Lokalne priorytety rozwojowe i ocena kluczowych aspektów jakości życia w jednostkach samorządu terytorialnego

Program i karta zgłoszenia

Szkolenie w godzinach I i II dzień 11.00 – 16.30; III dzień 9.00 – 13.00

Ważne informacje o szkoleniu

Kiedy rozważamy problem priorytetów rozwojowych samorządu, pojawia się zagadnienie zarządzania strategicznego. O potrzebie doskonalenia takiego podejścia do zarządzania w polskich samorządach wiele się dyskutuje i takiej potrzeby zasadniczo nikt nie kwestionuje, choć można zastanawiać się, w jakim stopniu zarządzanie strategiczne jest wdrażane w praktyce. Na spotkaniu odpowiemy na pytania jak ustalać lokalne priorytety rozwojowe, jak przygotować proces przygotowania strategii JST i jak zaangażować mieszkańców.

Strategie i inne dokumenty rozwojowe przygotowane przez JST często powstają przy intensywnym zaangażowaniu mieszkańców dlatego bardzo ważne jest poznanie technik jak włączyć mieszkańców w proces konsultacji, jak konstruować ankiety, przygotować spotkania by ich prowadzenie było efektywne i przekładało się na dobre informacje zwrotne. Może to się wiązać z tym, że partycypacyjny proces strategiczny jest czasochłonny i wymaga znacznego zaangażowania nie tylko ze strony uczestniczących w nim mieszkańców, ale także organizatorów.

Na spotkaniu odpowiemy na pytania jak przygotować proces konsultacji i badani apotrzeb imeszkańców by był efektywny pod względem czasowym i produktowym.

Zapraszamy na 3 dniowe zajęcia realizowane w formie warsztatowej.

zwiń
rozwiń
Program
 1. Lokalne priorytety rozwojowe i trudności w zarządzaniu JST, ocena sprawności działania samorządów. Wyniki badań, dane stanowiące podstawę przygotowania programów rozwoju.
 2. Jak badać zmieniające się potrzeby i oczekiwania mieszkańców?
 3. Ocena kluczowych aspektów jakości życia w gminie, takich jak:
 1. transport i infrastruktura,
 2. czystość i ochrona środowiska,
 3. oferta oświatowa,
 4. oferta instytucji kultury,
 5. poziom społecznego zaufania społecznego i współpracy,
 6. ocena pracy wójta/burmistrza/prezydenta oraz radnych,
 7. ocena poziomu obsługi klienta i kilku innych.
 1. Jak pytać mieszkańców o ocenę? Jak konstruować narzędzia?
 2. Analiza wniosków z badań:
 1. zrozumienie społecznych efektów działań realizowanych przez samorząd.
 2. określenie czynników wpływających na opinie różnych grup mieszkańców.
 3. uporządkowanie problemów i potrzeb mieszkańców według hierarchii ważności.
 1. Proces partycypacji społecznej:
 • jak analizować polityki, programy, plany i projektów, poddawanych konsultacjom społecznym.
 • Ja dobrze wskazać i zaprosić do konsultacji interesariuszy.
 • Jak wskazywać i ustalać cele i kluczowe elementy konsultowanego zagadnienia.
 • Dobór właściwych metod pracy w kontekście celów konsultowanego zamierzenia i interesariuszy.
 • Jak przygotować i opracować atrakcyjną prezentację dotyczącą konsultowanego przedsięwzięcia.
 • Jak przygotować i przeprowadzić warsztaty, spotkania, sondaże konsultacyjne.
zwiń
rozwiń
Adresaci

Kadra zarządzająca JST, osoby zaangażowane w proces badania potrzeb mieszkańców, osoby realizujące badania, ankiety, osoby przygotowujące strategię rozwoju jednostki, kadra kierownicza i pracownicy JST odpowiedzialni za przygotowanie, wdrażanie i monitorowanie strategii rozwoju.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 1.100 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.okst.pl lub mailem na adres szkolenia@okst.pl do 18 października 2021 r.