Fundusz sołecki. Zasady uchwalania, przyznawania, wykorzystania ze szczególnym uwzględnieniem prawidłowego sposobu rozliczenia oraz dysponowania mieniem zakupionym ze środków funduszu

Ważne informacje o szkoleniu

Fundusz sołecki to nic innego jak pula środków finansowych wyodrębniona w budżecie oddana w dyspozycję sołectwu na realizację przedsięwzięć mających na celu poprawę jakości życia na danym terenie gminy. Proponujemy Państwu udział w szkoleniu podczas którego wskażemy jak powinien być rozdysponowany fundusz sołecki i jakie to może przynieść wiele korzyści dla lokalnej społeczności. Omówimy zasady uchwalania, funkcjonowania i rozliczania funduszu sołeckiego, a tym samym udzielimy odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Wskazanie jak i co można sfinansować z funduszu sołeckiego, kto jest dysponentem i jakie są zasady gospodarowania funduszem sołeckim, co ma zrobić sołectwo i na jakich zasadach, aby otrzymać środki z funduszu sołeckiego, czy istnieją możliwości dokonywania zmian we wnioskach.
• Omówione zostaną zasady organizacji zebrań wiejskich dotyczące przyjęcia zadań realizowanych z funduszu sołeckiego.
• Omówione zostaną również zasady tworzenia, funkcjonowania, sporządzania dokumentów - w tym uchwał i preliminarza kosztów, szacowania wartości przedsięwzięć i dokonywania rozliczeń z wydatkowanych środków funduszu sołeckiego oraz dysponowania mieniem zakupionym z funduszu sołeckiego.

zwiń
rozwiń
Program

1. Jednostki pomocnicze gminy:
a. ogólna charakterystyka,
b. tryb tworzenia,
c. zadania,
d. mienie i gospodarka finansowa,
e. kontrola i nadzór nad sołectwem.
2. Organy sołectwa i ich wzajemne relacje.
3. Podstawowe przepisy oraz zasady tworzenia i wykorzystania funduszu.  
4. Harmonogram działań (zakres i obowiązujące terminy rozliczeń). 
5. Zasady ustalania wysokości funduszu, kwota bazowa i fundusz sołecki (kolejność działań).
6. Rola i zadania sołtysa, mieszkańców, zebrania wiejskiego w zakresie wnioskowania i przeznaczenia funduszu (omówienie protokołu z zebrania, uchwały, wzoru wniosku z uwzględnieniem obowiązujących terminów).
7. Kryteria przedsięwzięć do sfinansowania z funduszu sołeckiego (omówienie przykładów).
8. Przedsięwzięcia wspólne – zasady, ograniczenia i dokumentowanie.
9. Tryb weryfikacji wniosku – akceptacja lub przyczyny oraz skutki odrzucenia wniosku (uprawnienia wójta, sołtysa oraz rady gminy).
10. Zmiana wniosku w trakcie roku budżetowego oraz zasady wykorzystania środków „zaoszczędzonych z funduszu” – skutki organizacyjne i finansowe.
11. Uchwała budżetowa – terminy, tryb podejmowania i zabezpieczenie środków na fundusz.
12. Obieg dokumentów finansowo – księgowych dotyczących wydatków z funduszu, a zasady polityki rachunkowości.
13. Sposób wydatkowania środków i rozliczenia funduszu, zasada przyjęcia „majątku„ zakupionego ze środków funduszu (ukształtowanie odpowiedzialności wójta i sołtysa, rola pionu inwestycyjnego oraz finansowo – księgowego).
14. Nadzór i kontrola nad środkami funduszu.
15. Zasady zwrotu z budżetu państwa części wydatków gminy wykonanych w ramach funduszu sołeckiego.
16. Orzecznictwo (wybrane przykłady).
17. Pytania i odpowiedzi.

zwiń
rozwiń
Adresaci
zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Doktor nauk prawnych, adiunkt w Zakładzie Prawa Samorządu Terytorialnego Katedry Prawa Administracyjnego i Nauki Administracji na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego; specjalizuje się w zakresie: prawa samorządu terytorialnego, prawa urzędniczego, etyki pracownika samorządowego, zakładów opieki zdrowotnej i ochrony zdrowia, gospodarki komunalnej oraz innych zagadnień dotyczących samorządu terytorialnego i prawa administracyjnego. Autor wielu publikacji z zakresu prawa administracyjnego i samorządu terytorialnego, w tym współautor Encyklopedii Samorządu Terytorialnego.

zwiń
rozwiń