Letnia Akademia Zamówień Publicznych

Program i karta zgłoszenia

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Ważne informacje o szkoleniu

Proponujemy Państwu udział w Letniej Akademii Zamówień Publicznych.

 • Podstawą programu organizowanej przez nas Akademii są Europejskie ramy kompetencji dla specjalistów ds. zamówień publicznych (ProcurCompEU) przygotowane przez Komisję w celu wspierania profesjonalizacji zamówień publicznych.
 • Merytoryczny zakres Akademii obejmuje zarówno kwestie bezpośrednio związane z procedurą udzielania zamówień, jak również aspekty ekonomiczne i organizacyjne związane z zamówieniami publicznymi jako procesem zakupowym.
 • Kurs przygotuje uczestników do prawidłowego stosowania w praktyce mechanizmów planowania, przygotowania oraz organizacji procedur udzielania zamówień.
 • Uczestnicy otrzymają szereg praktycznych rozwiązań i wskazówek umożliwiających prawidłowe przygotowanie i przeprowadzenie postępowania według reguł nowej ustawy Prawo zamówień publicznych.
 • Akademia PZP to 3 dni szkoleniowe w formule online.
 • Zajęcia będą miały formułę warsztatową, z elementami dyskusji i prezentacji.
zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
 • Szczegółowe omówienie zasad związanych z ekonomiczną, organizacyjną i proceduralną stroną przygotowania oraz przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia.
 • Szczegółowo zostaną omówione i przećwiczone reguły szacowania wartości zamówienia, zasady i ryzyka związane z opisem przedmiotu zamówienia, doboru kryteriów oceny ofert, podmiotowej kwalifikacji wykonawców.
 • Omówienie problematyki elektronicznych dokumentów składanych przez wykonawców w związku z obieganiem się o zamówienie publiczne, zdefiniujemy czym jest oferta w kontekście częstych przypadków nieprawidłowości co do formy, momentu i sposobu złożenia.
 • Omówienie i przeanalizowanie zasad zawierania umów o zamówienie oraz ich zmiany, zwłaszcza w zakresie mechanizmów będących odpowiedzią na problemy w realizacji zamówień wywołane okolicznościami ekonomicznymi (inflacja), społecznymi, czy gospodarczymi.
 • Uzyskanie niezbędnej wiedzy w zakresie przygotowania postępowania oraz szeregu praktycznych wskazówek mających wpływ na niwelowanie zagrożeń i negatywnych skutków niewłaściwego działania zamawiającego.
 • Usystematyzowanie i podsumowanie orzecznictwa, piśmiennictwa oraz przedstawienie najlepszych praktyk, w szczególności w obszarach, w których popełniane błędy mogą przynieść bardzo poważne skutki w postaci niewykonania bądź nienależytego wykonania zamówienia, czy zagrożonych odpowiedzialnością za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.
zwiń
rozwiń
Program

DZIEŃ I – PLANOWANIE I PRZYGOTOWANIE DO UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

 1. Wstęp do Prawa zamówień publicznych:
  • Prawo o zamówieniach publicznych.
  • Fundamentalne zasady oraz podstawowe pojęcia dot. udzielania zamówień publicznych.
  • Zamówienia publiczne - prawo czy ekonomia?
  • Zamówienia publiczne jako proces zakupowy.
 2. Przygotowanie procedury udzielania zamówień publicznych:
  • Szacowanie wartości zamówienia:
   • podstawy i metody szacowania wartości zamówienia,
   • ustalenie zakresu szacowanego zamówienia na podstawie tożsamości przedmiotowej, podmiotowej i czasowej,
   • szacowanie zamówień nieprzewidywalnych,
   • dokumentowanie szacowania wartości zamówienia.
  • Zamówienia udzielane w częściach:
   • obowiązek czy prawo podziału zamówienia,
   • podział zamówienia oraz dopuszczenie składania ofert częściowych a szacowanie wartości zamówienia,
   • uzasadnienie braku podziału zamówienia na części.
  • Ogłoszenie o zamówieniu publicznym. Specyfikacja warunków zamówienia (SWZ):
   • zakres i zasady sporządzania,
   • publikacja ogłoszenia oraz SWZ,
   • wyjaśnianie SWZ,
   • zasady dokonywania zmian w ogłoszeniu oraz w SWZ.
  •  Zasady podmiotowej kwalifikacji wykonawców:
   • warunki udziału w postępowaniu,
   • zasada adekwatności i proporcjonalności warunków udziału,
   • obligatoryjne i fakultatywne podstawy wykluczenia,
   • instytucja samooczyszczenia - okoliczności wpływające na możliwość zastosowania,
   • podmiotowe środki dowodowe - rodzaje dokumentów i ich zakres.
  • Wybór procedury udzielenia zamówienia publicznego:
   • tryby postępowań dla zamówień o wartości poniżej progów unijnych,
   • tryby postępowań dla zamówień powyżej progów unijnych,
   • zamówienia wyłączone z obowiązku stosowania ustawy Pzp.
  • Przedmiotowe warunki zamówienia:
   • jak zapewnić jednoznaczny, precyzyjny i wyczerpujący opis przedmiotu zamówienia,
   • przestrzeganie zasad uczciwej konkurencji, równego traktowania, proporcjonalności i przejrzystości,
   • kryteria oceny ofert w nowej ustawie,
   • przedmiotowe środki dowodowe.

