Konstruowanie i wdrażanie programów usamodzielnienia wychowanków pieczy zastępczej

Ważne informacje o szkoleniu

Zapraszamy Państwa na szkolenie poświęcone przygotowaniu do usamodzielniania wychowanków pieczy zastępczej, podczas którego przeanalizujemy proces opracowania i realizacji programów usamodzielniania a także przedstawimy dobre praktyki w tym zakresie.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
  • Uporządkowanie metodyczne zagadnień związanych z problematyką usamodzielnienia wychowanków pieczy zastępczej.
  • Nabycie umiejętności negocjacyjnych w procesie wspierania wychowanków pieczy zastępczej.
  • Zwiększenie kompetencji w zakresie pracy z wychowankami w procesie usamodzielnienia.
  • Poprawa jakości wykonywanych zadań w obszarze pieczy zastępczej.
  • Wymiana doświadczeń i nabycie umiejętności pozwalających na skuteczniejszą realizację poszczególnych form wsparcia usamodzielnianych wychowanków.
zwiń
rozwiń
Program

1. Usamodzielniani wychowankowie pieczy zastępczej i ich problemy.

2. Warunki procesu usamodzielnienia, w tym kwalifikacja pod względem sytuacji materialnej.

3. Programy usamodzielnienia wychowanka-proces opracowania i wdrażania:
• Opiekun programu usamodzielnienia.
• Treści (zawartość – cele i zadania) programu.
• Czasokres programu – propozycje praktyczne optymalnych rozwiązań.
• Podmioty uczestniczące we wdrażaniu programu usamodzielnienia.
• Formy wsparcia w PU.
• Podział zadań i obowiązków w programie usamodzielnienia oraz współpraca podmiotów.

4. Monitoring i ewaluacja programów usamodzielnienia.

5. Sankcje wobec wychowanków odstępujących od realizacji PU.

6. Problemy i dobre praktyki w działaniach na rzecz wychowanków w procesie usamodzielnienia.

7. Podsumowanie/sesja pytań.
 

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy struktur organizatora rodzinnej pieczy zastępczej – koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej, pracownicy socjalni oraz inne osoby zainteresowane tematyką usamodzielniania wychowanków pieczy zastępczej w formach rodzinnych i instytucjonalnych.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Metodyk pracy socjalnej, superwizor, wieloletni praktyk i dydaktyk kadr pomocy i integracji społecznej, biegły NIK w sprawach współpracy z samorządami realizującymi zadania z zakresu wspierania rodziny i rozwoju pieczy zastępczej.

zwiń
rozwiń