Skargi, wnioski i petycje w jst w ujęciu praktycznym. Wzory dokumentów

Ważne informacje o szkoleniu

Brak sądowej wykładni przepisów regulujących postępowanie skargowo – wnioskowe powoduje niejednorodne interpretacje i różnorodną praktykę nie zawsze zgodną z obowiązującymi przepisami prawa. Proponujemy Państwu udział w szkoleniu podczas którego, zostaną wyjaśnione najczęściej pojawiające się w praktyce trudności i błędy ze wskazaniem właściwej podstawy prawnej i prawidłowej wykładni obowiązujących przepisów.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Omówienie zasad rozpatrywania skarg, wniosków i petycji oraz obowiązków organów samorządowych w tym zakresie. 
• Zdobycie wiedzy niezbędnej do zgodnego z prawem procedowania w zakresie skarg i wniosków i petycji zgłaszanych przez mieszkańców oraz unikania nieprawidłowości proceduralnych i merytorycznych przy ich załatwianiu.
• Otrzymanie wzorów dokumentów takich jak np.: 
- wzór uchwały o przekazaniu wg właściwości do organu administracji,
- wzór uchwały o uznaniu skargi za bezzasadną,
- wzór uchwały uznanie petycji za bezzasadną,
- wzór zawiadomienia o sposobie załatwienia petycji,
- wzór zawiadomienia o sposobie załatwienia skargi odpowiedzialność wobec osób trzecich za szkodę,
- wzór zawiadomienia o sposobie załatwienia wniosku,
- wzór przekazanie skargi na pracownika.
 

zwiń
rozwiń
Program

1. Wprowadzenie:  
a. Ramy prawne petycji, wniosku i skargi jako narzędzi kontroli społecznej.
b. Czym jest petycja, wniosek i skarga i jak je od siebie odróżniać.
2. Petycje:
a. Przedmiot, forma i treść petycji.
b. Prawo do składania petycji oraz jej adresaci.
c. Procedura załatwiania petycji:
• analiza złożonego podania i przyjęcie właściwego trybu,
• obowiązek umieszczenia petycji na stronie internetowej adresata petycji,
• termin rozpatrzenia oraz ewentualne skutki przekroczenia terminu do rozpatrzenia petycji,
• pozostawienie petycji bez rozpatrzenia,
• sposób załatwienia petycji.
d. Odpowiednie stosowanie przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego przy rozpatrywaniu petycji.
e. Czym jest petycja wielokrotna.

3. Skargi:
a. Przedmiot skargi.
b. Prawo do składania skarg – podmioty uprawnione.
c. Organy właściwe do rozpatrywania skarg – organ wykonawczy a organ uchwałodawczy.
d. Rozpatrzenie skargi w sprawie indywidualnej.
e. Rozpatrzenie skargi w toku toczącego się postępowania administracyjnego.
f. Skarga po zakończeniu postępowania administracyjnego.
g. Forma i treść skargi.
h. Rozpatrywanie skarg:
• analiza treści pisma i określenie właściwości organu,
• termin rozpatrzenia oraz ewentualne skutki przekroczenia terminu do rozpatrzenia,
• sposób załatwienia skargi.
i. Ponowne złożenie skargi.
j. Ochrona osób składających wnioski lub skargi.
k. Nadzór i kontrola nad przyjmowaniem, załatwianiem skarg i wniosków.
4. Wnioski:
a. Prawo do składania wniosków – podmioty uprawnione.
b. Forma i treść wniosku.
c. Adresaci wniosków – właściwość organów.
d. Rozpatrywanie wniosków:
• analiza treści pisma i określenie właściwości organu,
• termin rozpatrzenia oraz ewentualne skutki przekroczenia terminu do rozpatrzenia,
• stawienie wniosku bez rozpatrzenia,
• sposób załatwienia wniosku.
5. Uregulowania prawne w kadencji JST 2018-2023
a. Funkcjonowanie obligatoryjnej komisji skarg, wniosków i petycji w organie stanowiącym – radzie gminy, powiatu, sejmiku województwa.
b. Zasady oraz tryb działania komisji.
c. Skład komisji skarg, wniosków i petycji.
d. Uregulowanie statutowe na poziomie danej JST.
6. Dyskusja - pytania i odpowiedzi.
 

zwiń
rozwiń
Adresaci

Przewodniczący rad, przewodniczący i członkowie komisji skarg, wniosków i petycji, sekretarze gmin i powiatów, kierownicy jednostek organizacyjnych, pracownicy zajmujący się przyjmowaniem oraz rozpatrywaniem petycji, skarg i wniosków w tym: pracownicy biur rady, wydziałów spraw obywatelskich, wydziałów organizacyjnych, inne osoby zainteresowane tematem.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Doświadczony szkoleniowiec z zakresu procedur postępowania w JST, praktyk, od 2006 r. Sekretarz Gminy i Miasta Chęciny. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji UJ w Krakowie, specjalność administracja samorządowa. Trener z praktycznym doświadczeniem w zakresie funkcjonowania administracji oraz zarządzania jednostką samorządu terytorialnego. Zajmuje się m.in. nadzorem nad sprawami związanymi z organizacją pracy urzędu i współpracą z biurem rady. W imieniu organu wykonawczego, od kilku już kadencji samorządu, bezpośrednio zajmuje się również współpracą z radą gminy tj. bieżące i merytoryczne kontakty w każdym obszarze funkcjonowania rady i jej poszczególnych komisji, podejmowanie czynności organizacyjnych związanych z przeprowadzaniem sesji, zebrań, posiedzeń i spotkań, przygotowywania projektów podejmowanych rozstrzygnięć (uchwał, stanowisk, odpowiedzi na interpelacje, skargi). Wykładowca akademicki na studiach podyplomowych w zakresie samorządu terytorialnego, administracji i prawa publicznego.
 

zwiń
rozwiń