• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Wybory ławników na kadencję 2024-2027

Ważne informacje o szkoleniu

Z końcem 2023 roku upływa kadencja ławników, dlatego do 30 czerwca br. radom gmin można zgłaszać kandydatów na ławników. Podczas proponowanego szkolenia przedstawimy krok po kroku właściwy sposób postępowania, z uwzględnieniem obowiązków gminy w zakresie przygotowania i przeprowadzenia wyboru ławników do sądów powszechnych. Zwrócimy uwagę na dochowanie terminów, poprawność treści, zawartych w oświadczeniach i uchwałach, w tym także procedury głosowania, stwierdzenie wygaśnięcia mandatu czy odwołania ławnika przez radę gminy. Szkolenie poprowadzi radca prawny, prowadząca od kilkunastu lat szkolenia dla samorządu, świadcząca wsparcie prawne jst, ceniona za jasny sposób przekazywania wiedzy, uzyskująca bardzo dobre oceny od uczestników.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
  • Zdobycie, uzupełnienie, uporządkowanie wiedzy z zakresu regulacji prawnych dotyczących wyboru ławników na kadencję 2024-2027 z uwzględnieniem praktyczny aspektów dotyczących m. in. zadań gminy, niezbędnych czynności dotyczących zgłaszania kandydatów.
  • Przedstawienie należytego toku postępowania w przypadku wyboru ławników, przygotowania i przekazania informacji z wyborów oraz podejmowania uchwały w sprawie wyborów.
  • Wskazanie procedur w przypadku zgłoszeń, które wpłynęły po terminie oraz tych, które nie spełniają wymagań formalnych
  • Analiza wzorów dokumentów: uchwał, zaświadczeń i oświadczeń związanych z procedurą wyboru na ławnika.
  • Otrzymanie materiałów szkoleniowych wraz ze wzorami niezbędnych dokumentów, które są konieczne, by w sposób właściwy przeprowadzić wybory ławników.
  • Możliwość konsultacji kwestii problemowych, wymiany doświadczeń z trenerem i innymi uczestnikami.
zwiń
rozwiń
Program

1. Przepisy prawne dotyczące wyboru ławników przez rady gmin. 
2. Informacja rady gminy o przystąpieniu do wyborów ławników i możliwości zgłaszania kandydatów.
3. Kto może zostać ławnikiem? Negatywne przesłanki wyboru ławników.
4. Zgłaszanie kandydatów na ławników – krok po kroku.
5. Lista osób, zgłaszających kandydata.
6. Uchwała rady gminy w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników. Zespół i zakres działania zespołu. Opinia zespołu w sprawie zaopiniowania kandydatów.
7. Oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
8. Oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona.
9. Zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego, zaświadczenie lekarskie.
10. Terminy wyboru ławników.
11. Uchwała rady gminy w sprawie:

  • zgłoszenia kandydata na ławnika, które wpłynęło po terminie.
  • zgłoszenia kandydata na ławnika, które nie spełnia wymagań formalnych.
  • wyboru ławników po przeprowadzeniu głosowania.
  • powołania komisji rady gminy ds. zniszczenia dokumentów kandydatów, którzy nie zostali wybrani.

12. Informacja o dokonanym wyborze ławników dla prezesa właściwego sądu.
13. Uchwała rady gminy w sprawie wyboru ławników – procedura głosowania.
14. Stwierdzenie wygaśnięcia mandatu ławnika i odwołanie ławnika przez radę gminy.
15. Uchwała rady gminy o stwierdzeniu wygaśnięcia mandatu ławnika. Uchwała rady gminy o odwołaniu ławnika.
16. Wybory uzupełniające ławników.
17. Dyskusja.
 

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy urzędów gmin odpowiedzialni za przygotowanie wyborów ławników przez radę gminy: sekretarze gmin, pracownicy biur rady, członkowie zespołów opiniujących oraz przewodniczący rad gmin.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Radca prawny, ekspert z zakresu prawa administracyjnego, prawa pracy oraz przepisów prawnych dotyczących k.p.a., ochrony danych osobowych, udostępniania danych, dostępu do informacji publicznej, oświadczeń majątkowych, wyborów ławników, realizacji zadań własnych i zleconych jst. Doświadczona trenerka, prowadząca od kilkunastu lat szkolenia, podnoszące kwalifikacje pracowników administracji publicznej. Autorka komentarzy i opinii prawnych.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 389 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia do 29 maja 2023 r.