• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Co to jest superwizja i jak pomaga w realizacji zadań jednostek organizacyjnych szeroko rozumianej pomocy i wsparcia oraz pracy socjalnej?

Ważne informacje o szkoleniu

Proponujemy Państwu szkolenie z zakresu superwizji, polegającej na ustawicznym rozwoju zawodowym pracowników, służącym utrzymaniu wysokiego poziomu świadczonych usług, zachowaniu i wzmacnianiu kompetencji zawodowych, udzielaniu wsparcia, poszukiwaniu źródeł trudności w pracy i możliwości ich pokonywania.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

1. Poznanie istoty superwizji jako narzędzia wzmacniającego potencjał intelektualny pracowników oraz skuteczność pracy socjalnej.
2. Zachęcenie do korzystania z superwizji w codziennej pracy zawodowej w celu przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu.

zwiń
rozwiń
Program

1. Wprowadzenie – geneza superwizji i wyjaśnienie pojęć.
2. Rola i funkcje superwziji w pracy zawodowej zawodów nakierowanych na pomoc innym.
3. Cechy superwizji.
4. Cele i zadania superwizji:
A) niwelowanie stresu i depersonalizacji,
B) wyrównywania obciążeń zawodowych,
C) identyfikowanie potrzeb pracowniczych,
D) doskonalenie kompetencji i umiejętności,
E) monitorowanie efektywności pracy.
5. Rodzaje superwizji oraz kryteria doboru danego rodzaju superwizji do sytuacji superwizowanych.
A) Formalna i nieformalna jej przebieg i efekty,
B) Indywidulana i grupowa – porównanie uwarunkowań prowadzenia superwizji i wymiar efektów,
C) Inne rodzaje oraz ich szczególne cechy.
6. Rodzaje superwizji ze względu na przedmiot suprwizji:
A) Superwizja przypadku - trafność diagnozy przypadku,
B) Superwizja relacji – przypisywanie cech i motywowanie do zmiany zachowań,
C) Superwizja pracy zespołowej – sprawdzenie trwałości i spójności zespołu,
D) Superwizja zarządzania- weryfikacja stanu zarządzania wobec wymagań organizacyjnych.
7. Modele superwizji stosowane w pracy socjalnej.
8. Proces prowadzenia superwizji, aspekty organizacyjne, formalne i prawne (jak długo trwa superwizja, kto ją może prowadzić, na jakich warunkach itp.).
9. Przykładowa sesja superwizyjna problemów zgłaszanych przez uczestników szkolenia.
10. Pytania, dyskusja, podsumowanie i zakończenie szkolenie.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Kierownicy jednostek organizacyjnych pomocy i integracji społecznej oraz jednostek wspierania rodziny (OPS, PCPR, Warsztatów Terapii Zajęciowej, Centrów Integracji Społecznej, Klubów Integracji Społecznej, Domów Pomocy Społecznej, Domów Dziecka, Rodzinnych Domów Dziecka) pracownicy socjalni, asystenci rodzin, pracownicy domów pomocy społecznej, pracownicy placówek opiekuńczo-wychowawczych w tym rodzinnych, pracownicy Warsztatów Terapii Zajęciowej.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Metodyk pracy socjalnej, superwizor, wieloletni praktyk i dydaktyk kadr pomocy i integracji społecznej, biegły NIK w sprawach współpracy z samorządami realizującymi zadania z zakresu wspierania rodziny i rozwoju pieczy zastępczej.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Szkolenie realizowane w ramach Podlaskiego Forum Pomocy Społecznej. Osoby zainteresowane członkostwem w Forum OPS zapraszamy do uczestnictwa w szkoleniu w cenie Członka Forum: 184,50 zł brutto/os. (150 PLN netto/os. + VAT); zwolnienie z VAT nie przysługuje.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać na frdl-pc@frdl.bialystok.pl do 3 stycznia 2023 r.

Zgłoszenie na szkolenie musi zostać potwierdzone przesłaniem do Ośrodka karty zgłoszenia. Brak pisemnej rezygnacji ze szkolenia najpóźniej na trzy dni robocze przed terminem jest równoznaczny z obciążeniem Państwa należnością za szkolenie niezależnie od przyczyny rezygnacji. Płatność należy uregulować przelewem na podstawie wystawionej i przesłanej FV.