Zamówienia publiczne na badania, ekspertyzy, analizę oraz usługi doradcze w świetle PZP

Ważne informacje o szkoleniu

Proponujemy Państwu udział w szkoleniu, którego przedmiotem jest omówienie sposobu przygotowania i realizacji zamówień publicznych na usługi badawcze, ekspertyzy i usługi doradcze oraz omówienie ich specyfiki na rynku zamówień. Uczestnicy dowiedzą się jak należy oszacować wartość tego typu zamówień, jak obliczać ich cenę, jaki rodzaj wynagrodzenia zastosować, jaką metodę szacowania wybrać i co w przypadku zmiany przedmiotu zamówienia – jakie obowiązki ma Zamawiający w takich przypadkach. Zakres szkolenia obejmuje zagadnienia ustalania i miarkowania kar umownych oraz przedstawienia różnych ich przykładów a także podstaw do ich zastosowania i zapisów w umowie. Uczestnikom zostanie przekazana praktyczna wiedza niezbędna przy konstruowaniu zapisów na temat możliwych kar umownych, dowiedzą się jak sądy oceniają umowy, jaka jest ich wykładnia i jakie reguły interpretacyjne się stosuje w przypadku nieprawidłowych zapisów w zakresie kar umownych. Uczestnikom zostaną przekazane praktyczne informacje na temat zasad opisywania przedmiotu zamówienia na te specyficzne rodzajowo usługi w kontekście wymogów ustawy oraz ustaw związanych z prawami autorskimi i prawami pokrewnymi oraz RODO, oraz przykłady możliwych kryteriów pozacenowych do zastosowania. W trakcie szkolenia omówione zostaną zagadnienia dotyczące warunków udziału w postępowaniu i możliwości jakie daje ustawa w zakresie ich żądania i oceny.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Uczestnictwo w szkoleniu powinno przyczynić się do zwiększenia umiejętności uczestników w zakresie dokonywania opisu przedmiotu zamówienia i dokonywania właściwych metod szacowania wartości zamówień w obszarze specyfiki umów doradczych i badawczych.
• Uczestnikom zostaną przekazane praktyczne informacje na temat konkretnych zapisów umownych co do klauzul związanych z karami umownymi i sposobami ich obliczania a także przykłady różnych kryteriów oceny ofert wraz z możliwymi sposobami ich kwantyfikacji.
• Uczestnictwo w szkoleniu pozwoli na optymalne wykorzystanie możliwości jakie daje zastosowanie trybu podstawowego z wariantami negocjacyjnymi oraz zastosowania różnych procedur i instytucji przewidzianych w ustawie na etapie przygotowania postępowania i wyboru trybu.

zwiń
rozwiń
Program

I. Komisja przetargowa, w tym:
1. Powołanie Komisji Przetargowej i Regulamin pracy Komisji Przetargowej.
• Skład Komisji Przetargowej – osoby mogące może być jej członkiem.
• Prawa i obowiązki przewodniczącego i członków Komisji zakres zadań.
• Wyłączenia ze składu.
• Tryb pracy komisji.
• Odpowiedzialność członków Komisji Przetargowej.
2. Przebieg postępowania.
3. Należyte dokumentowanie czynności.
4. Elektroniczne aspekty postępowania.
II. Kary umowne, w tym:
1. Pojęcie kary umownej oraz jej funkcje.
2. Zwłoka czy opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy a kara umowna.
3. Sposoby zastrzegania kar umownych w umowach oraz wynikające z tego skutki prawne:
• Kara umowna a odszkodowanie.
• W jaki sposób prawidłowo kształtować postanowienia dot. kar umownych.
• Za jakie działania / zaniechania można naliczać kary umowne.
• Przykład kar umownych w klauzulach.
• Kary umowne w umowach o dzieło / zlecenie.
III. Szacowanie wartości zamówienia, w tym:
1. Podstawowe zasady szacowania wartości zamówienia.
2. Wybór metody szacowania - od czego zależy.
3. Ceny jednostkowe a wartość całego zamówienia.
4. Zakaz dzielenia zamówienia na części lub zaniżania jego wartości w celu uniknięcia stosowania ustawy Pzp.
5. Szacowanie wartości przedmiotu zamówienia na usługi lub dostawy powtarzające się okresowo.
IV. Zasady opisywania przedmiotu zamówienia:
1. Uwzględnienie potrzeb zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia.
2. Jednoznaczność opisu przedmiotu zamówienia.
3. Kompletność i szczegółowość opisu przedmiotu zamówienia.
4. Umożliwienie wykonawcom prawidłowego sporządzenia ofert.
5. Otwarcie przedmiotu zamówienia na konkurencję pomiędzy wykonawcami.
6. Dopuszczenie składania ofert równoważnych.
7. Żądanie dokumentów potwierdzających, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania zamawiającego.
8. Opis konwencjonalny - za pomocą stosownych norm - a funkcjonalny.
9. Oferty wariantowe.
10. Prawo opcji.
11. Zmiany opisu przedmiotu zamówienia a pierwotna wartość szacunkowa zamówienia - obowiązki Zamawiającego.
V. Warunki udziału w postępowaniu, w tym:
1. Specyfika warunków zamówienia na usługi badawcze i rozwojowe oraz doradcze - jakie warunki ustanowić i z czym są związane - omówienie rodzajów.
2. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu.
3. Potwierdzanie spełniania warunków udziału przez wykonawcę.
4. Żądanie dokumentów dotyczących podmiotów trzecich.
5. Powoływanie się na zasoby podmiotów trzecich.
VI. Pozacenowe kryteria oceny ofert i ich kwantyfikacja:
1. Kryteria kosztowe - przykłady.
2. Kryteria jakościowe - przykłady.
3. Kryteria kontraktowe - przykłady.
4. Dobór kryteriów i wag.
VII. Praktyczne zastosowanie trybu podstawowego i wariantów negocjacyjnych w zamówieniach.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy jednostek sektora finansów publicznych którzy zajmują się zamówieniami publicznymi, pracownicy zajmujący się kwestiami organizacji, kontrolą zarządczą oraz audytorzy, pracownicy merytoryczny Zamawiającego zajmujący się zagadnieniami opisu przedmiotu zamówienia, w tym członkowie komisji przetargowych Zamawiającego, audytorzy i kontrolerzy zatrudnieni w jednostkach sektora finansów publicznych, wszystkie osoby chcące uzyskać informację na temat obszarów usług doradczych w zamówieniach publicznych.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Radca prawny, audytor, trener, doradca, pracownik samorządowy od 1998 roku, audytor systemu finansów publicznych od 2002 roku. Z audytem wewnętrznym jest związana od samego początku systemu. Doświadczony audytor - praktyk, który przeprowadził liczne audyty zewnętrzne z zakresu działalności jednostek sektora finansów publicznych, w tym głównie w obszarze zamówień publicznych jednostek kultury, inwestycji budowlanych, szkolnictwa i projektów współfinansowanych ze środków UE.

zwiń
rozwiń