Sprawne działanie organu stanowiącego jst. Organizacja pracy rady i biura rady. Aktualne zagadnienia

Ważne informacje o szkoleniu

Proponujemy Państwu udział w spotkaniu podczas którego nasz ekspert omówi zagadnienia z zakresu funkcjonowania organu stanowiącego i biur rady. Dzięki udziałowi w zajęciach dowiedzą się Państwo między innymi na czym polega dobra i sprawna organizacja pracy rady oraz jakie są zadania pracowników biura rady. Omówione zostaną również istotne zagdnienia dla pracowników biur rady w kontekście nowego roku związne z przyjęciem budżetu na 2023 r. Zwrócimy również uwagę na kwestie związane z wyborami samorządowymi 2023/2024 i omówimy aktualnie przyjmowane rozwiązania w tym zakresie. Odpowiemy na szereg pytań, które budzą wątpliwości w codziennej pracy biura rady czy też, te które mają wpływ na współprace między biurem rady a organem stanowiącym.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
  • Przybliżenie problematyki funkcjonowania JST, ze szczególnym uwzględnieniem funkcjonowania organu stanowiącego oraz relacji z organem wykonawczym.
  • Przedstawienie aktualnych zagadnień dotyczących pracy w biurze rady.
  • Omówienie organizacji rady, zadań biura rady i pracowników oddelegowanych do współpracy z radą.
  • Przekazanie praktycznych przykładów, doświadczeń i sytuacji z życia wziętych oraz omówienie przykładowych dokumentów.
zwiń
rozwiń
Program

1. Podstawowe zagadnienia w pracy biura rady:
a. Ramy prawne funkcjonowania gminy i organów JST.
b. Wzajemna relacja organów gminy – organ stanowiący a wykonawczy.
c. Status prawny radnego - podstawowe prawa i obowiązki.
2. Dobra organizacja pracy rady i zadania biura rady:
a. Rola i zadania przewodniczącego rady.
b. Obsługa rady przez biuro rady, relacje służbowe i współpraca z przewodniczącym rady.
c. Przygotowanie sesji i komisji.
d. Porządek i przebieg obrad sesji rady – w tym głosowanie i nagrywanie.
e. Funkcjonowanie komisji rady, zadania przewodniczących komisji i radnych.
3. Funkcjonowanie JST i aktualne zagadnienia w pracy rady:
a. Przygotowania do przyjęcia budżetu na rok 2023 – możliwości realizacji zadań w kolejnym roku, optymalizacja wydatków (np. prądu) i ograniczanie kosztów działalności.
b. Preferencyjny zakup węgla przez mieszkańców. Rola samorządu i rady.
c. Nowe obowiązki ustawowe rady w zakresie tworzenia i funkcjonowania młodzieżowej rady.
d. Omówienie aktualnej problematyki oraz orzecznictwa sądowego i nadzoru administracji w zakresie funkcjonowania rady - działalności kontrolnej rady, interpelacji i zapytań radnych, dostępu do informacji publicznej, rozpatrywania skarg, wniosków i petycji, możliwość pociągnięcia do odpowiedzialności radnych, którzy nie wywiązują się z obowiązków nałożonych przepisami.
e. Wybory samorządowe 2023/2024: aktualna sytuacja – przewidywane rozwiązania.
4. Udzielenie odpowiedzi i dyskusja.
 

zwiń
rozwiń
Adresaci

Osoby, które rozpoczęły wykonywanie zadań związanych z obsługą organów stanowiących (np. pracą w biurze rady), osoby, które chcą usystematyzować swoją wiedzę i poznać aktualną interpretację poszczególnych zagadnień w funkcjonowaniu rady, przewodniczący rady lub radni.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 359 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać do 13 grudnia 2022 r.