Plany miejscowe. Legalizacja, stwierdzanie nieważności. Wybrane zagadnienia

Program i karta zgłoszenia

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Problematyka planowania przestrzennego jest wciąż aktualna i budzi wiele dylematów prawnych. Planowanie przestrzenne to styk różnych dyscyplin i ma to wpływ na wykładnię przepisów. Zapraszamy Państwa na szkolenie, podczas którego omówione zostaną najważniejsze zagadnienia związane z planami miejscowymi.

 

Ważne informacje o szkoleniu

Podczas proponowanych zajęć zaprezentowane zostaną zagadnienia związane z legalizacją gminnych aktów planistycznych ze szczególnym naciskiem na podstawy stwierdzenia nieważności w świetle zmieniających się poglądów organów nadzorczych i najnowszych linii orzeczniczych. W trakcie spotkania uczestnicy zapoznają się z przykładowymi błędami aktów planistycznych, skutkami stwierdzenia nieważności aktów planistycznych, doświadczeniami prowadzącego w zakresie utrzymania w mocy aktów planistycznych.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Podniesienie kwalifikacji oraz kompetencji w zakresie opracowywania i przyjmowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
• Zdobycie i aktualizacja wiedzy z zakresu gminnych aktów planistycznych i dostosowanie jej do zmieniającego się otoczenia prawnego i poglądów organów nadzoru.
• Umiejętność oceny ustaleń projektów aktów planistycznych.
• Przegląd najnowszego orzecznictwa i rozstrzygnięć nadzorczych.
• Indywidualne omówienie potrzeb uczestników spotkania.

zwiń
rozwiń
Program

1. Podstawy stwierdzenia nieważności aktów planistycznych: właściwość organu, tryb, zasady sporządzania – ostatnie zmiany.
2. Skutki stwierdzenia nieważności dla gminy, właścicieli i innych zainteresowanych.
3. Uchwała intencyjna.
4. Cmentarze w planowaniu przestrzennym.
5. Drogi publiczne i drogi wewnętrzne w planie miejscowym.
6. Linie zabudowy.
7. Lokalizacja infrastruktury technicznej.
8. Scalanie i podział w planowaniu przestrzennym. Podział nieruchomości w planie miejscowym.
9. Określenie parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu: obowiązkowe i dodatkowe.
10. Ustalenia środowiskowe planu miejscowego.
11. Zgoda na zmianę przeznaczenia na cele nierolnicze i nieleśne: strona postępowania, ponowne wystąpienie, wykorzystanie wcześniejszych zgód.
12. Uzasadnienie do projektu planu. Rola oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz planów miejscowych. Rozpatrzenie uwag przez organy planistyczne.
13. Nowe rozporządzenie dot. zakresu projektu planu miejscowego - słów kilka.
14. Inne najczęściej pojawiające się problemy w praktyce sporządzania aktów planistycznych gminy.
15. Dyskusja.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy administracji publicznej, urbaniści, architekci, osoby zajmujące się planowaniem przestrzennym i urbanistyką w pracy zawodowej.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Prawnik, administratywista, urbanista, trener, praca doktorska z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego, EMBA, LL.M. Absolwent studiów podyplomowych z planowania przestrzennego, rewitalizacji, ochrony środowiska, prawa budowlanego, zamówień publicznych z procedurami FIDIC, zarządzania zasobami ludzkimi. Autor publikacji naukowych z zakresu prawa planowania i zagospodarowania przestrzennego, prawa budowlanego, utrzymania obiektów budowlanych, specustawy drogowej, ochrony zabytków oraz postępowania administracyjnego. Prelegent międzynarodowych i krajowych konferencji naukowych, autor szkoleń z zakresu prawa budowlanego i umów zawieranych w procesie budowlanym, planowania i zagospodarowania przestrzennego, ochrony przyrody, ochrony zabytków, postępowania administracyjnego. Autor kilkudziesięciu opracowań planistycznych. Członek licznych komisji urbanistyczno-architektonicznych. Wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu projektami współfinansowanymi ze środków europejskich, w tym z branży budowlanej. Członek Stowarzyszenia Urbaniści Polscy.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 349 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 15 lipca 2022 r.