Ustawa o ewidencji ludności. Udostępnianie danych z rejestru mieszkańców, rejestru PESEL oraz wydawanie zaświadczeń

Ważne informacje o szkoleniu

Zgodnie z przepisami prawa, każdej osobie, której dane są przetwarzane w rejestrze PESEL, umożliwia się wgląd do rejestru w zakresie danych, które jej dotyczą oraz po uwierzytelnieniu jej na zasadach określonych w odpowiedniej ustawie. Natomiast organy prowadzące rejestr PESEL oraz rejestry mieszkańców, na wniosek zainteresowanej są obowiązane wydać zaświadczenie, zawierające pełny odpis przetwarzanych danych dotyczących tej osoby. Na spotkaniu, które Państwu proponujemy, ekspert przedstawi i wyjaśni pojawiające się trudności w zakresie stosowania ustawy oraz omówi nietypowe, problematyczne sytuacje. Udostępnimy uczestnikom także niezbędne wzory pism i dokumentów.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
 • Przedstawienie planowanych zmian w ustawie o ewidencji ludności.
 • Wyjaśnienie postępowania w sprawie wydawania zaświadczeń z Rejestru Mieszkańców i z Rejestru PESEL.
 • Omówienie postępowania w sprawie udostępnienia danych osobowych z w/w rejestrów.
 • Wyjaśnienie różnic między decyzją administracyjną a odmową wydania zaświadczenia.
 • Przedstawienie zagadnień związanych z najczęściej występującymi nieprawidłowościami i problemami.
zwiń
rozwiń
Program
 1. Planowane zmiany w ustawie o ewidencji ludności.
 2. Udostępnianie danych z Rejestru Mieszkańców i z Rejestru PESEL.
 3. Podstawy prawne udostępniania danych.
 4. Wydawanie zaświadczeń z Rejestru Mieszkańców.
 5. Podstawy prawne wydawania zaświadczeń.
 6. Legitymacja procesowa wnioskodawcy – różnice w udostępnianiu danych a wydaniu zaświadczenia.
 7. Działanie przez pełnomocnika (procedura, opłaty, zwolnienia).
 8. Złożenie wniosku, weryfikacja kompletności wniosku – braki formalne a braki fiskalne.
 9. Odmowa udostępnienia danych (decyzja administracyjna) i odmowa wydania zaświadczenia – omówienie różnic.
 10. Orzecznictwo sądów administracyjnych.
 11. Stosowanie Kpa w sprawach z zakresu ustawy o ewidencji ludności.
 12. Najczęstsze nieprawidłowości i problemy – omówienie zagadnień dotyczących udostępniania danych i wydawania zaświadczeń, m. in.: zasad udostępniania danych osobowych, opłat za udostępnienie danych osobowych, legitymacji procesowej wnioskodawcy, dostępu do danych osobowych a wtórnego ich wykorzystania, charakteru czynności związanych z udostępnianiem danych jednostkowych, uzasadnienia decyzji odmawiającej udostępnienia danych osobowych.
 13. Pytania i odpowiedzi.
zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy gmin/miast realizujący zadania zlecone z zakresu ewidencji ludności, kierownicy i pracownicy USC, wszyscy zainteresowani tematyką szkolenia.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Absolwentka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii na Uniwersytecie Wrocławskim. Posiada pięcioletnią praktykę w kancelarii prawnej, jest wieloletnim pracownikiem administracji samorządowej, obecnie pracownikiem w Urzędzie Wojewódzkim na stanowisku kierowniczym z zakresu spraw obywatelskich (tj. z zadań zleconych jst z zakresu ustaw o ewidencji ludności, dowodów osobistych, prawa o aktach stanu cywilnego, zmiany imion i nazwisk, rejestracji i kwalifikacji, Kpa). Prowadzi zajęcia dla pracowników jst z zakresu spraw obywatelskich, które dostosowane są do praktycznych problemów pracowników urzędów samorządowych. Wykłady są wysoko oceniane przez uczestników. Nadal podwyższa swoje kwalifikacje na kursach, warsztatach.

zwiń
rozwiń