W dniu 15.02.2024 roku zakończyliśmy ocenę merytoryczną wniosków w konkursie na granty interwencyjne w ramach projektu „Building Bridges – Civic Capital in Local Communities”, złożonych w siódmej turze naboru, która trwała od 16.12.2023 roku do 15.01.2024 roku. 

 

W naborze otrzymaliśmy 18 wniosków, 11 z nich uzyskało pozytywną ocenę formalną i zostało przekazanych do oceny merytorycznej. 2 wnioski otrzymały dofinansowanie. Pula środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach konkursu na granty interwencyjne wynosiła 70 000 euro.

Granty interwencyjne przyznano dziewięciu organizacjom, których wnioski otrzymały ocenę końcową na poziomie 75 punktów i wyżej. Łączna kwota przyznanego dofinansowania wynosi 69 986,46 euro. Konkurs na granty interwencyjne zostaje zamknięty po 7. naborze ze względu na wyczerpanie środków przeznaczonych na konkurs.

 

Zgodnie z Regulaminem otwartego konkursu grantowego na granty interwencyjne, projekty powinny wpisywać się w dwa obszary tematyczne zgodne z programem CERV:

  1. Upowszechnianie wiedzy i budowanie świadomości dotyczącej znaczenia Karty praw podstawowych i traktatów UE.
  2. Działania strażnicze i wspieranie społeczności lokalnych w procesie budowania społeczeństwa obywatelskiego i partycypacji w tworzeniu polityk lokalnych.
  3. Wspieranie grup docelowych.
  4. Rozwój organizacji jako aktywnych podmiotów zaangażowanych w budowanie lokalnej demokracji.

Warunkiem otrzymania dofinansowania jest zgodność projektu z Programem CERV, wskazanymi w Regulaminie obszarami tematycznymi i typami działań oraz z przyjętą w regulaminie definicją interwencyjności, a także otrzymanie minimum 75% punktów (bez dodatkowych punktów strategicznych) oraz minimum 50% punktów za każde z kryteriów oceny merytorycznej. Ocena merytoryczna każdego z wniosków została dokonana przez dwóch niezależnych ekspertów, powołanych przez Operatora. Końcowa ocena punktowa danego projektu stanowi średnią arytmetyczną ocen merytorycznych dokonanych przez dwóch ekspertów niezależnie, oceniających dany projekt. W przypadku dokonywania oceny przez trzeciego eksperta ostateczną i wiążącą oceną jest średnia arytmetyczna z punktów przyznanych przez trzeciego eksperta i punktów przyznanych przez tego z dwóch ekspertów, którego ocena jest liczbowo zbliżona do oceny trzeciego eksperta.

Karty oceny merytorycznej zostaną przesłane pocztą elektroniczną do Wnioskodawców w dniu 16 lutego 2024.

 

Do pobrania:

  1. Lista wniosków po ocenie merytorycznej w 7 naborze do 15.01.2024

 

Projekt Building Bridges – Civic Capital in Local Communities" jest finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu CERV (Citizens, Equality, Rights and Values). Celem projektu jest wzmacnianie potencjału organizacji pozarządowych, zwłaszcza działających na obszarach wiejskich i w miastach do 50 tys. mieszkańców oraz promowanie wartości europejskich i praw zawartych w Karcie Praw Podstawowych.