22 marca odbyło się połączone spotkanie działających przy FRDL forów branżowych skupiających osoby odpowiedzialne za współpracę JST z organizacjami pozarządowymi. Takie fora działają przy FRDL w woj. podkarpackim, śląskim i dolnośląskim a w kilku kolejnych województwach planowane jest ich uruchomienie.

Tematem spotkania i szkolenia online było zlecanie zadań pomocowych organizacjom pozarządowym w świetle specustawy o pomocy obywatelom Ukrainy. Podczas spotkania omówiono sposoby realizacji art. 12 specustawy pomocowej mówiącego o powierzeniu realizacji zadań z pominięciem otwartego konkursu ofert, tryby zlecania zadań oraz przykładowe ich procedury.

Tryb postępowania o udzielenie dotacji na zadania określone w art. 221 ust. 2 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, sposób jej rozliczania oraz sposób kontroli wykonywania zleconego zadania określa, w drodze zarządzenia lub uchwały, organ wykonawczy JST, mając na względzie zapewnienie jawności postępowania o udzielenie dotacji i jej rozliczenia. Podczas spotkania omówiono przykładową treść takiej uchwały. Na liczne pytania uczestników odpowiedzi udzielał Artur Gluziński, współpracujący z Fundacją trener zajmujący się tematyką zlecania zadań organizmom pozarządowym.