elektroniczną. Ponadto od 1 listopada obowiązuje nowelizacja ustawy o pomocy społecznej. Na to nakłada się nowe orzecznictwo sądowe, w tym w zakresie odpłatności za dps. W związku z tym proponujemy udział w szkoleniu, podczas którego, w kontekście przeprowadzania wywiadu środowiskowego, zostaną połączone i kompleksowo omówione powyższe zagadnienia. Prowadząca szkolenie udzieli wielu praktycznych wskazówek pozwalających właściwie przeprowadzić wywiad środowiskowy oraz pouczać i informować strony w trakcie jego trwania.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Pracownik socjalny po odbytym szkoleniu: 
- będzie posiadał narzędzia i wiedzę niezbędną w trakcie przeprowadzanych wywiadów; 
- otrzyma informacje o znowelizowanej ustawie o pomocy społecznej, która to m.in. zobowiązuje pracownika socjalnego do odpowiedniego pouczania o nowych świadczeniach. W trakcie szkolenia zostanie wskazane jak przedstwić stronie możliwość korzystania z usług sąsiedzkich czy wsparcia krótkowterminwoego w dps, a przede wszystkim jak odebrać oświadczenia o braku zgody na te świadczenia, co następnie może skutkować odmową skierowania do dps;
- pozna nowe, obowiązujące w praktyce orzeczniczej, zasady zwalniania z odpłatności za dps i nowe zasady ustalania odpłatności za pobyt w dps. Zostaną przybliżone nowe wskazania organów odwoławczych i sądów, które kształtują praktykę organów ale i zobowiązują pracownika socjalnego do odpowiedniego pouczania stron. Dotyczy to sytuacji kiedy mogą złożyć wniosek o zwolnienie z opłaty za dps i kiedy będzie to zwolnienie oceniane, czy przed wydaniem decyzji o odpłatności czy razem z nią, czy również po ustaleniu opłaty; 
- zdobędzie informacje w jaki sposób pouczyć stronę w trakcie realizowanego wywiadu w kontekście zmian w doręczaniu pism oraz dowie się jak wyjaśnić klientowi, że nie zawsze otrzyma po 10 grudnia list polecony, zwłaszcza jeśli posiada pełnomocnika lub bierze udział w postępowaniu o odpłatność za dps a nie jest beneficjentem pomocy społecznej;
- dowie się jakie skutki może wywołać działanie strony w przypadku braku posiadania adresu do doręczeń elektronicznych.
• Nowe przepisy i zagadnienia będą przekazane pod kątem ich praktycznego stosowania w czasie trwania wywiadu środowiskowego. 
• Każdy z uczestników będzie miał możliwość skonsultowania swoich wątpliwości z praktykiem i ekspertem podczas trwania szkolenia.
 

zwiń
rozwiń
Program

1. Nowe regulacje dotyczące doręczeń elektronicznych - w jakich sytuacjach obowiązują strony postępowania i organy prowadzące postępowanie?
2. Jak prawidłowo, po 10.12.2023 r., zawiadomić o wszczęciu postępowania i o terminie wywiadu?
3. Informacje przekazywane w trakcie wywiadu środowiskowego o dalszym sposobie doręczania pism i decyzji oraz przesyłania dokumentów do organu.
4. Nowe zasady ustalania odpłatności za pobyt w dps - kolejność osób zobowiązanych, sposób obliczenia opłaty – jak liczymy dochód rodziny, jak ustalamy wysokość opłaty nie dzieląc proporcjonalnie na osoby zobowiązane, jak wyjaśnić stronom zasady postępowania dowodowego?
5. Jak pouczać strony o konieczności podania dochodu członków rodziny i o skutkach braku podania tych niezbędnych informacji?
6. Pouczanie w trakcie wywiadu o zasadach ustalania odpłatności za pobyt w dps.
7. Przyjmowanie wniosku o zwolnienie z opłaty za dps – reguły. 
8. Nowelizacja pomocy społecznej w zakresie mieszkań treningowych, wspomaganych usług opiekuńczych i usług wsparcia krótkoterminowego – informowanie o przysługujących uprawnieniach.
9. Wpływ nowych świadczeń z pomocy społecznej na możliwość skierowania do dps – jak odebrać w czasie wywiadu oświadczenie o braku chęci skorzystania z tych świadczeń tak aby mogło być prawidłowo zakończone postępowanie o skierowanie do dps?
10. Sporne zagadnienia dotyczące procedury wywiadu. 
 

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy socjalni, kierownicy jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, pracownicy organów nadzoru i kontroli z zakresu realizacji zadań w obszarze pomocy społecznej.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Specjalistka z zakresu postępowania administracyjnego, członek etatowy Samorządowego Kolegium Odwoławczego, wieloletni praktyk - orzecznik, trener szkoleń prawnych z zakresu procedury administracyjnej oraz zabezpieczenia społecznego. Prowadziła szkolenia z zakresu procedury administracyjnej dla Miasta Krakowa, gmin i powiatów na terenie całego kraju. Konsultantka procedur administracyjnych i zabezpieczenia społecznego Miasta Stołecznego Warszawa.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 389 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać do 1 grudnia 2023 r.