W otwartym konkursie grantowym na granty interwencyjne w ramach projektu „Building Bridges – Civic Capital in Local Communities” w 7. naborze, który trwał do 16 stycznia 2024  wpłynęło łącznie 17 wniosków. Ze względu na zakończenie naboru w dniu 17.01.2024 roku do oceny formalnej dołączony został wniosek 80/1/2024, który został złożony w dniu 17.01.2024 roku przed zakończeniem naboru. Ocenie formalnej łącznie podlegało 18 wniosków.


Zakończyliśmy ich ocenę formalną – 11 wniosków otrzymało ocenę pozytywną i zostało skierowanych do oceny merytorycznej.

Wyniki 7. naboru ogłosimy do 16 lutego 2024 roku.

Karty oceny formalnej wniosków ocenionych negatywnie zostaną przesłane do wnioskodawców drogą mailową w dniu 24 stycznia 2024 roku.

Wnioskodawcy mają możliwość odwołania się od oceny formalnej (zgodnie z procedurą opisaną w regulaminie konkursu w § 11. Procedura i kryteria oceny formalnej wniosków pkt 8. Od oceny formalnej przysługuje odwołanie. 

  • Wnioskodawca, którego wniosek nie został dopuszczony do oceny merytorycznej, otrzymuje mailem od operatora kartę oceny formalnej z informacją o powodach odrzucenia.
  • W ciągu 3 dni roboczych od dnia wysłania przez operatora informacji o odrzuceniu wniosku, Odwołanie powinno zawierać numer wniosku, nazwę organizacji (wnioskodawcy) i uzasadnienie
  • Wnioskodawca może odwołać się od tej decyzji, przesyłając odwołanie mailem na adres: konkursy.bb@frdl.org.pl.
  • Odwołania nadesłane po tym terminie nie będą rozpatrywane. 
  • Odwołania zostaną rozpatrzone przez operatora w ciągu 5 dni roboczych od daty ich otrzymania.
  • Decyzję o przyjęciu lub odrzuceniu odwołania od oceny formalnej podejmuje kierownik ds. procedur grantowych.

Do pobrania: lista wniosków ocena formalna 7. nabór


Projekt Building Bridges – Civic Capital in Local Communities" jest finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu CERV (Citizens, Equality, Rights and Values). Celem projektu jest wzmacnianie potencjału organizacji pozarządowych, zwłaszcza działających na obszarach wiejskich i w miastach do 50 tys. mieszkańców oraz promowanie wartości europejskich i praw zawartych w Karcie Praw Podstawowych.

Od 15 stycznia trwa nabór wniosków w konkursie na małe granty. Organizacje pozarządowe mogą ubiegać się o dofinansowanie w wysokości do 20 tys. euro. Wszystkie informacje o projekcie na stronie www.bb.frdl.pl