Forum Koordynatorów ds. dostępności w JSFP 
28 maja 2021 r.
Dobre praktyki z zakresu wdrażania dostępności

Przedmiotem spotkania będzie dyskusja poświęcona naszym doświadczeniom w zakresie wdrażania dostępności. Podczas Forum podsumujemy dotychczasowe działania w zakresie organizacji dostępności, podkreślimy, iż zapewnienie dostępności jest procesem ciągłym, wymagającym stałego monitorowania, koordynacji i zaangażowania. Poinformujemy, o działaniach, które w zakresie dostępności miały miejsce do maja oraz o tych, które są planowane w kolejnych miesiącach. Spotkanie to będzie miało charakter warsztatowy. Pragniemy, aby Państwo, jako Członkowie Forum, kontynuowali rozpoczętą podczas wcześniejszych spotkań dyskusję, dotyczącą dobrych praktyk z zakresu zapewnienia dostępności w swoich instytucjach. Już dziś zapraszamy Państwa do podzielenia się doświadczeniami, wątpliwościami oraz możliwościami ich rozwiązania. Mamy nadzieję, iż dzięki uczestnictwu w spotkaniu będą mogli Państwo odnaleźć inspirację do dalszych działań i rozwiązać problemy, z jakimi spotykacie się w swojej codziennej pracy. 

Serdecznie zapraszamy do udziału!

Program spotkania:

09.30 – 10.00 Piątkowa kawa Koordynatorów ds. dostępności w JSFP 

 • Omówienie harmonogramu prac Forum na najbliższe miesiące 
  Przewodnicząca Forum Koordynatorów ds. dostępności w JSFP
  Koordynatorki Forum
 • Co nowego słychać w temacie dostępności? 
  Prowadzący: Od ponad 20 lat zajmuje się zagadnieniami dotyczącymi projektowania przestrzeni dostępnej dla osób z niepełnosprawnościami. Stworzył dokument pod nazwą Standardy Dostępności, ekspert Komisji ds. Osób Niepełnosprawnych przy Rzeczniku Praw Obywatelskich, członek Rady Programowej Kongresu Osób z Niepełnosprawnością.

10.00 – 10.30 „Dostępność po złożeniu raportu. Co przed nami?”
Prowadzący: Prezes Zarządu Fundacji Aktywizacja. Posiada wieloletnie doświadczenie w bezpośrednim wspieraniu osób z niepełno sprawnościami. Przez wiele lat związany z Towarzystwem Pomocy Głuchoniewidomym, współpracował z Fundacją Instytut Rozwoju Regionalnego, Polskim Forum Osób Niepełnosprawnych, Fundacją Eudajmonia, Fundacją Imago oraz Ogólnopolską Federacją Organizacji Pozarządowych. Założyciel i koordynator eksperckiej grupy ON Inclusion 14-20, która przyczyniła się do włączenia zapisów Konwencji ONZ o prawach osób z niepełnosprawnościami (przede wszystkim w zakresie dostępności) w główny nurt programowania Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych perspektywy 2014-2020. Jeden z liderów ruchu Kongresu Osób z Niepełnosprawnościami. Reprezentuje Fundację Aktywizacja w organizacjach parasolowych i ciałach dialogu społecznego, m.in. zaangażowany w prace Komitetu Umowy Partnerstwa i Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój. Członek Rady Dostępności przy Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej.

10.30 – 10.50 „Doświadczenia w zakresie wdrażania dostępności - Fundacja Aktywizacja na rzecz dostępności - realizowane projekty, dobre praktyki.”
Prowadzący: specjalista ds. dostępności, ds. HR. Posiada 5 letnie doświadczenie w pracy w agencjach zatrudnienia oraz organizacji pozarządowej. Aktualnie zajmuje się edukacją i wprowadzaniem zasad z zakresu dostępności. Organizuje i prowadzi szkolenia z obszaru rekrutacji i niepełnosprawności. Praktyk działań rekrutacyjnych. Pasjonat nowoczesnych trendów w wyszukiwaniu kandydatów oraz innowacyjnych narzędzi wspierających osoby z niepełnosprawnościami w pracy. Autor artykułów i publikacji dotyczących osób z niepełnosprawnościami.

10.50 – 11.20 „Otwarty Pracodawca – osoby ze szczególnymi potrzebami w miejscu pracy”
Prowadzący: ekspert ds. rynku pracy, HR Manager. Posiada 13 letnie doświadczenie w pracy w organizacjach pozarządowych zajmujących się aktywizacją osób z niepełnosprawnością. Obecnie Członek Zarządu Fundacji Aktywizacja oraz Dyrektor Agencji Zatrudnienia Fundacji Aktywizacja. Wspiera pracodawców w zakresie realizacji projektów rekrutacyjnych i wdrażania systemów zatrudnienia, adaptacji i przystosowywania miejsc pracy, zarządzania różnorodnością. Przeprowadza audyty stanowisk pracy w zakresie dostępności dla osób z niepełnosprawnościami. Prowadzi szkolenia oraz warsztaty dla różnych grup odbiorców z obszaru niepełnosprawności i zarządzania różnorodnością. Pracuje jako coach i doradca. Autor publikacji, artykułów dot. rynku pracy i niepełnosprawności.

11.20 – 11.30 Przerwa kawowa.

11.30 – 13.30 Dobre praktyki w zakresie wdrażania dostępności: 

 • Raport o stanie dostępności - co dalej z dostępnością w instytucji? Plany działania na rzecz poprawy dostępności. Jak należy je przygotować? Kto przygotowuje plan a kto odpowiada za jego wdrożenie? Monitoring realizacji i aktualizacja.
 • Rola koordynatora ds. dostępności w jednostce. Koordynator a zespół. Czy lepiej mieć jednego koordynatora czy powołać zespół? Koordynator urzędu, a jednostki podległe.
 • Dostępność architektoniczna. Analiza zastosowanych praktyk w zakresie minimalnych wymagań dotyczących dostępności architektonicznej. Dobre praktyki w zakresie zapewnienia wolnych od barier przestrzeni.
 • Dostępność komunikacyjno – informacyjna. Analiza przyjętych rozwiązań w zakresie zapewnienia tego rodzaju dostępności ze szczególnym uwzględnieniem procesu obsługi klienta zewnętrznego ze szczególnymi potrzebami. 

Serdecznie zapraszamy do zrzeszenia się w Forum i udziału w organizowanym spotkaniu!