DZIEŃ II – PROCEDURA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

 1. Tryby udzielania zamówień publicznych:
  • Zamówienia wyłączone z obowiązku stosowania ustawy Pzp:
   • wartość zamówienia a obowiązek stosowania ustawy,
   • zamówienia wyłączone ze względu na przedmiot zamówienia,
   • ścieżka postępowania dla zamówień wyłączonych.
  • Zamówienia poniżej progów unijnych - tryb podstawowy w 3 wariantach:
   • tryb ofertowy, ofertowy z możliwością negocjacji oraz negocjacyjny,
   • procedura krok po kroku dla każdego wariantu,
   • szanse i zagrożenia z możliwości prowadzenia negocjacji z wykonawcami w trakcie postępowania.
  • Tryby postępowań dla zamówień powyżej progów unijnych, ze szczególnym uwzględnieniem przetargu nieograniczonego i ograniczonego oraz trybu z wolnej ręki.
  • Ogłoszenia w postępowaniu wg nowej ustawy Pzp.
  • Specyfikacja warunków zamówienia - zasady sporządzania i publikacji.
 2. Zrównoważone zamówienia publiczne:
  • Aspekty i klauzule społeczne w zamówieniach publicznych - cel stosowania, przykładowe zapisy.
  • Obowiązek zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w zamówieniach publicznych.
  • Aspekty środowiskowe w zamówieniach publicznych.
  • Wymagania związane z elektromobilnością w zamówieniach publicznych - podmiotowy i przedmiotowy zakres stosowania.
  • Innowacyjne zamówienia publiczne.

DZIEŃ III – OD OFERTY DO UMOWY, CZYLI CZYNNOŚCI PROWADZĄCE DO ZAWARCIA I REALIZACJI ZAMÓWIENIA

 1. Badanie, ocena oraz zasady klasyfikowania ofert:
  • Definicja oraz forma oferty w kontekście podstaw odrzucenia. Czy oferta złożona w formie papierowej to oferta, którą otwieramy i uwzględniamy w postępowaniu?
  • Dokumenty składane przez wykonawców - forma i postać elektroniczna, elektroniczne podpisy.
  • Wadliwe dokumenty wykonawcy - kiedy zamawiający może uznać podmiotowe środki dowodowe złożone wraz z ofertą, zasady uzupełniania dokumentów, skutki nieprawidłowego podpisu.
  • Wadium,
  • Termin związania ofertą - czy możliwy jest wybór oferty po terminie związania/
  • Przesłanki odrzucenia oferty.
  • Przesłanki unieważnienia postępowania.
  • Wybór oferty najkorzystniejszej.
  • Ponowienie wyboru oferty najkorzystniejszej.
  • Protokół postępowania - zasady sporządzania i udostępniania, przechowywanie oraz archiwizacja dokumentacji postępowania.
 2. Umowa w zamówieniach publicznych:
  • Klauzule niedozwolone.
  • Zaliczki oraz częściowe płatności.
  • Szczególne wymagania w zakresie umów o roboty budowlane.
  • Podwykonawstwo w umowie.
  • Waloryzacja wynagrodzeń.
  • Zasady dokonywania zmian w umowie.
  • Unieważnienie oraz odstąpienie od umowy.
  • Obowiązki informacyjne dot. zawarcia, realizacji oraz zakończenia realizacji umowy.
  • Ewaluacja realizacji umowy.
  • Rejestr umów w zakresie zamówień publicznych - nowy termin wdrożenia obowiązku związanego z jawnością umów, rodzaje umów dot. zamówień oraz zakres informacji podlegający wpisaniu do publicznego rejestru.
 3. Środki ochrony prawnej:
  • Przedmiot odwołania do Krajowej Izby Odwoławczej.
  • Definicja „wykonawcy mającego interes w uzyskaniu zamówieniu” jako podmiotowa legitymacja do wniesienia odwołania.
  • Terminy w procedurze odwoławczej.
  • Skarga do sądu.
zwiń
rozwiń
Adresaci

Szkolenie skierowane jest do pracowników instytucji samorządu terytorialnego, państwowych i samorządowych jednostek organizacyjnych odpowiedzialnych za zamówienia w jednostce, kierowników zarządzających komórkami zamówień publicznych, kierowników jednostek, członków komisji przetargowych, a także wszystkich zainteresowanych tematyką zamówień publicznych.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Prawnik, specjalista w zakresie zamówień publicznych, od niemal 20 lat związany z zamówieniami publicznymi. Doświadczenie zarówno jako zamawiający oraz doradca w instytucjach zamawiających, jak również jako wykonawca i doradca wykonawców przy ubieganiu się o zamówienia publiczne. To również kilkaset przeprowadzonych audytów i kontroli zamówień, organizowanie i wdrażanie procedur i wewnętrznych systemów zarządzania procesami zakupowymi. Wykładowca w ramach studiów podyplomowych dla administracji publicznej m.in. w Akademii Leona Koźmińskiego. Doświadczony trener prowadzący szkolenia m.in. dla pracowników Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Kancelarii Prezydenta, Kancelarii Sejmu i Senatu, Lotniczej Akademii Wojskowej, ministerstw, jednostek samorządowych, spółek komunalnych, szkół, uczelni, czy szpitali. Stały współpracownik Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 820 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia można przesyłać do 28 czerwca 2022 r.